Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

RADA MČ PRAHA 13 MJ.

souhlasila

s návrhem na uzavření Memoranda o spolupráci při realizaci projektu Euroklíč v ČR mezi městskou částí Praha 13 a Národní radou osob se zdravotním postižením

vzala na vědomí

protokol o výsledku následné fi nanční kontroly přijatých opatření a protokol o periodické finanční namátkové kontrole vyúčtování a využití dotací MČ Praha 13 udělených pro rok 2020 v oblasti sociální

a souhlasila

s navrženými doporučeními uvedenými v protokolu vzala na vědomí protokol o výsledku následné fi nanční kontroly přijatých opatření a  protokol o periodické fi nanční namátkové kontrole vyúčtování a využití dotací MČ Praha 13 udělených pro rok 2020 v oblasti využití volného času

a souhlasila

s navrženými doporučeními uvedenými v protokolu

souhlasila

se záměrem společnosti CETIN, a.s., modernizovat stávající metalické sítě na vysokorychlostní síť a umístěním optických přípojek a vnitřních  rozvodů v objektech a na pozemcích svěřených do správy městské části Praha 13

schválila

návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DVS/82/03/001277/2021 mezi hlavním městem Prahou a městkou částí Praha 13 na poskytnutí dotace v celkové výši 2 314 000 Kč pro MČ Praha 13 jako zřizovatele příspěvkové organizace – Středisko sociálních služeb Prahy 13 – na výdaje související s poskytováním sociálních služeb, konkrétně na realizaci pečovatelské služby a denního stacionáře

odvolala

dočasné přerušení dotačních řízení v oblasti volného času u programových i individuálních dotací, které bylo rozhodnuto usnesením RMČ č. UR 0454/2020 z 30. 11. 2020, a to v návaznosti na ukončení nouzového stavu a následným opatřením podle pandemického zákona

schválila

poskytnutí dotace pro SK Motorlet Praha, spolek, ve výši 50 000 Kč a návrh smlouvy o poskytnutí dotace

vzala na vědomí

aktualizovaný návrh urbanistické studie Západního Města dopracovaný ve spolupráci s IPR Praha a s kanceláří 1. náměstka doc. Ing. arch. Petra Hlaváčka

a souhlasila

aby takto dopracovaná studie včetně návrhu změny trasy komunikace byla závazným podkladem rozhodování v území

schválila

a vyhlásila programy a podmínky pro udělení dotací v oblasti kultury, sportu a využití volného času pro rok 2021

schválila

návrh kupní smlouvy předložený fi rmami Dřevostavebnice Truhlářství Peklák a synové a DIDAMAF, s.r.o., a to na základě hodnocení nabídek VZMR a jednání hodnotící komise vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku Vybavení vybraných školských objektů na území MČ Praha 13 výukovými pomůckami (stavebnicemi) pomocí projektu Místní akční plán II rozvoje vzdělávání pro Prahu 13

zásadně nesouhlasila

s rušením podchodů a nadchodů na území MČ Praha 13, neboť jsou z hlediska bezpečnosti a celkové koncepce výstavby městské části její nedílnou a nezbytnou součástí a požaduje, aby všechny nadchody a podchody zůstaly zachovány ve stávajícím rozsahu, bez narušení současné koncepce pěší a cyklistické dopravy

Zpracovala Helena Šlitrová