Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak by měla městská část pomáhat v sociální oblasti?

Sociální politika by měla být především úkolem státu. Ten však, jak se zdá, na řešení sociálních problémů postupně rezignuje. Mají se města a obce angažovat v pomoci sociálně slabým občanům a jak? Abychom zjistili názory jednotlivých klubů v zastupitelstvu městské části, položili jsme jim následující otázku: Jak byste řešili situaci sociálně slabých rodin, zejména otázku jejich bydlení?

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

Obecně lze říci, že sociální politika obce nemůže být vykonávána bez souladu s politikou státu. Konkrétně sociální bydlení doposud není uzákoněno. Obec by však měla konat odpovědnou politiku, která na jedné straně vytváří podmínky pro podnikání, tj. pro rozvoj a ekonomickou udržitelnost regionu a zde žijících obyvatel, na straně druhé určuje podmínky pro ochranu a podporu obyvatel, kteří si z různých důvodů nemohou zajistit vlastní soběstačnost. V oblasti bytové politiky, kdy městská část disponuje necelými 90 byty a z toho 7 pro potřeby sociálního bydlení, se jako optimální jeví další postupné zvyšování počtu takto vyčleněných bytů. Ať už ze stávajícího bytového fondu nebo nákupem dalších. Otázkou také zůstává výstavba startovacích bytů pro mladé rodiny. V oblasti sociální jde pak zejména o kvalitní síť sociálních služeb, které reagují na nejrůznější situace obyvatel Prahy 13.

Za klub ČSSD Aleš Mareček

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

Jde o bezchybnou práci orgánů sociální péče, dnes však ztížené převedením vyplácení sociálních dávek na úřady práce. Jde o nezvyšování beztak vysokého nájemného v obecních bytech, byť jich je dnes v Praze 13 málo. Jde o zajištění bydlení nebydlícím na ubytovnách, ač jsou s tím spojené problémy. Případ, kdy byl tzv. nepřizpůsobivý občan vyloučen i z ubytování na ubytovně v Heranově, není přijatelný. „Vytvářet“ bezdomovce je snadné. Integrovat je zpátky do společnosti je těžké a nejednou i téměř nemožné. Praha 13 potřebuje nejen startovací byty pro mladé a dům pro seniory, ale i sociální (výší nájemného) byty a ubytovny pro nebydlící. Právo na bydlení musí v prvé řadě respektovat stát. Stav, kdy zákon o obcích a zákon o hlavním městě Praze nezná povinnosti v oblasti bydlení, je tristní. Bydlení není zboží jako každé jiné. Bydlení je jedno ze základních lidských práv.

Ing. Jan Zeman, CSc., předseda klubu zastupitelů KSČM

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

Sociální bydlení patří k často používaným pojmům v oblasti bytové politiky. Česká republika potřebuje nový zákon o sociálním bydlení, který by přesně definoval pojem sociální bydlení, vymezil jeho cílovou skupinu, rozdělil pravomoci a kompetence a uložil také konkrétní povinnosti. Současná právní úprava je roztříštěná a právní předpisy upravují pouze jednotlivé aspekty sociálního bydlení bez účinné provázanosti. Máme-li definovat cílové skupiny osob, pro které bude sociální bydlení určeno, jedná se o seniory, osoby se zdravotním postižením, osoby sociálně znevýhodněné, osoby s psychickým onemocněním a mladé rodiny, tzv. klienty startovacích bytů. Sociální bydlení by mělo být poskytováno zpravidla na dobu určitou za zvýhodněné nájemné. Cílem je motivace klientů k mobilizaci svých schopností tak, aby byli schopni dosáhnout standardního (tržního) bydlení, pokud je to v rámci dané cílové skupiny možné.

