Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání rady

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

Rada MČ Praha 13 mj.

SCHVÁLILA

poskytnutí dotací na rozvoj sportu pro sportovní organizace v souhrnné výši 836 000 Kč a návrh smluv o poskytnutí dotace

VYHLÁSILA

podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pod evidenčním číslem veřejné zakázky P13-19925/2018 s názvem Revitalizace veřejného prostoru Velká Ohrada

a SCHVÁLILA

výzvu k podání nabídky, prokázání splnění podmínek k účasti a zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce

a JMENOVALA

komisi pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek, včetně náhradníků

VYHLÁSILA

podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem Výstavba kuchyně a jídelny v areálu FZŠ Trávníčkova 1744 pod ev. č. P13-19898/2018

a SCHVÁLILA

výzvu k podání nabídky, prokázání splnění podmínek k účasti a zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce

a JMENOVALA

komisi pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek, včetně náhradníků

SCHVÁLILA

pravidla dotačního řízení městské části Praha 13 v oblasti sociálních a návazných služeb pro rok 2018

a SOUHLASILA

s vyhlášením dotačního řízení městské části Praha 13 v oblasti sociálních a návazných služeb pro rok 2018 dle předložených pravidel

VZALA NA VĚDOMÍ

protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na Opravy schodišť a pěších komunikací v MČ Praha 13, rok 2018

a SHVÁLILA

smlouvu o dílo s firmou Ante-ing, a.s., se sídlem Pražská 1430/36, Praha 10

NESOUHLASILA

s předloženým podnětem na změnu Územního plánu hl. m. Prahy na pozemcích parc. č. 563/3, 563/4, 563/5 a 563/6, v k. ú. Třebonice, Praha 5

SCHVÁLILA

po projednání na základě ustanovení § 94 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 68 odst. 1 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o hl. m. Praze) a ve smyslu ustanovení § 88 zákona o hl. m. Praze, a dle § 27 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu městské části Praha 13

a) návrh na vytvoření jednoho volebního obvodu na území městské části Praha 13 pro komunální volby konané v roce 2018

b) návrh počtu členů Zastupitelstva městské časti Praha 13 pro volební období let 2018–2022 na 35 členů zastupitelstva

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.

SCHVÁLILO BEZ VÝHRAD

 1. závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2017 (roční rozbor hospodaření MČ Praha 13 za rok 2017) v těchto objemech:
  Příjmy celkem: 712 954 190 Kč
  Výdaje celkem: 685 227 140 Kč
  Přebytek: 27 727 050 Kč

 2. roční účetní závěrku MČ Praha 13 za rok 2017

 3. 3. hospodaření zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem MČ Praha 13 za rok 2017 v těchto objemech:
  Výnosy celkem: 46 016 050 Kč
  Náklady celkem: 35 500 060 Kč

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS