Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Projekty Anglofonní základní školy


Anglofonní základní školu na Velké Ohradě není nutno představovat. Za dobu svého působení se plně zařadila mezi ostatní školy Prahy 13 a vyplnila mezeru zejména ve vzdělávání žáků v anglickém jazyce, neboť většina předmětů je zde vyučována kvalifikovanými anglickými učiteli v angličtině.
Stejně jako jiné školy se i ona zapojila do výzev Evropských strukturálních a investičních fondů – OP Praha – pól růstu ČR. Konkrétně jde o tři projekty – Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách, kterým se snažíme rozšiřovat sdílení zkušeností a dobré praxe školy a rodičovské veřejnosti. Dále je to projekt Komunitně osvětová setkávání, jehož cílem je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školy. A protože jsou ve škole žáci s odlišným mateřským jazykem – zejména anglickým, zvolili jsme ještě projekt Dvojjazyčný školní asistent. Ten zajišťuje těmto žákům snazší komunikaci mezi školou, rodiči a dětmi, případně dalšími pedagogy, zástupci poradenských zařízení apod. Zároveň umožní rodičům dítěte s odlišným mateřským jazykem lépe porozumět dění ve škole.
Všechny tyto projekty podpoří principy otevřené školy, pomohou rodičovské veřejnosti při organizování mimoškolních aktivit a vyplňování individuálních potřeb dětí s odlišným mateřským jazykem a tak plně zapadají do kontextu dlouhodobé strategie rozvoje naší školy.

Zdeněk Dvořák, ředitel školy