Ludmila Tichá, předsedkyně klubu ODS

OBČANSKÁ KOALICE PRAHY 13

Nejprve bychom měli definovat, co je sociálně slabá rodina a o jakou skupinu osob půjde. V obecné rovině by se pravděpodobně jednalo o matky s dětmi (samoživitelky), mladé začínající rodiny, osoby se zdravotním postižením anebo také o seniory s nízkým důchodem. Sociální situaci těchto rodin nebo osob by měl řešit především stát, a to nastavením vhodného sociálního systému. V otázce bydlení může pomoci i obec, která má ze zákona povinnost starat se o své obyvatele žijící v daném území a která by jim mohla nabídnout vhodné a cenově dostupné bydlení. Je otázkou, zda by měla MČ Praha 13 investovat do výstavby nových bytů nebo pořídit byty v domech, které jsou ve vlastnictví BD, SVJ nebo developerů. Mělo by jít o dostupné bydlení se sociální podporou státu. Při přidělování bytů by měli být upřednostňováni občané žijící v dané lokalitě a mělo by se jednat o dočasné, nikoliv trvalé řešení jejich tíživé životní situace, do níž se může dostat prakticky každý z nás.

Eva Vítková, Pavel Slepička a Vítězslav Panocha, OK Prahy 13

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH OBČANŮ PRAHY 13

Sociálně slabým rodinám pomáháme všichni hlavně placením daní. Hlavní problém spatřujeme v tom, že se při  procesu „rozdělování“ významná část peněz ztratí, potažmo odkloní, případně neúčelně vynaloží. Těmto jevům chce hnutí SNOP 13 v první řadě bránit. Jedna sociální skupina programově žije z dávek. I tito lidé musí mít střechu nad hlavou. Je to obvykle bydlení špatné a velmi drahé. Stát jej ovšem milerád majitelům takových ubytoven hradí. Druhá skupina je ochotna pro sebe něco dělat. Příslušníci této skupiny obvykle nekřičí, i když jejich děti nežijí zrovna důstojným životem. Těmto lidem chceme aktivně pomáhat. Například vzkříšením družstevní výstavby. Obce by mohly družstvům darovat pozemky, které dnes šmelí developerům. Možná je i přímá podpora ušetřenými prostředky, zrušením nákupů luxusních aut a elektromobilů pro naše radní. Hlavně ale otevřeme radnici dobrým nápadům. Pro naše seniory postaví SNOP 13 krásný domov.

Libor Jirků, Klub SNOP 13

STRANA ZELENÝCH A OBČANÉ PRAHY 13

Pro nás je důležité, aby městská část byla schopna poskytnout rodinám i jednotlivcům, kteří se dostanou do bytových a jiných problémů, účinnou podporu. Sociální služby by měly na území MČ dobře fungovat, a to včetně terénních pracovníků, kteří jsou připraveni pomáhat, aby si lidé bydlení udrželi. Protože ne vždy bývá obdobná snaha úspěšná, je třeba mít k dispozici sociální byty, které se dají na dobu určitou za zvýhodněných podmínek nabídnout těm, kdo je potřebují. Sociální byty by měly být rozmístěny po celém území MČ tak, aby nevznikala „ghetta“ sociálně slabých. Ještě podstatnější je fungující prevence, aby se naši spoluobčané nedostávali do obtíží. Bydlení většinou ztrácejí kvůli předlužení, proto podporujeme dluhové poradenství, posilování finanční gramotnosti prostřednictvím výuky na školách a také nulovou toleranci vůči hazardu, tedy vymístění všech heren a kasin z území Prahy 13.

Zuzana Drhová, Marcela Plesníková, Klub Strany zelených a občanů Prahy 13

TOP 09

Nejlepší způsob, jak pomáhat sociálně slabým rodinám, je podpora kvalitního vzdělání a jeho dostupnost pro všechny děti. Společnost má ale umět i jinak podpořit rodiny, které se dostaly do potíží, třeba kvůli vážné nemoci nebo kvůli ztrátě živitele rodiny. Jde o kompromis mezi odpovědností rodiny, jejího širšího společenství, obce a státu. Od institucí státu získá rodina v takové situaci finanční podporu, obec může například poskytnout azyl typu malometrážního bytu na dobu určitou. Taková pomoc je důstojným řešením, které umožňuje lidem v nouzi stabilizovat svoji situaci a poté se postavit na vlastní nohy. Klub zastupitelů TOP 09 není pro to, aby městská část nakupovala nebo stavěla další sociální byty, ale budeme prosazovat, aby se současná kapacita dobře a cíleně využívala pro skutečně potřebné.

Za klub TOP09 Kateřina Helikarová a Lenka Kotková