Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání rady

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

 

Rada MČ Praha 13 mj.

 

VZALA NA VĚDOMÍ

informaci o zhodnocení volných peněžních prostředků městské části Praha 13

 

SCHVÁLILA

převod peněžních prostředků ve výši do 100 mil. Kč z UniCredit Bank do PPF banky (změna úročení od 1. 3. 2013 z 1,15 % p.a. na 1,68 % p.a.) a realizaci uložení volných peněžních prostředků ke zhodnocení prostřednictvím Duplo účtu u PPF banky, a.s.

 

SOUHLASILA

s podáním podnětu na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, a to z funkční plochy OB-B (čistě obytná) na funkční plochu ZMK (zeleň městská a krajinná) na pozemku parc. č. 1236/1 v k.ú. Stodůlky

 

VZALA NA VĚDOMÍ

záměr realizace dostavby školního zimního stadionu Bronzová a

 

SCHVÁLILA

oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem Dostavba školního zimního stadionu Bronzová, včetně odůvodnění účelnosti veřejné zakázky ve smyslu § 86 odst. 2 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

 

SCHVÁLILA

Pravidla pro udělení grantu MČ Praha 13 v oblasti sociální péče, sociálních a doprovodných služeb pro rok 2013 a

 

SOUHLASILA

s vyhlášením grantového řízení pro rok 2013 podle těchto pravidel a

 

JMENOVALA

grantovou komisi ve složení: předseda Aleš Mareček – zástupce starosty, členové Petr Zeman – zástupce starosty a Mgr. Helena Hájková – vedoucí OSPZ, tajemník Petr Syrový – pracovník OSPZ

 

SOUHLASILA

s požadovaným navýšením kapacity Fakultní ZŠ prof. O. Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Fingerova 2186 uváděné v rejstříku škol a školských zařízení o 50 žáků na celkových 800 žáků

 

VZALA NA VĚDOMÍ

protokol o výsledku periodické finanční namátkové kontroly vyúčtování a využití grantů MČ Praha 13 udělených pro rok 2012 v oblasti sociální a

 

SOUHLASILA

s navrženým doporučením, které je uvedeno v protokolu o výsledku periodické finanční namátkové kontroly

 

VZALA NA VĚDOMÍ

finanční kontroly provedené v 2. pololetí r. 2012, včetně nedostatků zjištěných odborem kontroly ÚMČ Praha 13, a rekapitulaci navržených opatření včetně jejich dodržování u hlavních zjištění

 

SCHVÁLILA

uzavření smlouvy o spolupráci na zajištění konání farmářských trhů mezi Městskou částí Praha 13 a agenturou Shaker production Václav Třasák

 

SCHVÁLILA

novelizaci Zásad postupu při pronájmu bytů z disponibilních zdrojů MČ Praha 13 a vzorovou smlouvu o nájmu bytu

 

VZALA NA VĚDOMÍ

protokol o výsledku periodické finanční namátkové kontroly vyúčtování a využití grantů MČ Praha 13 udělených pro rok 2012 v oblasti využití volného času a

 

SOUHLASILA

s navrženými doporučeními uvedenými v protokolu o výsledku periodické finanční namátkové kontroly vyúčtování

 

ULOŽILA

zástupci starosty Davidu Zelenému prověřit možnosti vybudování dopravního hřiště na území MČ Praha 13

Zpracovala: Helena Šlitrová, OKS