Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Blíží se zápisy nejen do mateřských, ale i základních škol


Blíží se zápisy nejen do mateřských, ale i základních škol. Uspokojí naše městská část všechny zájemce o přijetí do těchto školských zařízení?

Stejně jako v minulých letech se i v tomto roce na jaře chystají naše mateřské a základní školy na zápisy dětí. V obou případech máme pro rodiče skvělou zprávu. Pro všechny děti i žáky je kapacita našich školských zařízení dostatečná, takže budou v novém školním roce 2020/2021 bez problémů přijati.
V příštích letech však musíme počítat s poměrně dynamicky se rozvíjející výstavbou v oblasti Západního Města, ale také s postupným osidlováním nových bytů, postavených podél ulice Jeremiášova. Plně si uvědomujeme, že se na nás budou noví obyvatelé těchto domů postupně obracet se žádostmi o přijetí svých dětí především do našich škol, přestože oficiálně již spadají do oblasti městské části Řeporyje.
Z tohoto důvodu vedeme intenzivní jednání s investorem, ve kterém prosazujeme vybudování dvou mateřských a jedné základní školy právě v oblasti, která navazuje na současnou Britskou čtvrť.
Než překleneme období, ve kterém se nám podaří postavit školy nové, v což pevně věříme, máme vypracován projekt, kterým se zvýší kapacita v základních školách Trávníčkova a Kuncova. Díky tomu, že se nám povedlo získat finanční prostředky a současně se také podařilo již v loňském roce zahájit stavební práce, vznikne letos v každé z těchto škol dvanáct nových učeben. Tímto krokem budeme připraveni na nárůst počtu dětí školního věku v naší městské části. Získáme tak celkem čtyřiadvacet nových učeben v celkové hodnotě zhruba čtyřicet pět milionu korun, které budou dokončeny před zahájením nového školního roku. Jsme si vědomi toho, že docházková vzdálenost nebude pro některé rodiny zcela ideální, ale i tak bude toto řešení po přechodnou dobu jistě akceptovatelné. Jsem přesvědčen, že patříme mezi jednu z mála městských částí v naší metropoli, která se nepotýká s nedostatečnou kapacitou míst ve školských zařízeních a myslím si, že můžeme být právem hrdi na to, že dokážeme dlouhodobě uspokojit potřeby rodičů našich dětí nejen v této oblasti.

Městská část Praha 13 vyhlásila dotační programy pro letošní rok v oblasti volnočasových aktivit. Jaká jsou pravidla pro poskytnutí dotace a co je jejich hlavním účelem?

Účelem poskytování finančních příspěvků na činnost spolků a organizací působících v oblasti sportu a kultury je zajistit spolufinancování těchto aktivit v případech, kdy vlastní prostředky žadatele na pokrytí těchto nákladů nestačí.
Vzhledem k naprostému nezájmu pražského magistrátu je snahou vedení městské části, dle svých možností, toto selhání kompenzovat. Žádosti o dotace mohou podávat fyzické i právnické osoby, které jsou ke dni podání žádosti zaregistrovány v registru organizací volného času na úřadě městské části a budou v roce 2020 vyvíjet aktivity zaměřené na sport, kulturu, pobyt v přírodě a další zájmové činnosti. Registr je seznam dobrovolně zapsaných subjektů, které se na území naší městské části zabývají organizováním volnočasových aktivit pro děti a dospělé. O zapsání do registru mohou požádat všechny organizace se sídlem nebo dominantním působením v Praze 13. Žádosti na jednotlivé projekty je třeba podat v termínu od 23. 3. do 8. 4. 2020 do podatelny v budově radnice nebo prostřednictvím datové schránky.
I pro letošní rok byly vyhlášeny dva dotační programy. V prvním jde o podporu pravidelné celoroční činnosti neziskových subjektů, které organizují zájmovou činnost pro dětské i dospělé obyvatele naší městské části. Maximální výše poskytnuté dotace v tomto programu je třicet tisíc korun.
Ve druhém programu se naše městská část finančně i jinak podílí jako spolupořadatel na jednorázových sportovních a kulturních akcích pro veřejnost. V tomto případě je maximální finanční spoluúčast patnáct tisíc korun. Doručené žádosti se všemi potřebnými náležitostmi budou posouzeny komisí, která byla k tomuto účelu ustanovena radou městské části. Poskytnutí dotace je závislé na výši finančních prostředků schválených pro tuto oblast v rozpočtu naší městské části. Nejde však o příspěvek nárokový.
S žadatelem bude uzavřena smlouva. Poskytnutý finanční příspěvek musí být ve stanovené lhůtě vyúčtován. Vyhlášení dotačního programu společně s podmínkami jsou již zveřejněny na Úřední desce.

Ing. David Vodrážka, starosta Prahy 13