Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rozpočet Prahy 13 na rok 2015 schválen

Rozpočet Prahy 13 na rok 2015 schválen

Hlavním bodem programu prvního letošního zasedání Zastupitelstva městské části Praha 13, které se konalo 4. března, bylo projednání rozpočtu na rok 2015. Poměrně pozdní termín schvalování rozpočtu byl dán tím, že rozpočet hl. města Prahy byl projednáván a schválen teprve 20. února.

Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2015 počítá s příjmy a výdaji ve výši 846,2 milionu Kč. Zde jsou základní ukazatele a objemy schváleného rozpočtu:

Příjmy:

  • Daňové příjmy 50,0 mil. Kč
  • Nedaňové příjmy 3,8 mil. Kč
  • Transfery 751,7 mil. Kč
  • Investiční příjmy 0 Kč

Celkové příjmy 805,5 mil. Kč
Financování 40,7 mil. Kč
Příjmy včetně financování 846,2 mil. Kč

Výdaje:

  • Neinvestiční výdaje 295,2 mil. Kč
  • Investiční výdaje 510,3 mil. Kč

Celkem výdaje 805,5 mil. Kč
Financování 40,7 mil. Kč
Výdaje včetně financování 846,2 mil. Kč

Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný a zahrnuje i 40,7 milionu Kč na finanční krytí jednorázové splátky jistiny úvěru na stavbu radnice z roku 2002. Na návrh rady zastupitelstvo rozhodlo, že úvěr, který měl být původně splácen až do roku 2018, splatí městská část do poloviny letošního roku, čímž kromě jiného ušetří i nemalou část finančních prostředků na úrocích.

Ve srovnání s předchozím rozpočtem je ten na rok 2015 výrazně vyšší – o téměř 519 milionů korun. Je to dáno tím, že na rozdíl od předchozích let byly do rozpočtu zapojeny prostředky z prodejů bytových domů, bytů a nebytových prostor ve výši 490,2 milionu korun. Tyto prostředky jsou určeny výhradně na krytí investičních akcí, z nichž většinu zastupitelstvo schválilo již v minulosti. Do rozpočtu byly zahrnuty mimo jiné na žádost opozičních zastupitelů.

Příjmy rozpočtu tvoří především transfery ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. m. Prahy a z vlastní hospodářské činnosti – součet těchto tří částek činí 697,9 milionu Kč. Další částí jsou daňové a nedaňové příjmy, tedy např. správní poplatky, místní poplatky a podobně, které jsou předpokládány ve výši 53,8 milionu Kč.

Výdajová stránka rozpočtu na rok 2015 zahrnuje bezmála 295,3 milionu Kč neinvestičních výdajů a přibližně 510,3 milionu Kč na investice.

Na oblast školství bude celkem vydáno 98,2 milionu korun. Z toho 34,4 milionu tvoří příspěvky na provoz základních škol a 12,3 milionu na provoz mateřských škol. Na rekonstrukce budov a modernizaci techniky v některých školách je plánováno 24,2 milionu korun. Na splát - ku projektu přeměny topných systémů ve školách, který uspoří až polovinu nákladů na vytápění škol, bude vydáno 13,8 milionu Kč.

Téměř 49 milionů Kč je určeno na životní prostředí. Z toho 45 milionů je stejně jako každý rok vyčleněno na údržbu zeleně a chodníků. Zbývající 4 miliony korun jsou určeny na investiční akce, především na spoluúčast na několika projektech, spolufinancovaných z evropských fondů. Konkrétně jde o nový projekt Revitalizace hřiště Petržílkova a dva již probíhající projekty revitalizace zeleně a veřejných prostranství na Lužinách a v Nových Butovicích. Kromě toho je v plánu značení cyklotrasy v Centrálním parku a instalace nového mobiliáře ve vnitrobloku C na Velké Ohradě. Bude také objednána projektová dokumentace na dětské hřiště Kociánova, dětské hřiště Hostinského s posilovnou a dětské hřiště na Velké Ohradě ve vnitrobloku E.

Neinvestiční výdaje do sociální oblasti a zdravotnictví jsou ve výši 7,3 milionu Kč. Přes 7,1 milionu Kč jde na údržbu komunikací a dopravní značení.

Investiční výdaje jsou plánovány ve výši 510,3 milionu Kč. Mezi nejdůležitější předpokládané investiční výdaje patří 302,5 milionu Kč na plánovaný dům pro seniory. Na pořízení domu byla opakovaně vyhlášena veřejná zakázka, nemohla ale být dokončena před schválením rozpočtu. Než však přijmeme nabídku, necháme si zpracovat audit, jehož úkolem bude důkladně prověřit, že nabízený objekt vyhovuje zadání a že cena odpovídá cenové hladině v místě obvyklé.

Další položkou investičních výdajů, u které není jednoznačně jisté, že se uskuteční, je 95 milionů korun na rozšíření kamerového systému v městské části. Tento záměr zastupitelstvo schválilo již před několika lety. Nebyl však dosud realizován, protože v minulosti nebyla nalezena shoda s vedením hl. města Prahy o financování provozu systému. V současné době se vedou jednání s novým vedením hlavního města o případném zapojení kamer v Praze 13 do Městského kamerového systému a o placení provozu. Na základě výsledku těchto jednání se rozhodne o případném rozšíření systému.

Přes 25,7 milionu korun půjde na regeneraci technické instalace polikliniky Hostinského. Celkem 24,7 milionu Kč je určeno na zateplení Spolkového domu ve Stodůlkách a tělocvičny v Kovářově ulici. O těchto investicích jsem se zmiňoval již v lednovém STOPu. Rekonstrukce kuchyně ve Středisku sociálních služeb Prahy 13 bude stát přibližně 8 milionů Kč. Na investice v oblasti dopravy, především na rozšíření parkovacích stání na Velké Ohradě, je určeno 7 milionů korun.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí také informaci o výsledku zhodnocení volných peněžních prostředků. V materiálu bylo konstatováno, že zhodnocení volných prostředků městské části, uložených u několika peněžních ústavů, dosáhlo od července 2011 do března 2015 výše 51,2 milionu korun.

Na zasedání zastupitelstva byl také schválen investiční záměr na odstranění sedimentu a revitalizaci dvou rybníků – Třebonického rybníka a rybníčku na Ohradském náměstí v historickém centru Velké Ohrady. Převážná část nákladů by měla být hrazena z evropských fondů, spoluúčast městské části by neměla přesáhnout 500 tisíc Kč.

David Vodrážka, starosta Prahy 13