Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro Prahu 13 a Řeporyje

Blížíme se k závěru 2. etapy tříletého Místního akčního plánu pro Prahu 13 a Řeporyje, který umožnil školám získat prostředky z fondů Evropské unie na celou řadu projektů, na nákup pomůcek, workshopy pro rodiče i učitele či pomoc pedagogickým pracovníkům např. s distanční výukou prostřednictvím webinářů. Chceme dále pomáhat a navázat na MAP II (nákup vizualizérů, webináře apod.).
Nový dvouletý projekt MAP III nabídne od 1. 8. 2021 do 31. 7. 2023 všem přihlášeným školským subjektům dvě třetiny z plánované částky na projekt pro koordinátory (ředitele škol), garanty a členy pěti pracovních skupin (předškolní, finanční, pro rovné příležitosti, čtenářská a matematická gramotnost).
Opět platí podmínka existence investičních priorit školy zpracovaných ve Strategickém rámci pro možnost podávat žádosti o projekty ve výzvách různých operačních programů (např. OP Praha – pól růstu).
Připravíme strategické dokumenty a plán pro Operační program Jan Amos Komenský (navazující na OP VVV) i další operační programy tak, abychom i v budoucnu mohli žádat o to, co školy opravdu potřebují. Například sdílené logopedy, školní psychology, speciální pedagogy... Očekáváme další zlepšení spolupráce s rodiči, zřizovateli a veřejností, využívání finančních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků.

Co je tedy cílem této výzvy?
Cílem výzvy je podpora společného plánování a sdílení aktivit v našich městských částech vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání, zaměřených zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů, potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Důraz bude kladen na podporu spolupráce škol, vzdělávacích i kulturních center a zaměstnavatelů v rozvoji gramotnosti a klíčových kompetencí dětí a žáků. Součástí bude i podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem i těch s odlišným mateřským jazykem a vytváření podmínek pro případné vzdělávání na dálku, zkrátka dostupnost kvalitního vzdělávání pro každého.
Plánování společných nebo sdílených aktivit bude přispívat k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy navázaného na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR.

Petra Řezáčová