Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Bylo by fajn, kdyby vždycky zvítězil zdravý rozum

Bylo by fajn, kdyby vždycky zvítězil zdravý rozum

Předprázdninová rubrika „Zeptali jsme se za vás“ patří Petru Kuželovi, který je radním MČ Praha 13, ale také prezidentem Hospodářské komory České republiky.

Jste radním naší městské části a zároveň prezidentem Hospodářské komory. Jde to dohromady, není jedno na úkor druhého?


Mohu zodpovědně říct, že je tomu právě naopak. Vzájemně se mé aktivity v radě a v Hospodářské komoře obohacují. Poznatky a zkušenosti získané z každodenní práce v naší městské části využívám při své práci prezidenta komory a naopak. V Hospodářské komoře získávám informace, které jsou velmi užitečné pro naši městskou část. Na mysli mám především oblast legislativy. HK ČR, která je největší podnikatelskou organizací v této zemi a je také největším zaměstnavatelem, je povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy. To znamená, že se vyjadřujeme a připomínkujeme zákony již v době, kdy se teprve rodí na ministerstvech. A mnohé z těchto zákonů se také nějakým způsobem dotýkají obcí, ať již přímo, nebo zprostředkovaně, když vytvářejí podmínky pro podnikání.

Jak se zákony o podnikání dotýkají obcí, tedy i Prahy 13?


V každém kraji a městě jsou podnikatelé, z jejichž daní jde část do rozpočtu obce. V naší městské části není podnikatelů málo, vedle živnostníků a malých podnikatelů zde sídlí i střední firmy. A ty dávají práci i obyvatelům z okolí. Je tedy dobře, když informace tohoto charakteru mohu do Rady Prahy 13 přinést s časovým předstihem. Můžeme tak včas posoudit případné dopady na naši městskou část, na její obyvatele a na podnikatele zde působící. A takto získané poznatky zase využívám při svých jednáních ve funkci prezidenta komory – dodávají mi pro tato jednání konkrétní argumenty.

Jste při připomínkování zákonů úspěšní? Změní se znění některých paragrafů podle vašich návrhů?


Někdy jsme úspěšní více, někdy méně. Ale není to jen o samotném vznášení připomínek k navrhovaným zákonům. Je to také o vyjednávání, argumentaci i o konkrétních návrzích. Není to jen o tom, že sepíšeme, co se nám na navrhovaných zákonech nelíbí a jaké změny navrhujeme. Hospodářská komora vyvíjí nemalé úsilí, aby podmínky pro podnikání byly dobré a zlepšovaly se. Součástí této činnosti je i jednání s těmi, kdo připravují legislativu – se členy vlády, s kompetentními pracovníky ministerstev. Tato jednání zabírají hodně velkou část mého času. Naší každodenní starostí je, aby se podnikání dařilo, a za to se denně s vládou „pereme“. Často tato jednání nejsou jednoduchá. Nicméně jde o činnost smysluplnou, která se snoubí i s tím, že spousta podnětů a informací se dá přenést do praxe i v rámci řízení naší městské části.

Můžete uvést příklad některého zákona, který se může dotknout i naší městské části?


Aktuálně je to zákon o rozpočtovém určení daní. Pokud by byl schválen podle současných návrhů, pak by negativně postihl velká města, Prahu nevyjímaje. Ta by přišla o 1,3 miliardy korun. Tento fakt by měl dopad i na Prahu 13. Čeká nás velký boj o podobu tohoto zákona.

Co považujete za svůj největší úspěch při připomínkování zákonů?


Rozhodně je to v posledním čase vyjednávání o DPH. Úspěchem je, že se komoře podařilo stáhnout navrhovanou 20% sazbu DPH na téměř veškeré zboží a služby na jednotnou 17,5%. Byl to kompromis v zájmu všech – jak státu, tak podnikatelů a všech občanů.

Přejděme z Hospodářské komory a ekonomických témat na Prahu 13. Co se tady podle vás povedlo?


K úspěchům nesporně patří současná podoba Slunečního náměstí, tedy prostor přímo před radnicí, které patří hlavnímu městu a bylo mnoho investorů, kteří o něj měli zájem. Velmi urputně jsme bojovali o to, aby se tak nestalo. Považuji za naše malé vítězství, že zvítězil zdravý rozum. Alespoň zčásti se nám podařilo korigovat některé stavební nápady, které měly být realizovány. Osobně mám velkou radost, že se nám podařilo nemožné, a to že na Velké Ohradě byla zřízena pobočka České pošty. Za velké plus považuji, že na rozdíl od jiných městských částí máme Centrální park se spoustou zeleně. Té je ostatně dost i v okolí obytných domů. Praha 13 je tedy nejen město, kam slunce chodí spát, ale je i městem v zeleni. Snad bych měl zmínit i širokou škálu akcí pořádaných pro veřejnost. Namátkou čarodějnice, letos s oslavou 20. výročí STOPu nebo Koncert pro park, který každoročně dělá hezkou tečku za letními prázdninami...

Jsou ale asi i záležitosti, které se nedaří…


Zatím, bohužel, nemůžeme nic dělat s houstnoucí dopravou na obvodových komunikacích, máme problém i se zástavbou proluk, ale hlavně s parkováním... Snažíme se to řešit a částečně se nám to v místech, kde je to parcelně i technicky možné, daří, nebo navrhujeme nová řešení.

Jaké cíle si ve funkci radního kladete a co byste si přál do budoucna?


Jako člen finančního výboru MČ Prahy 13 usiluji změnit systém rozpočtu městské části. Vzhledem k tomu, že peníze v příjmové části rozpočtu neustále ubývají, je také potřebné pro budoucí roky připravit změnu konceptu rozpočtu, aby byl vyrovnaný a městská část mohla bezproblémově dále plnohodnotně plnit funkci v rámci státní správy i samosprávy. Dále je nutné vždy uvažovat, že eventuální nová investice přinese pro budoucno možné zatěžující náklady pro rozpočet obce. Vedle mé činnosti a cílů ve finančním výboru je mým přáním, aby se rozvíjel Centrální park, sportoviště, aby se nám podařilo rozšířit a zkvalitnit služby pro seniory nebo aby se u některých stanic metra zlepšil výstup pro handicapované občany. Přál bych si, aby se nám všem v Praze 13 dobře žilo.

V tuto dobu se někteří z nás zamýšlejí nad tím, jak prožijí dobu prázdnin a dovolených, jiní už v tom mají jasno. Co vy?


U nás doma jsou prázdniny podřízeny hlavně dětem, které jsou školou povinné. Jedné dceři je 12, druhé 7 let. Před prázdninami děláme doma takový „vláček“ – to jsou na velký papír namalované čtverečky jednotlivých týdnů prázdnin, kam vpisujeme kde, kdy a s kým děti budou. Letošní společnou dovolenou budeme tradičně trávit v Chorvatsku. Přesvědčil jsem manželku i děti, že ideální dovolená je na lodi, protože můžeme být každý den na jiném místě. Prázdninový čas trávíme s dětmi také mnoho dní na chalupě.

Tam relaxujete nebo kutíte?


Vlastně oboje. Všichni chalupáři i zahrádkáři vědí, že minimálně první den trávíte se sekačkou. Následně zjistíte, co všechno je nutné opravit, zkrátka je neustále co dělat. Práce na zahradě a na chalupě je pro mě velkou relaxací.

Přeji všem krásné léto.

Eva Černá