Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

Rada MČ Praha 13 mj.

SCHVÁLILA

zapojení mateřské – základní školy do projektu kraje financovaného z operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem, a to pro: Fakultní ZŠ při PedF UK, Brdičkova 1878; ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Bronzová 2027; FZŠ profesora O. Chlupa PedF UK, Fingerova 2186; ZŠ, Janského 2189; ZŠ, Klausova 2450; ZŠ, Kuncova 1580; Fakultní ZŠ PedF UK, Mezi Školami 2322; Fakultní ZŠ PedF UK, Trávníčkova 1744; MŠ U Bobříka, Podpěrova 1880

SOUHLASILA

aby společnost Chirurgické obory Praha, s.r.o., IČ 28983491, provozovala v Poliklinice Hostinského 1533, Stodůlky, zdravotnickou činnost v oboru chirurgie

VYHLÁSILA

podlimitní veřejnou zakázku na dodávky v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Dodávka tepla pro radnici Městské části Praha 13

a SCHVÁLILA

výzvu k jednání, včetně zadávací dokumentace a odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASILA

s uzavřením dohody s hlavním městem Prahou o provedení stavby pro realizaci akce Rozšíření odstavných ploch a parkovacích stání na území MČ Praha 13

VZALA NA VĚDOMÍ

předloženou zprávu o plnění usnesení RMČ za uplynulé období k termínu 31. 12. 2015 včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 27. 1. 2016 a splnění uložených úkolů

a SCHVÁLILA

nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů a zrušení vybraných nesplněných úkolů

VZALA NA VĚDOMÍ

návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 13/2014 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol a uplatnila připomínky ve smyslu návrhu připomínek odboru školství ÚMČ Praha 13

VZALA NA VĚDOMÍ

návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vyhlašuje závazná část plánu odpadového hospodářství hl. m. Prahy

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.

SCHVÁLILO

rozpočet MČ Praha 13 na rok 2016 (rozpočet hlavní činnosti, finanční plán zdaňované činnosti včetně správcovských firem, rozpočet příspěvkových organizací: ZŠ, MŠ, DDM, Rekreační objekt Kozel a rozpočet Střediska sociálních služeb Prahy 13) – podrobnosti v článku na str. 5

SCHVÁLILO

poskytnutí dotace ve výši 96 000 Kč na podporu sportovní činnosti pro:
a) Asociaci školních sportovních klubů ČR pro Školní sportovní klub při ZŠ Janského 2189 (40 000 Kč)
b) Sportovní klub Velká Ohrada (56 000 Kč) a vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace

SCHVÁLILO

odůvodnění významné podlimitní veřejné zakázky na stavební práce dle § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Rekonstrukce bývalého sportcentra na MŠ Ovčí hájek 2174/46 pro 2 až 3leté a 3 až 6leté děti, na území Prahy 13

a SOUHLASILO

se zakázkou za podmínky získání části finančních prostředků z dotačních zdrojů

VZALO NA VĚDOMÍ

– předloženou zprávu o plnění usnesení ZMČ Praha 13 za uplynulé období k termínu 31. 12. 2015 včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 27. 1. 2016 a splnění uložených úkolů

a SCHVÁLILO

nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů a zrušení vybraných nesplněných úkolů

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS