Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.

VZALO NA VĚDOMÍ

rezignaci JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA, na funkci člena Rady MČ Praha 13

a ZVOLILO

členem Rady MČ Praha 13 Mgr. Štěpána Hošnu

SCHVÁLILO

předložený Rozpočtový výhled městské části Praha 13 na roky 2018–2022

SCHVÁLILO

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Stodůlky, kterým se prodlouží termín pro realizaci akce a vyúčtování dotace do 30.9.2017

SCHVÁLILO

návrh Smlouvy o poskytnutí dotace SK Aktis Praha a návrh Smlouvy o poskytnutí dotace Petře Škábové, provozující Plaveckou školu Bubble Trouble

SCHVÁLILO

návrh Smlouvy o poskytnutí dotace pro KD Mlejn, o.p.s., na rok 2017

SCHVÁLILO

Investiční priority – seznam projektových záměrů pro investiční intervence ve specifickém cíli 4.1 Operačního programu PPR (Praha – pól růstu) zpracovaný pro školský obvod v působnosti MČ Praha 13, a to v rámci Strategického rámce projektu Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání v dané oblasti MČ Praha 13

VZALO NA VĚDOMÍ

výsledky kontroly MHMP v oblasti činností vykonávaných dle zákona č. 106/1999 Sb. a Směrnici starosty č. 2/2017 Přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

VZALO NA VĚDOMÍ

předloženou zprávu o plnění usnesení ZMČ Praha 13 za uplynulé období k termínu 31. 12. 2016, včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 30. 1. 2017 a splnění uložených úkolů

a SCHVÁLILO

nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů a zrušení vybraných nesplněných úkolů, a to ve smyslu návrhů nositelů úkolů

Rada MČ Praha 13 mj.

SCHVÁLILA

a vyhlásila programy a podmínky pro udělení dotací v oblasti kultury, sportu a využití volného času pro rok 2017

a JMENOVALA

komisi pro rozdělení dotací v oblasti kultury, sportu a využití volného času pro rok 2017 ve složení:

předseda: Petr Zeman

členové komise: Ing. David Vodrážka, RNDr. Marcela Plesníková, Ing. Pavel Jaroš

tajemník komise: Bohdan Pardubický

SCHVÁLILA

pravidla dotačního řízení Městské části Praha 13 v oblasti registrovaných sociálních služeb pro rok 2017, formulář žádosti o poskytnutí dotace – registrované sociální služby, formulář žádosti o poskytnutí individuální dotace – registrované sociální služby a formulář žádosti o poskytnutí individuální dotace – návazné služby

Na únorovém zasedání zastupitelstva se starosta David Vodrážka ústy všech přítomných rozloučil s tajemnicí úřadu Kateřinou Černou. Na pozici tajemnice působila dlouhých 14 let. Za všechny zaměstnance děkujeme za bezchybnou a obětavou práci pro Úřad městské části Praha 13.

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS