Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 13 MJ.

zásadně nesouhlasí

s vojenskou agresí Ruské federace proti Ukrajině a tento akt jednoznačně odsuzuje

a souhlasilo

s poskytnutím pomoci v rámci svých pravomocí občanům Ukrajiny s pobytem v Praze 13, kteří se v souvislosti s konfliktem na Ukrajině ocitli ve složitých životních situacích

schválilo

předložený materiál Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2023–2027

schválilo

Zásady pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní stavby a dopravní omezení mezi hlavním městem  Prahou, Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., a městskými částmi

vzalo na vědomí

předloženou zprávu o plnění usnesení ZMČ Praha 13 za uplynulé období k termínu 31. 12. 2021 včetně zápisu z jednání kontrolního výboru ZMČ ze dne 8. 2. 2022 a splnění uložených úkolů

a schválilo

nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů ve smyslu návrhů nositelů úkolů

RADA MČ PRAHA 13 MJ.

schválila

pravidla dotačního řízení městské části Praha 13 v oblasti sociálních a návazných služeb a rodinné politiky pro rok 2022

a souhlasila

s vyhlášením dotačního řízení městské části Praha 13 v oblasti sociálních a návazných služeb a rodinné politiky pro rok 2022 dle předložených pravidel

vyhlásila

nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky v otevřeném řízení dle § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem IT a AV technika a nábytek do učeben ZŠ Trávníčkova a ZŠ Kuncova

a schválila

zadávací dokumentaci včetně příloh k uvedené nadlimitní veřejné zakázce

schválila

návrh smlouvy o prezentaci městské části Praha 13 na výstavě Velká Praha 1922–2022, Zrození velkoměsta

schválila

poskytnutí dotací v celkové výši 151 000 Kč pro:
Czech Pole Championship, s.r.o., ve výši 30 000 Kč
Prague Triatlon Team, z.s., ve výši 50 000 Kč
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Praha 13 – Třebonice, ve výši 30 000 Kč
Moudrá Sovička, z.s., ve výši 41 000 Kč
a návrh smluv o poskytnutí dotace

schválila

návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi hlavním městem Prahou a městkou částí Praha 13 na poskytnutí dotace v celkové výši 1 565 000 Kč pro MČ Praha 13, jako zřizovatele příspěvkové organizace – Středisko sociálních služeb Prahy 13 – na výdaje související s poskytováním sociálních služeb, konkrétně na realizaci pečovatelské služby a denního stacionáře

souhlasila

s předloženým záměrem výstavby Západní Město – Administrativní budova Klementov

a pověřila

místostarostku RNDr. Marcelu Plesníkovou zaslat na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy žádost o kompenzaci nákladů vzniklých mateřským a základním školám zřizovaným MČ Praha 13 v souvislosti s potřebou zajistit předškolní a školní docházku dětí – občanů přijatých Českou republikou – uprchlíků z válkou zasažené Ukrajiny

Zpracovala Helena Šlitrová