Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání rady

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru –  kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

Rada MČ Praha 13 mj.

VYHLÁSILA

zadávací řízení za účelem zadání koncese na služby realizované ve zjednodušeném režimu podle § 129 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání  veřejných zakázek, pod názvem Koncese na provozování Domova pro seniory a zajištění souvisejících služeb

SCHVÁLILA

návrh předběžného oznámení a zadávací podmínky

a POVĚŘILA

realizací zadávacího řízení za účelem zadání koncese AK Kruták & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., Revoluční 724/7, Praha 1

VYHLÁSILA

podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem Výstavba kuchyně a jídelny v areálu ZŠ Kuncova 1580, MHMP-ORG 80382 pod ev. číslem P13-03296/2018

SCHVÁLILA

výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána účastníkem SWIETELSKY stavební, s.r.o. – o.z. Dopravní stavby STŘED, Sokolovská 79/192, Praha 8, neboť tato nabídka byla dle předem zveřejněných hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem Rozšíření parkovacích míst v ul. Bellušova, Praha 13 pod ev. číslem P13-61802/2017

SOUHLASILA

s vydáním souhlasného stanoviska obce se záměrem působení nové nestátní základní školy na území MČ Praha 13 zřízené společností SCIO, s.r.o.

SCHVÁLILA

a vyhlásila programy a podmínky pro udělení dotací v oblasti kultury, sportu a využití volného času pro rok 2018

SOUHLASILA

s poskytnutím dotace z odvodu z výherních hracích automatů pro BK HB Basket Praha, z.s., v celkové výši 20 000 Kč na podporu sportu

SOUHLASILA

s předložením žádostí městské části Praha 13 o poskytnutí dotací v roce 2018 z investiční rezervy pro MČ z rozpočtu hl. m. Prahy na tyto akce:

  • Výstavba kuchyně a jídelny FZŠ Trávníčkova 1744 – výše požadované dotace 62 mil. Kč
  • Rekonstrukce části objektu Lýskova 1593/38 – výše požadované dotace 12 mil. Kč
  • Revitalizace vnitrobloku Fingerova – výše požadované dotace 24 mil. Kč


VYHLÁSILA

podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem Revitalizace vnitrobloku Fingerova pod ev. číslem P13-07052/2018

a POVĚŘILA

realizací zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku společnost Veřejné zakázky, s.r.o., Revoluční 724/7, Praha 1

SCHVÁLILA

výběr nabídky podané dodavatelem, firmou INPROSAN, s.r.o., Před Bateriemi 1059/7, Praha 6, k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Projektová dokumentace na přístavbu objektu kuchyně a jídelny ZŠ Trávníčkova 1744

VZALA NA VĚDOMÍ

zprávu o plnění usnesení RMČ za uplynulé období k termínu 31. 12. 2017 včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 31. 1. 2018 a splnění uložených úkolů

a SCHVÁLILA

nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů a zrušení úkolů, a to ve smyslu návrhů nositelů úkolů

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS