Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání rady

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

Rada MČ Praha 13 mj.

SCHVÁLILA

poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50 000 Kč na sportovní reprezentaci pro Mgr. Radka Bártla a návrh smlouvy o poskytnutí dotace

SCHVÁLILA

uzavření smlouvy o spolupráci na zajištění konání farmářských trhů mezi městskou částí Praha 13 a Václavem Třasákem

SCHVÁLILA

výběr nejvhodnější nabídky podané účastníkem T-Mobile Czech Republic, a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, k podlimitní veřejné zakázce vyhlášené pod názvem Poskytování služeb přenosu dat a telekomunikačního spojení mezi subjekty na území MČ Praha 13 a poskytování služeb přístupu k síti Internet – období 2017–2021, neboť jeho nabídka byla dle předem zveřejněných hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a smlouvu na poskytování služeb s vybraným účastníkem T-Mobile Czech Republic, a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4

SCHVÁLILA

pověření Ing. Jaroslava Mareše výkonem funkce vedoucího úřadu (tajemníka) na dobu od 1. 3. do 31. 12. 2017

VZALA NA VĚDOMÍ

provedené finanční kontroly ve 2. pololetí roku 2016 včetně nedostatků zjištěných odborem kontroly ÚMČ Praha 13 a rovněž rekapitulaci navržených opatření a jejich dodržování u hlavních zjištění

VZALA NA VĚDOMÍ

předloženou zprávu o plnění usnesení RMČ za uplynulé období k 31. 12. 2016 včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 30. 1. 2017 a splnění uložených úkolů

a SCHVÁLILA

ve smyslu návrhů nositelů úkolů nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů a zrušení vybraných nesplněných úkolů

VZALA NA VĚDOMÍ

protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Péče o zvláštní okrasnou zeleň – trávníky, vřesoviště a záhony v Nových Butovicích

a SCHVÁLILA

návrh smlouvy o dílo s firmou Česká zahrada, s.r.o., se sídlem Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6

VZALA NA VĚDOMÍ

protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na Provádění deratizačních, dezinfekčních a dezinsekčních prací na plochách ve správě OŽP v Praze 13

a SCHVÁLILA

návrh smlouvy o dílo s firmou Adera, s.r.o., Novotného lávka 200/5, 116 68 Praha 1

SOUHLASILA

s uzavřením smlouvy o výpůjčce objektu (dočasné stavby) pro účel umístění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou, retrospektivně od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2031

SOUHLASILA

s předloženou projektovou dokumentací k územnímu řízení včetně plánovaných doprovodných investic souvisejících s realizací Radlické radiály (zeleň a dopravní stavby)

SOUHLASILA

se záměrem Obchodní centrum Bucharova na pozemcích parc. č. 2746, 2747/2, 2751/2, 2751/14, 2754/1 a 2764 v katastrálním území Stodůlky, Praha 5

SCHVÁLILA

neuplatnění inflačního koeficientu stanoveného ČSÚ ve výši 0,7 % pro rok 2017 u nájemného za pronajaté nebytové prostory, byty zvláštního určení zřízené za použití dotace ze státních prostředků a garážové stání k těmto bytům, byty se smluvním nájemným a u ceny za ubytování v apartmánech v PLCNB

VZALA NA VĚDOMÍ

zánik funkce dosavadní předsedkyně redakční rady zpravodaje STOP JUDr. Kateřiny Černé z důvodu ukončení jejího pracovního poměru ke dni 28. 2. 2017

a JMENOVALA

Mgr. Evu Libigerovou do funkce předsedkyně redakční rady zpravodaje STOP

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS