Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Odbor kancelář tajemníka

Pan Martin Šmíd je vedoucím odboru, který je zřízený Radou městské části Praha 13 k zabezpečení personálních, vzdělávacích a platových záležitostí v pracovně právních vztazích zaměstnanců a úředníků radnice. Dále má v gesci obranu a ochranu obyvatelstva městské části. V neposlední řadě zabezpečuje vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné zprávy podle zvláštního předpisu (Czech Point) a služby e-governmentu. Pan vedoucí nám svůj odbor rád detailněji představil a my vám nejzajímavější informace nabízíme v následujících řádcích.

Odbor kancelář tajemníka Odbor je rozdělený do pěti oddělení, jejichž pracovníci zajišťují zejména vnitřní chod úřadu. Většina z nich má svá pracoviště ve třetím patře budovy. Jedinou výjimku tvoří referát e-governmentu, respektive Czech Point. Ten sídlí v prvním patře na balkoně proti hlavnímu vchodu do úřadu.

 • Úřad městské části Praha 13 se 28. 3. 2007 stal prvním úřadem v republice, kde bylo pracoviště Czech Pointu otevřeno. Slavnostního zahájení provozu se účastnili kromě starosty také tehdejší předseda vlády Mirek Topolánek a ministr vnitra Ivan Langer. Nechyběl ani historicky první operátor Czech Pointu v celé republice pan inženýr Milan Hurajčík, který zde pracuje dodnes.
 • Do agendy Czech Pointu patří zejména vydávání ověřených výpisů z veřejných i neveřejných informačních systémů. Získat tady můžete výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů a výpis z bodového hodnocení řidiče. Správní poplatek za výpis činí 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou následující. Zaplatit je možné jak v hotovosti, tak nově i kartou přímo v kanceláři. Pracoviště Czech Point nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výpisu z příslušného rejstříku. Vyřídit zde můžete také elektronickou konverzi dokumentu a agendu spojenou s datovými schránkami. Čím se však náš Czech Point odlišuje od jiných je, že působí i jako pracoviště registrační autority I.CA a může vám na něm být vydán certifikát pro elektronický podpis. Tato služba byla oceněna i ministerstvem vnitra.
 • Výše zmíněné úkony jsou si elektronicky blízké a také různě časově náročné. Z tohoto důvodu Czech Point na radnici ověřuje dokumenty pouze v případě, že klient přichází vyřídit záležitosti spojené s agendou Czech Pointu a nad to potřebuje dokument ověřit. Ke klasickému ověřování dokumentů a podpisů slouží samostatné pracoviště v přízemí budovy.
 • Úřední hodiny Czech Pointu jsou každý všední den, v pondělí a ve středu od osmi do osmnácti hodin, zbylé dny od osmi do třinácti hodin. K návštěvě je možné se objednat skrze rezervační systém, který naleznete na webových stránkách úřadu. Služby Czech Pointu však můžete využít i bez předchozího objednání.
 • Na úseku odboru kanceláře tajemníka může být dále občanům velmi užitečný referát krizového řízení. Jeho vedoucím je pan David Michut a náplní civilní ochrana. V době míru řeší krizové situace velkého a středního rozsahu, jakými jsou průmyslové a provozní havárie, živelné pohromy, hromadné dopravní nehody a podobně. V živé paměti jistě máme všichni nedávnou pandemii zapříčiněnou onemocněním covid-19. V naší městské části byl právě referát krizového řízení místem, kam a odkud proudily informace a probíhala komunikace s krizovými štáby napříč republikou. Vedly se pravidelné schůze s vedením městské části za účelem informovat obyvatele o vývoji situace. V neposlední řadě toto oddělení zajišťovalo distribuci desinfekce, roušek, byť dlužno říci, že tato aktivita probíhala mnohokolejně.
 • Referát dále zajišťuje plynulý přechod ekonomiky z mírové činnosti na válečnou se zaměřením na zabezpečení potřeb ozbrojených sborů a k udržení nejnutnějšího chodu hospodářství a výroby nezbytných potřeb k životu a ochraně obyvatelstva. Ve stavu ohrožení a ve stavu válečném zabezpečuje zásobování, zdravotnickou péči, dodávky pitné vody a podobně.
 • Vedoucí referátu organizuje školení BOZP pro zaměstnance úřadu, vede seznam civilního krytí a koordinuje veškeré činnosti spojené s dobrovolnými hasiči.
 • Oddělení projektových řízení zastoupené panem Liborem Haklem a paní Markétou Čedíkovou se stará o dotační projekty směrem do úřadu a směrem do městské části. Vyhledává dotační výzvy národní nebo z Evropské unie, do kterých pak vypracovává projektové žádosti. Výzvy vypisují ministerstva, fondy ministerstvy zřízené nebo i Magistrát hl. m. Prahy. Díky tomu byl zřízen například vyvolávací a rezervační systém, který používají občané při návštěvě radnice, nebo mobilní aplikace Praha 13 v mobilu. V této aplikaci je možné získat přehled o aktuálních kulturních, sportovních a společenských akcích pořádaných na území městské části, informace, jak postupovat v nejrůznějších životních situacích, nahlásit nedostatek v okolí bydliště a sdílet s ostatními další zajímavé informace.
 • Oddělení organizuje Ideathon MČ Praha 13. Jde o intenzivní dvoudenní workshop pořádaný zpravidla v KD Mlejn, který dává občanům příležitost v krátkém čase vyřešit naléhavé výzvy naší doby se zaměřením právě na naši městskou část.
 • Zbylými odděleními jsou sekretariát tajemníka a oddělení personální a platové.
 • První zmiňované vykonává sekretářské práce pro tajemníka úřadu, připravuje a zabezpečuje pracovní program tajemníka. Na starosti má agendu úřední desky a v neposlední řadě přijímá, vyřizuje, eviduje a ukládá korespondenci adresovanou tajemníkovi.
 • Oddělení personální a platové se komplexně stará o zaměstnance úřadu z hlediska pracovně právních vztahů, vede platovou agendu a zabezpečuje vzdělávání úředníků a zaměstnanců úřadu.
 • Odbor kancelář tajemníka se neustále snaží zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb, elektronizaci, komunikaci, transparentnost, zákaznický servis a podobně. Dohlíží na dodržování normy ISO/IEC 27001, kterou i nechal certifikovat. Zavedl do úřadu management kvality nejprve dle modelu CAF a v současné době dle vyspělého modelu EFQM. Na základě jeho výsledků se pak úřad účastní významných národních soutěží, které mapují kvalitu poskytovaných služeb a řízení organizace, stav přístupnosti, otevřenosti, společenské odpovědnosti a přívětivosti úřadů v celé České republice. V těchto soutěžích se Úřad městské části Praha 13 řadu let umisťuje na nejvyšších příčkách.


Andrea Říčková