Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Městská část má zpět celou částku svěřenou Key Investments

Městská část má zpět celou částku svěřenou Key Investments

Dne 1. července obdržela Městská část Praha 13 na svůj účet poslední část prostředků, které v květnu 2010 svěřila za účelem zhodnocení do správy společnosti Key Investments, a. s., v rámci smlouvy o obhospodařovaní investičních nástrojů.

Po intenzivních jednáních s druhou smluvní stranou jsme ve čtyřech splátkách obdrželi na účet celkem 206 855 329 Kč, tedy celou investovanou částku včetně zhodnocení garantovaného smlouvou.

Případ společnosti Key Investments byl velkým tématem pro média celé letošní jaro a část léta. V únoru se na internetu objevila zpráva, že tato společnost, která se zabývala operacemi s cennými papíry, jejich správou a zhodnocováním finančních prostředků, nedostála svým závazkům vůči společnosti Sokolovská uhelná. V této souvislosti byla zveřejněna také informace, že s Key Investments mají uzavřené smlouvy i některá města, jeden kraj a městské části Praha 6, Praha 10 a Praha 13. To vzbudilo samozřejmě velký zájem novinářů, řadu spekulací a postupně také obavy všech klientů Key Investments o své investované prostředky. Uvedené skutečnosti vedly k dalšímu tlaku na Key Investments, aby finanční prostředky svým klientům vrátila před dohodnutým termínem. Tím se celá situace jenom zhoršila. Víme přece dobře, že kdyby se všichni klienti sebelepší banky rozhodli najednou vybrat své úspory, zkrachovala by.

Od února do června plnily články o Key Investments hlavní stránky novin. Vedení Prahy 13 bylo několikrát nařčeno ze ztráty veřejných prostředků a kvůli spekulacím jsem byl nucen svolat 12. dubna mimořádné zasedání zastupitelstva, abych členy zastupitelstva seznámil s vývojem situace.

Zastupitelé zde byli podrobně informováni a dostali k nahlédnutí všechny požadované dokumenty. K novinářům jsme již tak sdílní nebyli a měli jsme k tomu pádný důvod - nechtěli jsme být spoluautory novinářských spekulací, které by mohly ohrozit vrácení našich svěřených prostředků.

Nyní, když máme naše peníze zpět, se chci k celé věci ještě jednou vrátit. V roce 2010 jsme hledali způsob, jak výhodně zhodnotit volné finanční prostředky z prodeje technologických celků, které jsme v té době nemohli jinak využít. Nabídka investiční společnosti Key Investments, a. s., která avizovala zhodnocení vložených prostředků o 3,5 % (přepočteno na roční výnos), se jevila jako výhodnější než nabídky bankovních ústavů.

Současně šlo o společnost s licencí od České národní banky a měli jsme také informace o dobrých zkušenostech několika měst a městských částí, kterým Key Investments v minulých letech pomohla zhodnotit prostředky.

Rád bych zdůraznil, že vedení městské části přistupovalo k celé záležitosti velice zodpovědně a se vší vážností. Před uzavřením smlouvy jsme si nechali vypracovat dvě právní analýzy od renomovaných právníků. Také jsme důkladně prošli předloženou smlouvu a prosadili doplnění ustanovení, které zajistilo ochranu našich zájmů, např. závazek společnosti Key Investments, že zaručí Praze 13 minimálně sjednaný výnos z počáteční hodnoty obhospodařovaného majetku, a pokud by hodnota majetku klesla pod počáteční hodnotu, uhradí tuto případnou ztrátu spolu se zaručeným výnosem.

Jak jsem již uváděl v Přímé lince v květnovém STOPu, v době jednání o smlouvě s Key Investments a podpisu této smlouvy neměla Rada MČ Praha 13 žádné povědomí o nějakých problémech společnosti Key Investments. V médiích se negativní informace o podnikání Key Investments a pokutě udělené Českou národní bankou objevily teprve počátkem února 2011. Tyto informace nebyly veřejně známy ani v době schvalování dvou dodatků ke smlouvě. Těmi byla smlouva prodloužena vzhledem k tomu, že vývoj v hlavním městě po podzimních komunálních volbách naznačil, že schvalování rozpočtu hl. města na rok 2011 se protáhne a že tedy také Praha 13 nemůže schválit svůj rozpočet a nebude tedy moci s těmito prostředky ještě nějakou dobu disponovat.

