Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro.

Rada MČ Praha 13 mj.

 • VZALA NA VĚDOMÍ
  zřízení Komise pro sociálně-právní ochranu dětí s účinností od 1. 3. 2008
   
 • SOUHLASILA
  s provozováním WiFi sítě na území MČ Praha 13 v souladu s podmínkami Evropské komise, tj. s omezením
   
 • SCHVÁLILA
  návrh pěstební péče v roce 2008 v lokalitě Prameniště a údolí Motolského potoka dle smlouvy o dílo na každoroční pěstební péči
   
 • SCHVÁLILA
  výběr nejvhodnější nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby Projektové práce na stavební úpravy a dostavbu KD Mlejn, která byla podána uchazečem Ing. J. Marešem a vyhodnocena hodnotící komisí jako nejvýhodnější a
   
 • SCHVÁLILA
  výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku zadanou v jednacím řízení bez uveřejnění na akci Dodatečné plnění k veřejné zakázce Nafukovací hala včetně terénních úprav v areálu ZŠ Kuncova 1580, která byla podaná společností Z & D stavební, spol. s r.o.
   
 • VZALA NA VĚDOMÍ
  přehled finančních kontrol provedených ve 2. pololetí 2007 odborem kontroly ÚMČ Praha 13 včetně navržených opatření a jejich dodržování
  a
  předloženou zprávu o plnění usnesení rady za uplynulé období k datu 31. 12. 2007 předloženou Kontrolním výborem ZMČ
   
 • SCHVÁLILA
  výběr nejvhodnější nabídky podané uchazečem, občanským sdružením INstrategy - Institut pro evropské a národní strategie, na veřejnou zakázku malého rozsahu Poradenská činnost k vypracování projektů z fondů EU a jejich administrace včetně kompletního zpracování jednotlivých výzev, neboť nabídka tohoto uchazeče byla dle předem zveřejněných hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvýhodnější
   
 • SOUHLASILA
  s uzavřením smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na zabudování slunečních kolektorů pro ohřev teplé užitkové vody na střechy Mateřských škol Běhounkova 2300, Běhounkova 2474, Klausova 2449, Mezi Školami 2323 a Mezi Školami 2482 a Základních škol Janského 2189, Klausova 2450 a Mezi Školami 2322.

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS