Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Doplňující informace zastupitele politického uskupení Zelení a Piráti

Vážení čtenáři,

v tomto čísle zveřejňujeme Doplňující informaci zastupitele politického uskupení Zelení a Piráti pro 13 Petra Koláře, ačkoli ho redakce již 30. 8. 2019 zveřejnila v plné verzi na webových stránkách MČ P13 v sekci Samospráva – Kluby zastupitelů společně i s reakcí koaličních stran. Široká veřejnost o tom byla informována ve STOPu – září 2019.
Redakce se současně zdržuje jakýchkoli komentářů, aby si čtenář mohl utvořit objektivní úsudek sám.

Doplňující informace zastupitele:

Omlouvám se čtenářům STOP za zdánlivě neaktuální článek vracející se k zářijovému vydání STOPu v roce 2019. Bohužel v době, kdy tento článek reagoval na aktuální situaci, bylo ze strany radnice znemožněno jej publikovat v plném znění.

Petr Kolář, zastupitel klubu Zelení a Piráti pro 13

Silnice k areálu bývalé firmy Švestka nepovede Svitákovou ulicí

Pozitivní konec měl dvouletý boj obyvatel Britské čtvrti o zrušení územního rozhodnutí a zastavení územního řízení ve věci nové cesty pro automobily k bývalému areálu společnosti Švestka. Tato silnice měla vést místem, kde se v současné době nachází chodník mezi bytovými domy č.p. 2730, č.p. 2818. Plánovala ji společnost Finep za účelem propojení areálu firmy Švestka se zbývajícím územím Britské čtvrti. Esíčkovitá silnice měla vést úzkou ulicí přímo pod okny obyvatel těchto bytových domů i přes to, že bylo možné napojení areálu nedokončenou silnicí z Kuchařovy ulice nebo z ulice Bessemerovy.
Plánovaná cesta měla vést místem, kde současná silnice končí vjezdem do podzemních garáží bytového domu Svitákova 2818. Stavbou silnice by bylo zrušeno 8 parkovacích míst a chodník, který spojuje Svitákovu ulici s OC Zličín a oblastí Chaby. Dále by byla závažně zhoršena dopravně bezpečnostní situace a výrazně zvýšena dopravní a hluková zátěž této oblasti. Po silnici by dle Finepu mělo jezdit 300 osobních vozidel denně, ve skutečnosti by se však jednalo až o 550 vozidel denně, a to včetně tranzitu z Třebonic.
Plánování nové cesty trápilo občany Britské čtvrti od února 2017, kdy se na stavebním úřadě MČ Praha 13 objevila první zmínka o jejím vzniku. Obyvatelé pořádali protesty a petiční akce, které směřovaly na úřad městské části. V petiční akci se podařilo nasbírat přes 150 podpisů. Obyvatelé se také zúčastnili jednání na úřadě MČ Prahy 13, na kterém bylo přítomno přes 50 lidí a vyjádřil se k němu i zástupce z Institutu pro plánování a rozvoj hl. m. Prahy, který navržené řešení považoval za nekoncepční. Po těchto akcích a změně územního plánu z října 2018 Finep nakonec v probíhajícím odvolacím řízení stáhl zpět svou původní žádost o vydání územního rozhodnutí, čímž se celý záměr fakticky zrušil. Napojení areálu bývalé firmy Švestka se bude nakonec realizovat prodloužením Bessemerovy ulice.

Petr Kolář, Zelení a Piráti pro 13

Vyjádření věcně příslušných odborů ÚMČ Praha 13

Odbor dopravy vydal dne 2. 7. 2019, na žádost firmy FINEP CZ, a.s., o vydání závazného stanoviska k dokumentaci pro územní řízení, souhlasné závazné stanovisko. V projektové dokumentaci pro bytové domy L1,2 a M1,2 je připojení obslužné pozemní komunikace pro zmíněné bytové domy navrženo na Bessemerovu ulici, která je od roku 2012 zařazena příslušným silničním správním úřadem Magistrátu hlavního města Prahy do kategorie místních komunikací. Stavebník tedy již neuvažuje o možnosti dopravního napojení bytových domů na novou pozemní komunikaci připojenou k místní komunikaci Svitákova.
Novou variantu dopravního napojení stavby bytových domů L1,2 a M1,2 na Bessemerovu ulici developer konzultoval mimo jiné i s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, aby záměr nebyl v kolizi s dalším rozvojem Západního Města. Dokončený úsek Bessemerovy ulice byl vybudován od Siemensovy ulice jako dvoupruhová obslužná komunikace (v úseku Jeremiášova – Siemensova je Bessemerova ulice čtyřpruhová) pro zajištění dopravní obsluhy objektů v dotčeném území. Podle územního plánu má být Bessemerova ulice, označená jako větev V71, rozšířena na čtyřpruhovou komunikaci a prodloužena ve směru k Třebonicím, kde bude napojena na komunikaci označenou jako větev V72.
Z tohoto důvodu je navržené připojení obslužné pozemní komunikace pro bytové domy L1,2 a M1,2 dočasné. Po vybudování nedokončeného úseku větve V71 budou bytové domy L1,2 a M1,2 napojeny definitivní obslužnou komunikací na čtyřpruhovou komunikaci V71, tedy na prodloužení současné Bessemerovy ulice.

Vladimír Dragan, vedoucí odboru dopravy

Navržené dopravní napojení vycházelo z platného Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Ačkoliv se jednalo o dočasné (provizorní) řešení, byla navrhována stavba trvalá (může se jednat o trvalou stavbu komunikace, která je však provizorním řešením a v budoucnu bude užívána jiným způsobem – např. s menší zátěží). Protože žadatel nežádal o umístění stavby dočasné, nebyl důvod stanovovat dobu trvání stavby.
Ve stanovené lhůtě, zejména při ústním jednání, uplatnili účastníci řízení námitky a připomínky.
Námitku podala i Městská část Praha 13 v tomto znění:
Městská část Praha 13 zásadně nesouhlasí s navrhovaným dopravním napojením a požaduje, aby dopravní napojení bylo v souladu s platným územním plánem. MČ požaduje od investora upřesnit lhůtu k užívání navržené stavby provizorní komunikace. V případě, že navrhovatel neurčí časový rozsah dočasného užívání komunikace, požaduje městská část Praha 13 v územním rozhodnutí toto specifikovat, to znamená podmínky pro další rozvoj daného území. MČ nesouhlasí s tím, aby navržená komunikace byla v případě plánované výstavby využívána jako staveništní komunikace. MČ konstatuje, že stavba není v souladu s veřejným zájmem.
Po vydání rozhodnutí, ve kterém se stavební úřad podrobně vypořádal v jeho odůvodnění se všemi podanými námitkami a připomínkami, byla podána odvolání, a proto byl spis předán odvolacímu správnímu orgánu.
Odvolací orgán – MHMP odbor stavebního řádu svým rozhodnutím ve věci umístění stavby s názvem „Západní Město – Dopravní napojení pozemku parc. č. 330/11 v k.ú. Třebonice“ zrušil územní rozhodnutí vydané zdejším stavebním úřadem a na základě podání, kterým žadatel - společnost Stodůlky JIH, a.s., zastoupená společností FINEP CZ, a.s., vzal svou žádost o vydání územního rozhodnutí zpět, řízení zastavil.
V současné době na stavebním úřadě žádné řízení o dopravním napojení výše uvedeného pozemku neprobíhá.

Tomáš Círus, vedoucí stavebního odboru