Návrh smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů schválilo zastupitelstvo městské části 21. 4. 2010 a smlouva byla podepsána 6. 5. 2010. Za účelem zhodnocení bylo do správy Key Investments svěřeno 200 miliónů korun. Nejprve na dobu šesti měsíců, která byla později prodloužena do schválení rozpočtu Prahy 13 na rok 2011. Schválením rozpočtu dne 9. 3. 2011 smluvně sjednaná správa finančních prostředků skončila. Na blížící se schválení rozpočtu jsme druhou stranu upozorňovali a okamžitě po ukončení rozpočtového provizoria jsem vyzval společnost Key Investments k vyúčtování a převedení finančních prostředků na účet městské části. Vzhledem k problémům, způsobeným mimo jiné mediální kampaní a nečekaným požadavkům klientů na vrácení prostředků, nebyla společnost schopna vrátit vklad okamžitě po skončení smlouvy. Protože Key Investments místo okamžitého převedení prostředků zaslala návrh jiného postupu, uzavřeli jsme smlouvu s Advokátní kanceláří Brož & Sokol & Novák, která nás pak zastupovala ve všech záležitostech týkajících se této smlouvy. Od počátku jsme s Key Investments intenzivně jednali s cílem dosáhnout naplnění smyslu smlouvy, tedy zhodnocení finančních prostředků, a trvali jsme na vrácení všech svěřených prostředků v plné výši včetně garantovaného výnosu. Po řadě složitých jednání došlo k dohodě o postupném splácení. Dohodnuté termíny společnost vždy dodržela. V dubnu a v květnu vrátila společnost Key Investments Praze 13 ve dvou splátkách přibližně 100 miliónů korun. Ke dni 1. července obdržela městská část na svůj účet poslední část obhospodařovaných prostředků, včetně zaručeného výnosu. Při jednání jsme byli úspěšní také díky dobře připravené smlouvě a pojistkám, které byly na náš návrh do smlouvy zakomponovány.

A také proto, že jsme (na rozdíl od jiných městských částí) nikdy nevydali žádný pokyn k nákupu cenných papírů do našeho majetku. Praha 13 se tak nikdy nestala vlastníkem žádných cenných papírů a naopak finanční prostředky poskytnuté do správy Key Investments zůstaly po celou dobu ve vlastnictví městské části.Díky tomu jsme mohli trvat na vrácení prostředků v peněžní podobě, k čemuž došlo. Celý případ je jistě poučením o tom, že situace na českém finančním trhu se rychle mění, a také svědčí o velkém vlivu médií. Příště se asi již podobné zkušenosti raději vyvarujeme.

Nicméně mohu konstatovat, že vedení městské části se nedopustilo žádného pochybení, na majetku městské části nedošlo k žádné škodě a volné prostředky se podařilo zhodnotit.

To konstatovala i kontrola, která proběhla na radnici v červenci z iniciativy primátora hl. m. Prahy. Vrácenou částku, která v současné době není součástí rozpočtu, bychom chtěli využít na pořízení menších startovacích bytů pro mladé rodiny. K tomuto tématu se vrátím někdy později.

Závěrem si dovoluji ještě jednou zopakovat, že z počátečního vkladu 200 mil. Kč se zpět městské části vrátila částka 206,86 mil. Kč.

David Vodrážka, starosta Prahy 13

 


 

Panská zahrada prošla další omlazovací kůrou

Na jaře letošního roku byla dokončena rozsáhlá revitalizace parku Panská zahrada, která začala již koncem roku 2009. Starý park, ležící na hornímtoku Prokopského potoka ve Stodůlkách, prošel díky investicím Městské části Praha 13 výraznými změnami a prokoukl. V úterý 21. června, po dokončení revitalizace parku, pokřtil starosta David Vodrážka se svými zástupci Alešem Marečkem a Davidem Zeleným dvě nejvýznamnější novinky v parku - dětské hřiště a fontánu.

Dětské hřiště je postaveno v přírodním stylu a je vybaveno hrádkem se skluzavkou, dvojhoupačkou a pískovištěm s keramickou obrubou. Výraznou dominantou hřiště je dvouhlavé keramické zvíře ze sochařské dílny manželů Koláčkových. Pracovníci odboru životního prostředí nazvali jeho hlavy Andrej Petrovič a Petr Andrejevič, údajně podle stavebních dělníků, kteří se na stavbě zvířete podíleli. Zvíře ocenily i přítomné děti z nedaleké Základní školy Kuncova. K dětskému hřišti vede přes Prokopský potok lávka a houpací most.

Na louce v horní části parku byla vybudována nová fontána. Skládá se z několika mělkých bazénků s tryskami, které jsou stupňovitě zasazeny do svahu, olemovány dlažbou a doplněny keramickými sedátky. V nejvýše položené části tryská voda z barevných keramických skulptur. Vodní prvky slouží k osvěžení klimatu zahrady, k posezení a samozřejmě také ke hrám dětí.

Z historie parku Panská zahrada Původně to byla farská zahrada, která patřila k faře kostela sv. Jakuba Většího ve Stodůlkách. Později zde bylo zahradnictví a poté zahrádkářská kolonie. V 80. letech byl zarostlý prostor poset černými skládkami. Oba rybníčky byly silně zarostlé a plné usazenin. Ve druhé polovině 80. let minulého století byl prostor konečně rekonstruován podle projektu Projektového ústavu Výstavby hl. m. Prahy.

Park se tehdy měl původně jmenovat Park přátelství. Vedoucím projektu byl Ing. arch. Ivo Oberstein a hlavními projektanty inženýři Valtr a Stein. Návrhy byly konzultovány se střediskem památkové péče a ochrany přírody. Záměrem bylo vytvořit prostor ke krátkodobé rekreaci v centru vznikajícího sídliště Stodůlky a Lužiny s důrazem na děti. Bylo počítáno s dětským hřištěm, sáňkováním, bruslením na rybníčku i různým využitím zídek pro lezení a dobrodružné hry v přírodě. Před realizací první rekonstrukce parku proběhl podrobný dendrologický průzkum a inventarizace dřevin. Některé stromy v havarijním stavu byly navrženy ke kácení. Také zde však byly nalezeny velmi cenné druhy zdravých a vzrostlých stromů, které vytvořily hlavní kostru budoucího parku. Káceny byly plevelné lísky, bezinky, akáty, topoly a přestárlé a nemocné stromy. Zachována byla hlavně skupina dubů a cenný jedlý kaštan.

V okolí většího rybníku zůstaly původní zeravy, které připomínají zahradu fary. Ty jsou však dnes velmi staré a nemocné a pravděpodobně budou muset být brzy káceny. Vrba na ostrově se obnovila sama ze zbytku starého pařezu. Kostru výsadeb tvoří olše, javory, břízy, habry, jírovce a vrby s keřovým patrem. Ozdobou parku je dodnes vzrostlý platan. Tehdejší sadové úpravy realizovala firma IPS ve spolupráci s místními občany a školní mládeží.

Na horním okraji zahrady byl navržen vyhlídkový altán, jako místo pro setkávání a odpočinek obyvatel sídliště. Intimitu parku zajišťuje hradba zeleně, která odcloňuje pohledy z louky na panelové domy. Také v rámci tehdejší rekonstrukce Panské zahrady byly vyčištěny oba rybníčky i tok Prokopského potoka. Kromě toho byla vybudována síť cest, drobná architektura, veřejné osvětlení, oplocení, vyrovnán terén a vysázeny keře a stromy.

O zahradu se původně starala organizace Sady, lesy, zahradnictví. V 90. letech údržba přešla na odbor životního prostředí Úřadu MČ Praha 13, který pečuje o park i dnes. Stavbě hřiště a fontány v Panské zahradě předcházely zemní úpravy a likvidace nevzhledných betonových sloupů. Proběhla také rekonstrukce obou rybníků, při které byly opraveny kamenné obvodové zdi břehů, stavidla a přístupové cesty. Letos na jaře byly provedeny nové výsadby vodomilných a vodních rostlin pomocí technologie kokosových válců se sazenicemi. Pás postupně kvetoucích keřů byl vysazen v okolí schodů směrem do Chalabalovy ulice. V rámci pravidelné údržby byly letos v parku brzy na jaře zmlazeny keře a na stromech byly provedeny zdravotní řezy. Park celkově omládl a jistě bude oblíbeným místem pro vaše vycházky a odpočinek.

Samuel Truschka, Dana Céová