Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rada MČ Praha

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

Rada MČ Praha 13 mj.

SCHVÁLILA – uplatnění připomínky do návrhu Územního plánu Chrášťan: Požadujeme rozvoj funkčních ploch VK (výroba, skladování), především zastavitelných ploch Z1, Z2 a Z3, časově koordinovat s kompletním dobudováním mimoúrovňových křižovatek zajišťujících oboustranné sjezdy a nájezdy na Pražský okruh v úseku mezi MUK Třebonice a MUK Na Radosti.

SCHVÁLILA – a vyhlásila podmínky pro udělení grantů z rozpočtu městské části Praha 13 v oblasti sportu, kultury a jiného využití volného času pro rok 2014 a JMENOVALA – komisi pro rozdělení těchto grantů

VZALA NA VĚDOMÍ – zprávu o realizaci dodávky kulturních služeb za rok 2013 pro účely vyúčtování dlouhodobého grantu poskytnutého MČ Praha 13 na období 2011-2015 KD Mlejn, o.p.s., a zprávu nezávislého auditora o účetní závěrce k 31. 12. 2013

VZALA NA VĚDOMÍ – návrh nařízení Rady hlavního města Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využití území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy)

SOUHLASILA – s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 15 000 Kč Povltavské fotbalové akademii, o. s., na uspořádání série fotbalových turnajů na hřišti ZŠ Klausova, Praha 13

SOUHLASILA – s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů

VZALA NA VĚDOMÍ – předloženou zprávu o plnění usnesení RMČ za uplynulé období k termínu 31. 12. 2013 včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 20. 1. 2014 a splnění uložených úkolů

SCHVÁLILA – výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchazečem spol. PROMINECON CZ, a. s., se sídlem Revoluční 25/767, Praha 1, k veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Rekonstrukce sociálního zařízení v objektech mateřských škol na území Prahy 13, neboť nabídka byla dle předem zveřejněných hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele a předložený návrh smlouvy o dílo

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS