Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

RADA MČ PRAHA 13 MJ.

souhlasila

s předložením žádostí na poskytnutí dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2022 na akce:

  1. výstavba parkovacího domu
  2. výměna oken a dveří ve dvou mateřských školách
  3. revitalizace vnitrobloku Petržílkova x Nušlova vzala na vědomí protokoly z jednání hodnotící komise vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem Výměna výplní otvorů v obvodovém plášti – MŠ Trávníčkova, MŠ Horákova a MŠ Hostinského

a schválila

  • vyloučení dodavatele BBP Stavby, s.r.o., (IČO 03875199) dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dodavatele METALL QUATRO, spol. s r.o., (IČO 61538213) dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
  • výběr dodavatele Z&D stavební společnost, spol. s r.o., (IČO 45244618) dle § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jelikož předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku a prokázal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
  • smlouvu o dílo dle nabídky vybraného dodavatele Z&D stavební společnost, spol. s r.o. (IČO 45244618)


schválila

neuplatnění inflačního koeficientu stanoveného ČSÚ ve výši 3,8 % u všech smluvních vztahů s inflační doložkou uzavřených s městskou částí Praha 13, zejména u smluv na pronájem pozemků, ploch, budov, smluv na pronájem prostorů sloužících podnikání, bytů zvláštního určení a garážového stání k těmto bytům, bytů se smluvním nájemným, smluv o ubytování aj.

vzala na vědomí

sdělení ředitelky Mateřské školy U Stromu, Praha 13, Ovčí hájek 2174, p.o., Mgr. Kláry Holáskové o vzdání se funkce ředitelky školy ke dni 31. 1. 2022

jmenovala

Mgr. Jozefu Takáčovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy U Stromu, Praha 13, Ovčí hájek 2174, příspěvkové organizace, na dobu určitou (do data jmenování ředitele/ředitelky této školy na základě vyhlášeného konkurzního řízení) s účinností od 1. 2. 2022 v souladu s § 166 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění

schválila

  • poskytnutí dotace pro Taekwondo WTF klub Praha, z.s., ve výši 50 000 Kč
  • návrh smlouvy o poskytnutí dotace


schválila

a vyhlásila programy a podmínky pro udělení dotací v oblasti kultury, sportu a využití volného času pro rok 2022

souhlasila

s uzavřením Dohody o zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na území obce Chrášťany (okr. Praha-západ) od školního roku 2022/23

souhlasila

s předloženým návrhem nařízení, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží a poskytování služeb v energetických odvětvích a k předloženému návrhu nařízení neuplatnila žádné připomínky

Zpracovala Helena Šlitrová