Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

RADA MČ PRAHA 13 MJ.

schválila

přijetí finančního daru ve výši 50 000 Kč od firmy Emil Frey ČR, s.r.o., na náklady spojené se stravováním předškolních dětí z Ukrajiny ve  školních jídelnách a přijetí věcného daru od nakladatelství Albatros Media, a.s., jedná se o 125 ks knižních publikací 1000 ukrajinských slovíček a uzavření darovacích smluv

vzala na vědomí

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky Generel cyklistické dopravy městské části Praha 13

a schválila

uzavření smlouvy o zpracování generelu cyklistické dopravy městské části Praha 13 s uchazečem PUDIS, a.s., Podbabská 1014/20, Praha 6,  jehož nabídka byla komisí vyhodnocena dle stanovených hodnotících kritérií jako nejúspěšnější a zcela vyhovující podmínkám výzvy

souhlasila

s uzavřením smlouvy o dílo na akci Komunitní zahrada u ZŠ Janského na části pozemku par. č. 2342/56 k.ú. Stodůlky se společností  Gardenline, s.r.o., Na Vinici 948/13, Litoměřice

souhlasila

s tím, aby odbor životního prostředí MČ Praha 13 na pozemcích parc. č. 291/10, parc. č. 334, parc. č. 374/2, parc. č. 375, v k.ú. Třebonice, provedl sadové úpravy a umístění drobného mobiliáře a herních prvků – hracích tabulí a fitness prvků a obnovu tůňky v rámci obnovy historické Krteňské cesty v lokalitě Třebonic a dále na pozemku parc. č. 374/3 v k.ú. Třebonice drobné sadové úpravy

vzala na vědomí

návrh komise na rozdělení dotací v oblasti volného času pro rok 2022

a schválila

poskytnutí dotací v souhrnné výši 1 188 600 Kč pro sportovní organizace a na sportovní akce z finančních prostředků určených na sport získaných prostřednictvím výnosů z daně z technických her, poskytnutí dotací v souhrnné výši 600 000 Kč pro ostatní žadatele z vlastního schváleného rozpočtu, závazné pokyny pro správné vyúčtování dotace v oblasti volného času pro rok 2022 a návrh smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti volného času pro rok 2022

vzala na vědomí

že dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 491/2021 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a změně některých zákonů, tvoří území městské části  Praha 13 jeden volební obvod

a schválila

návrh počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 13 pro volební období 2022-2026 na 35 členů zastupitelstva

vzala na vědomí

protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na Celoroční provoz fontán, kašen a pítek MČ Praha 13

a schválila

smlouvu o dílo s firmou Tomáš Zmatlík, Novodvorská 1098/128, Praha – Braník schválila návrh smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání na dobu určitou 5 let o nájmu věcí movitých a pronájmu prostor restaurace v 1. podzemním podlaží objektu radnice MČ Praha 13

Zpracovala Helena Šlitrová