Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rozpočet na rok 2013 je schválen

Rozpočet na rok 2013 je schválen

Hlavním bodem programu prvního letošního zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13, které se konalo 6. února na radnici, byl návrh rozpočtu městské části na rok 2013. Zastupitelstvo návrh projednalo v rozpravě a poté schválilo, čímž skončila platnost rozpočtového provizoria a Praha 13 již hospodaří podle nového schváleného rozpočtu.

Návrh rozpočtu na rok 2013 vznikl v podmínkách výrazného poklesu příjmů ze státního rozpočtu i rozpočtu hl. města Prahy. Z toho důvodu jsme sestavili rozpočet tak, že plánované výdaje jsou přibližně o 18 milionů nižší než v roce 2012. Jsem ale moc rád, že i při výrazném snížení převodů od státu a hl. města se nám stejně jako v předchozích letech podařilo sestavit rozpočet s vyváženými příjmy a výdaji, který pokryje hlavní potřeby městské části. Následující čísla uvádím pro přehlednost v za okrouhlené podobě. Podrobný rozpočet najdete na www.praha13.cz v oblasti Městská část – Důležité dokumenty.

Rozpočet byl schválen s výdaji ve výši 328,2 milonu korun. Je stejně jako v předchozích letech přebytkový s tím, že přebytek ve výši 11,6 milionu korun jde na splátku úvěru na stavbu radnice.

Příjmovou stránku rozpočtu tvoří převody ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. města Prahy a z vlastní hospodářské činnosti (to znamená např. z nájmů nebytových prostor) – celkem je to 276,8 milionu korun. Daňové a nedaňové příjmy (např. správní poplatky, místní poplatky apod.) ve výši 51,4 milionu korun tvoří druhou důležitou složku příjmové stránky rozpočtu.

Výdajová stránka rozpočtu se skládá ze dvou částí – většina prostředků je určena na neinvestiční výdaje, menší část je vyčleněna na investice.

Z plánovaných neinvestičních výdajů (bezmála 297 milionů korun) vyjmenuji alespoň některé: jako obvykle nejvyšší část (více než 82 milionů korun) půjde do oblasti školství, přes 46 milionů korun na životní prostředí (zejména na údržbu veřejné zeleně a chodníků, vodních ploch a likvidaci černých skládek). Na zdravotnictví a sociální oblast je vyčleněno přes 7 milionů, na údržbu komunikací a dopravní značení bude vydáno necelých 7 milionů korun.

Investiční výdaje ve výši necelých 20 milionů korun, které obsahuje schválený rozpočet, budou v zásadě směřovat do čtyř oblastí. Celkem 16 milionů půjde na splátku jistiny za energetické služby (jde o realizovaný projekt přeměny topných systémů ve školách, o kterém se ve STOPu v minulosti psalo) a na strojní vybavení školních kuchyní. Na obnovu některých dětských hřišť je vyčleněna částka 2,5 milionu korun. Necelý milion je určen na splátku jistiny za výstavbu hasičské zbrojnice pro SDH Stodůlky. Na rekonstrukci uvolněných bytů ve správě městské části je rezervováno 500 tisíc korun.

Z výše uvedeného je zřejmé, že schválený rozpočet obsahuje jen část předpokládaných investičních výdajů. V letošním roce budeme samozřejmě realizovat několik dalších investičních akcí. Už nyní například zahajujeme výstavbu parkovacích teras mezi ulicemi Janského a Klausova na Velké Ohradě a následovat bude rekonstrukce a úprava státem vrácené budovy v Husníkově ulici na mateřskou školu. Výdaje na všechny investiční akce, které jsou hrazené z prostředků získaných prodejem bytového fondu, nejsou součástí rozpočtu a budou do něj zapojovány postupně. Vyčlenění těchto prostředků je vždy podmíněno souhlasem zastupitelstva. O jednotlivých projektech vás budeme průběžně informovat.

David Vodrážka, starosta Prahy 13

 


 

Parkoviště pro Velkou Ohradu

První zahajovanou investiční akcí letošního roku je výstavba parkovacích ploch na Velké Ohradě. O tomto záměru jsme ve STOPu psali několikrát již v loňském roce. Jde o parkovací terasy ve svahu mezi ulicemi Janského a Klausova na jižní straně sídliště. Zahájení bylo původně plánováno na letní měsíce 2012. Vzhledem ke složitým procesům zákona o veřejných zakázkách ale došlo ke zpoždění a staveniště mohlo být předáno dodavateli stavby – společnosti Swietelsky stavební, s. r. o. – až koncem loňského roku. S ohledem na zimní počasí proběhly tehdy pouze některé přípravné práce – kácení, mýcení a menší bourací práce. Dále byl přeložen vodovodní řad, plynovodní přípojka a byla provedena pilotáž pro spodní opěrnou stěnu a parkovací plochu.

V letošním roce byly práce zahájeny ve druhé polovině února. V březnu bude podle plánovaného harmonogramu probíhat výstavba dešťové kanalizace, na kterou naváže stavba spodní opěrné zdi. V dubnu začne další překládání vodovodního potrubí a elektrických kabelů. V květnu by měla být provedena násypová tělesa a v červnu postavena horní opěrná zeď. Souběžně se budou po celou dobu stavět pěší rampy a schodiště. Pokud budou dobré klimatické podmínky, předpokládá se dokončení celé stavby do konce července.

Výsledkem budou parkovací plochy s kapacitou 99 míst na dvou terasách. Na horní terase, přístupné z ulice Janského, bude 43 kolmých stání. Spodní terasa má 56 stání, z Janského se na ni bude přijíždět po rampě. Přístup pro pěší zajistí dvě vnější schodiště a soustava šikmých ramp. V závěru dojde k rekultivaci ploch a výsadbě zeleně.

Některé etapy výstavby si samozřejmě vyžádají určitá dopravní omezení. V době překládání kabelů veřejného osvětlení (duben nebo květen) bude krátkodobě uzavřena ulice Janského. Ve dnech provádění definitivních povrchů a napojení parkoviště na stávající komunikace (tedy pravděpodobně v červenci) bude omezen provoz v ulicích Klausova a Janského. Termíny dopravních opatření se budeme ve STOPu snažit upřesnit na základě aktuálních informací od stavební firmy.

Samuel Truschka