Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro.

RADA MČ PRAHA 13 mj.

 • SOUHLASILA
  s uzavřením dohody o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu na akci Stavební úpravy a dobudování KD Mlejn
 • SCHVÁLILA
  - výběr nejvhodnější nabídky a uzavření mandátní smlouvy na akci Zadavatelské činnosti pro zadání veřejné zakázky formou otevřeného zadávacího řízení na revitalizaci sídlištních vnitrobloků s firmou Veřejné zakázky, s.r.o.
  - výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Televizní přístroje pro ZŠ Bronzová 2027, ZŠ Trávníčkova 1744 a ZŠ Mezi Školami 2322, podané uchazečem CONTENT CZ, s.r.o., neboť byla vyhodnocena jako nejvýhodnější
 • SOUHLASILA
  s posudkem na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov, Praha 5, Praha 13 posuzovaného podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, po zapracování připomínek odboru životního prostředí, odboru stavebního a odboru dopravy Úřadu městské části Praha 13
 • SCHVÁLILA
  neuplatnění ustanovení první části zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvýšení nájemného z bytu pronajímatele pro rok 2010
 • SOUHLASILA
  s uplatněním inflačního koeficientu na rok 2009 ve výši 6,3 % u dlouhodobých nájemních smluv za pronájem pozemků uvedených v příloze materiálu č. 1, vyjma pozemků pronajatých nekomerčním organizacím, tj. Českému zahrádkářskému svazu, Diakonii ČCE a SK Motorlet
 • VYHLÁSILA
  - veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na Audit informačních technologií pod č. P-13 - 10783/2009
  - podlimitní veřejnou zakázku na služby formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na Ostrahu radnice Prahy 13
 • SCHVÁLILA
  návrh pěstební péče v roce 2009 v lokalitě prameniště a údolí Motolského potoka dle smlouvy o dílo na každoroční pěstební péči na území MČ Praha 13.

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS