Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Představujeme radnici

Bezpečnost dopravy je prioritou

Při zaslechnutí slova doprava se nám patrně vybaví městská hromadná doprava, kontrola dodržování dopravních předpisů, registrace vozidel nebo špatný stav komunikací. To jsou okruhy problémů, kvůli kterým se občané často obracejí na odbor dopravy Úřadu městské části Praha 13, přestože se působnosti odboru týkají pouze částečně. Mnozí návštěvníci se na radnici také ptají na registraci vozidel a agendu řidičských průkazů – ti jsou pak odkázáni na příslušná pracoviště Magistrátu hl. města Prahy.

Organizace městské hromadné dopravy je v rukou společnosti ROPID. Odbory dopravy a samosprávy městských částí mají při určování tras a jízdních řádů autobusových a tramvajových linek spíše poradní hlas, větší změny mohou prosazovat jen v některých případech. Právě stížnosti na dlouhé intervaly a přeplněné autobusy nebo snaha o změnu tras linek jsou věci, které odbor dopravy občanům většinou nemůže sám zajistit. Co může, je kontrolovat technický stav zastávek dopravních podniků a hlásit poškození a znečištění.

V oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích odbor dopravy úzce spolupracuje se státní a městskou policií, dopravními inženýry a dalšími orgány. V působnosti odboru dopravy je například stanovení užití dopravních značek a dopravních zařízení zejména na místních komunikacích.

Rozhoduje o připojování pozemních komunikací navzájem a sousedních nemovitostí na komunikace a stanovuje místní úpravy provozu – např. změny dopravního značení.  Odbor také projednává ve správním řízení některé přestupky, které policisté nebo strážníci nemohli vyřešit na místě v blokovém řízení.

V kompetenci odboru dopravy je také povolování zvláštního užívání komunikací – např. záborů pro umístění prodejních, reklamních nebo zábavních zařízení, umístění stavebního materiálu, vyhrazeného parkování, povolování výkopových prací, povolování záborů komunikace při pořádání sportovních, kulturních akcí, stavebních záborů, povolování uzavírek a objížděk.

Velkou část činnosti odboru tvoří zpracování stanovisek ke koncepčním záměrům samosprávy Prahy 13 nebo stanovisek k územnímu a stavebnímu řízení, kde odbor vystupuje jako dotčený orgán státní správy.

Občany samozřejmě velmi zajímá stav komunikací. Zimní údržba a jarní úklid komunikací jsou pravidelné záležitosti, které zajišťuje Technická správa komunikací nebo městská část, odbor dopravy provedení práce kontroluje. Zásadnější opravy a rekonstrukce vozovek nejsou v kompetenci odboru dopravy. Provádí je vlastník (správce) komunikace.

Miroslava Jíry, který je pověřen řízením odboru dopravy, jsme se zeptali:

Jak se zajišťuje zimní údržba místních komunikací?

Zimní údržba místních komunikací se provádí podle obcí schváleného plánu údržby, ve kterém jsou místní komunikace podle dopravního významu zařazeny do I. až III. pořadí. Dopravně nevýznamné místní komunikace může obec ze zimní údržby vyřadit, ty pak jsou vyjmenovány ve vyhlášce hl. m. Prahy.

Máte na starosti také kontrolu veřejného osvětlení?

Kontrolu veřejného osvětlení zajišťuje firma Eltodo EG, a.s. V rámci své činnosti provádí ale kontrolu i náš odbor, který zjištěné poruchy předává zmíněné firmě. Poruchy můžete hlásit správci na tel. č. 800 101 109 nebo na náš odbor na tel. č. 235 011 499.

Kdo má na starosti likvidaci vraků vozidel?

Vraky jsou vozidla, která jsou trvale technicky nezpůsobilá provozu a nejsou opatřena registrační značkou nebo která jsou zjevně trvale technicky nezpůsobilá k provozu. Vlastník vraku je povinen na výzvu vlastníka komunikace vrak do 2 měsíců odstranit. Neučiní-li tak, odstraní a zlikviduje vrak vlastník (správce) komunikace, a to na náklady vlastníka vraku. Od začátku roku 2006 likvidaci vraků vozidel zajišťuje na místních komunikacích na území Prahy Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy, na místních komunikacích svěřených MČ Praha 13 to zajišťuje městská část.

Jaká opatření připravujete pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu?

Ve spolupráci s odborem dopravy magistrátu (BESIP) je postupně realizováno přisvícení přechodů pro chodce. V letošním roce by TSK hl. m. Prahy měla dokončit výstavbu bezbariérových přechodů pro chodce na sídlišti Stodůlky.
Vzhledem k předpokládanému nárůstu dopravy v oblasti připravované výstavby při křižovatce Nárožní s Bavorskou a křižovatce Bucharovy, Tichnovy a Petržílkovy, budou na těchto křižovatkách vybudována světelná signalizační zařízení. Menší dopravní opatření se realizují průběžně podle potřeby – např. zpomalovací prahy, dělící nebo ochranné ostrůvky u přechodů pro chodce a dopravní značení. 

Samuel Truschka

Registrace vozidel a agenda řidičských průkazů

Obojí zajišťuje odbor dopravně správních agend Magistrátu hl. m. Prahy:

Registr vozidel
Jeremiášova 870, Praha 5, areál IPS-SKANSKA, tel. 251 610 239
Návštěvní dny: Po až Čt 7.45–16.15 16.45–20.00

Řidičské průkazy
Kongresová 2, Praha 4, tel. 974 823 817
Návštěvní dny: Po až Čt 7.00–16.15 16.45–20.00