Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

RADA MČ PRAHA 13 MJ.

souhlasila

s předložením žádosti o poskytnutí dotací pro MČ Praha 13 ze zdroje investiční rezervy schváleného rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2021 na akce:

  1. Rekonstrukce sportoviště – skatepark Lužiny
  2. Rekonstrukce okenních a dveřních výplní v pěti MŠ
  3. Přístavba SSSP13, Trávníčkova 1746

vzala na vědomí

protokoly z jednání hodnotící komise a o posouzení splnění podmínek účasti a zprávu o hodnocení nabídek vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem Přístavba ke stávajícímu objektu SSSP13, Trávníčkova 1746

a schválila

výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána účastníkem DEREZA, společnost s ručením omezeným, se sídlem Libocká 385/43d, Liboc, 162 00 Praha 6 a smlouvu o dílo dle nabídky vybraného dodavatele

souhlasila

s uzavřením darovací smlouvy se společností DispoMask Czech, s.r.o., předmětem níž je poskytnutí 10 000 ks jednorázových ústenek v celkové hodnotě 22 000 Kč včetně DPH

vzala na vědomí

změnu obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hlavního města Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění  pozdějších předpisů, zejména zrušení osvobození od poplatku pro volební kampaně za účelem prezentace volebních kandidátů

souhlasila

s návrhem rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2021 (rozpočet hlavní činnosti, fi nanční plán zdaňované činnosti včetně správcovských fi rem, rozpočet příspěvkových organizací: ZŠ, MŠ, DDM, Rekreační objekt Kozel a rozpočet Střediska sociálních služeb Prahy 13) a doporučila jej předložit ke schválení na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 13

vzala na vědomí

předložený návrh na prominutí místního poplatku z pobytu podnikatelským subjektům na území městské části Praha 13 od 1. 2. 2021 do 31. 3. 2021 v rámci podpory podnikání v ubytovacích službách, a to z důvodu zmírnění negativních dopadů v souvislosti s výskytem onemocnění covid-19

souhlasila

s pokračováním projektu Veřejná služba, v rámci kterého bude organizována veřejná služba na území MČ Praha 13 pro 15 klientů Úřadu práce ČR

souhlasila

se zapojením uvedených škol:

  • Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa pedagogické fakulty UK, Fingerova 2186, Praha 13
  • Základní škola, Kuncova 1580, Praha 13
  • Základní škola, Klausova 2450, Praha 13
  • Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Brdičkova 1878, Praha 13
  • Fakultní základní škola PedF UK, Trávníčkova 1744, Praha 13
  • Základní škola, Janského 2189, Praha 13 do projektu výzva č. 48 Operačního programu PPR Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III

souhlasila

s uzavřením Smlouvy o poskytování služeb v oblasti správy záznamů, v rámci Archivační služby a správy písemností ÚMČ Praha 13, se společností Iron Mountain Česká republika, s.r.o., ul. Zahradní 105, 252 61 Jeneč

Zpracovala Helena Šlitrová