Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Chráněné bydlení a cesta k samostatnosti

Nadace BONA byla založena v květnu 1992. Posláním nadace je shromažďování a účelné vynakládání finančních a dalších prostředků k podpoře socioterapeutických programů a alternativních metod směřujících k opětné integraci duševně hendikepovaných osob na území hlavního města Prahy do života společnosti.

Společnost si odvykla, že mezi námi mohou žít lidé se závažnějším hendikepem různého typu. K duševně nemocným je přistupováno se zvláště velkou nedůvěrou. Mnoho lidí s duševní poruchou žije v sociální izolaci a přitom jsou schopni úspěšné resocializace do života mimo ústavní zařízení.

Hlavní oblasti působnosti Nadace BONA:

  • budování chráněného a podporovaného bydlení
  • vytváření pracovních příležitostí, chráněná práce
  • podpora terénní psychosociální intervence
  • grantová podpora organizací angažujících se v komunitní péči formou redistribuce výnosů NIF.
  • Vlastní projekt nadace „Psychosociální síť“ – různé typy chráněného bydlení realizujeme v rámci 19 dlouhodobě pronajatých obytných objektů a vlastního objektu. Cílem projektu je reintegrovat osoby s duševním hendikepem zpět do běžné společnosti, zlepšovat kvalitu jejich života, nácvik pracovních činností a rozšiřovat možnosti klientovy vlastní seberealizace. Takto zaměřené programy a projekty jsou dlouhodobé a finančně náročné, ale mají celospolečenský význam. Pomáhají městu po přechodnou dobu řešit odpovědnost za osoby s duševním hendikepem, které nemají vhodné podmínky ke své nezbytné adaptaci na samostatný způsob života tak, aby se snížila potřeba dlouhodobé ústavní zdravotní nebo sociální péče.
  • Od zahájení projektu v roce 1994 do konce roku 2009 prošlo „Psychosociální sítí“ celkem 1 548 klientů. V roce 2009 celkem 184 klientů (112 lůžek). To vede k oprávněnému optimismu, že existují efektivní cesty k zlepšení kvality života psychiatrických klientů.
  • V roce 2010 byl projekt rozšířen o další byt v Praze 13, který byl přidělen Magistrátem hl. m. Prahy. Za Nadaci BONA a naše klienty chci vaší městské části poděkovat za spolupráci, přístup všech pracovníků, kteří se podílejí a pomáhají našemu projektu a komunitnímu plánování sociálních služeb.
  • Věříme, že u vás najdeme pochopení a vstřícnost k našim klientům. Nikdo nevíme, co nás v životě může potkat. Jsme připraveni v rámci možností pomáhat a řešit věci s optimismem. Více na www.nadacebona.cz, tel./fax: 233 544 069, nadacebona@nadacebona.cz

Jitka Štambachová, výkonná ředitelka