Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Je potřeba stavět nové školy a školky?

Městská část se rozrůstá, v posledních letech zde bylo postaveno velké množství bytů, do kterých se stěhují mladé rodiny s malými dětmi. Je podle vašeho názoru již čas začít budovat v městské části nové mateřské a základní školy? Odpověděli nám zástupci jednotlivých klubů v zastupitelstvu městské části.

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

Prognóza potřeby stavět či nestavět nové školky a školy v Praze 13 vychází z porovnání kapacity zařízení a odhadu potřeby do roku 2016. Další proměnnou je naplněnost tříd. U mateřských škol se současná kapacita pohybuje mezi 1 992 (při počtu 24 dětí na třídu) a 2 324 místy (při počtu 28 dětí na třídu). Od roku 2014 přibude dalších 72 míst po rekonstrukci objektu Husníkova, takže celková kapacita mateřských škol vzroste na 2 399 míst, přičemž odhad skutečné potřeby do roku 2016 nepřesáhne 2 315 předškoláků, což kapacitně vyhovuje při naplněnosti 26,9 dětí na třídu. U základních škol je situace ještě příznivější. Kapacita základních škol při 24 žácích na třídu činí 6 600 míst. I když vezmeme v úvahu, že v roce 2 014 má být na Západním Městě dokončeno dalších 78 bytů, maximální odhadovaný počet žáků do roku 2016 nepřesáhne počet 5600.

Za klub ČSSD Jiří Neckář 

KLUB PRO VÝSTAVBU DOMOVA PRO SENIORY

Demografické ukazatele zakotvené v územním plánu stanovují, že pro každých tisíc obyvatel je třeba zajistit 36 míst v mateřských školách, 69 míst v základních a 66 míst ve školách středních. Považujeme za logické, že pokud dojde k doloženému nárůstu obyvatel v této věkové kategorii, je potřebné zajistit adekvátní počet míst ve školních zařízeních. Je však nutné myslet i na další předpokládaný časový vývoj věkové struktury MČ a v připravovaných projektech výstavby, nebo rozšiřování kapacity stávajících škol, jej zohlednit. S tím souvisí zodpovědný postoj MČ bránit zastavování volných ploch, určených k výstavbě škol, developerskými projekty. Problémem je chybějící koncept výstavby škol v Západním Městě. Podporujeme proto vznik výboru zastupitelstva, který by se tímto aktuálním úkolem zabýval. Náš klub rozšiřování stávající vzdělávací infrastruktury jednoznačně podporuje.

Erika Prausová, předsedkyně Klubu pro výstavbu Domu pro seniory

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

Situace je diferencovaná u základních škol a u mateřských školek. Základní školy v Praze 13 mají dosud citelné rezervy v kapacitě, takže jejich další výstavba či rozšiřování stávajících není aktuální. Jiná je situace u mateřských školek, plně zasažených vyšším počtem dětí jak vlivem nedávné vyšší porodnosti, tak vyšší bytové výstavby. Zde nedostatek míst Praha 13 pociťuje již delší dobu. Proto zastupitelé KSČM podpořili jak přestavbu bývalého Domu dětí a mládeže na mateřskou školku, tak zřízení nové mateřské školky v areálu základní školy v Klausově ulici, tak nejnověji přestavbu někdejších jeslí v ulici Husníkova, v posledních letech užívaných Karlovou univerzitou, na mateřskou školku. Jsme připraveni podpořit i další projekt rozšíření kapacity mateřských školek, pokud bude předložen.

Jan Zeman, zastupitel KSČM

OBČANSKÁ KOALICE PRAHY 13

MČ Praha 13 je zřizovatelem 10 ZŠ a 20 MŠ. Z hlediska kapacity můžeme konstatovat, že ZŠ jsou na tom o trochu lépe než MŠ. Poptávka po umístění dětí v MŠ kopíruje v Praze 13 současný celopražský trend, tedy převyšuje nabídku. Vzhledem k demografickému vývoji lze očekávat zvýšený zájem o místa v „mateřinkách“, což se časem projeví i v chybějícím počtu míst v ZŠ. Jelikož výstavba nových objektů by si vyžádala nemalé investice a není záruka trvalého naplnění tříd (klesající porodnost), jeví se jako jedna z možností max. využití stávajících objektů. Realizace výstavby MŠ (ZŠ) podléhá souhlasu ZMČ. V současné době se připravuje rekonstrukce objektu v Nových Butovicích, který bude využit právě pro MŠ. Pokud by se uvažovalo o výstavbě nových objektů MŠ (ZŠ), financování by bylo možné pouze z výnosů prodeje bytového fondu. Podpoříme taková řešení, která budou v souladu s potřebami obyvatel MČ Praha 13.

Vítězslav Panocha, klub OK Prahy 13 

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

Naplněnost škol a školek je na své horní hranici. Mateřské školy jsou v současné době již zcela naplněné, a proto delší dobu hledáme možnosti, jak získat nové kapacity. Na školku jsme přestavěli bývalý dům dětí a další nová mateřská škola bude otevřena v září 2013 po rekonstrukci budovy v Husníkově ulici, kterou měla dlouhodobě v pronájmu Karlova univerzita. Kapacita základních škol dosud stačila, přesto je nutné počítat v blízké budoucnosti s nárůstem počtu žáků. Stavba nové školy bude nezbytná zejména v případě pokračování bytové výstavby v oblasti Západního Města. Například v rámci probíhajícího územního řízení o projektu nových bytových domů v blízkosti Makra vydáme souhlas s výstavbou jedině v případě, že investor současně vybuduje nové kapacity v oblasti školství.
Jinak Praha 13 nebude s výstavbou bytů souhlasit.

David Vodrážka, klub ODS

STRANA ZELENÝCH A OBČANÉ PRAHY 13

Nedostatek míst ve školách a školkách lze řešit jednak tím, že městská část bude koordinovat rozvoj na svém území a nepovolí bytovou výstavbu, aniž je řešena občanská vybavenost. To se neděje, viz Šafránka či Západní Město, kde se staví byty a na školy a školky se nemyslí.
Kapacity zejména školek jsou však naplněné i díky nárůstu dětí v původní zástavbě. Jsme pro to, aby se situace řešila dočasnou úpravou prostor v základních školách na mateřské školy, či dostavbou v areálech škol a školek tak, aby bylo možné ve chvíli, kdy bude počet předškoláků a školáků nižší, využít tyto prostory k jiným účelům. Co v Praze 13 chybí úplně, jsou mateřská centra, tedy prostory, kde se mohou scházet maminky či rodiče s malými dětmi na rodičovské dovolené, či zařízení pro děti do tří let věku. Ne všichni rodiče si mohou dovolit, či chtějí vyčerpat celé tři roky rodičovské dovolené.

Z. Drhová, M. Plesníková a O. Sedláčková, Klub SZ a občanů Prahy 13

TOP 09

Podpora rodin s malými dětmi je v naší městské části samozřejmě jednou z hlavních priorit. Postupovat se ale musí se zřetelem na dlouhodobé cíle. Klub TOP 09 podporuje rozvoj škol a školek, zároveň klade důraz na hospodárnost a smysluplnost každého projektu. Není to tak dlouho, co se mateřské školky rušily pro nedostatek dětí, teď je situace opačná. Proto je nutné u tak vysokých investic myslet také na variabilitu. Aby v době, kdy nebude mateřská školka nebo škola naplněna, bylo možné bez větších finančních nákladů změnit její využití. Nezbytné je uvažovat o tom, jak podpořit rozšíření kapacity základních škol, které velmi dobře fungují a mezi rodiči je o ně mimořádný zájem, např. přístavbou nebo dostavbou. Úplnou samozřejmostí musí být důsledné dodržování územního plánu tak, aby pozemky určené pro školská zařízení nebyly zastavovány stavbami s jiným účelem.

Soňa Dóžová, klub TOP 09