Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Informace o stavebním řízení

Pan Jan Majer z Lužin zaslal do redakce několik e-mailů týkajících se plánované stavby Vzdělávacího a inovačního centra Lužiny i obecně problematiky informování o stavebním řízení. Z posledního dopisu vzhledem k jeho délce vybíráme:
Obec je ze zákona účastníkem územního řízení. Musí nekompromisně hájit zájmy občanů, které zastupuje. Že se tak namnoze neděje, je námět na velmi širokou diskusi. Stavební řízení probíhají prakticky skrytě až do okamžiku, kdy na staveniště najedou bagry. Ustanovení stavebního zákona o povinnosti investora vyvěsit v místě stavby informaci o zamýšlené stavbě plní investoři velmi neochotně a mizerně. Pokud občané na nedostatečnost informace poukáží, jsou stavebním úřadem, a bohužel i obcí, odkázáni na konstatování, že zákon byl splněn. Je mrzuté, že stavební zákon, respektive prováděcí vyhláška nestanoví přesně, jak má informace pro občany vypadat, ale ponechává to na stavebních úřadech. Stavební úřad se spokojí i s vyvěšením svého oznámení na kůlu stranou hlavních komunikací, aniž by vyžadoval alespoň zákonné požadavky na vyjádření účinků a vazeb na okolí plánované stavby. Stavební zákon musí platit zcela obecně. Stanovuje proto minimální požadavky na informace, které mohou být podle potřeby stupňovány tak, aby všichni, kterých se stavba svými vlivy dotýká, byli plnohodnotně informováni.

Úloha obce se konkrétně týká šíření zákonem požadované informace. Může využít měsíčník STOP, televizní okruh Prahy 13 a webové stránky. Požadavek se týká staveb, které mají nějaký dopad na životní prostředí, tj. dopravu, hluk, ovzduší, hustotu obyvatel, vzdělávací systém, likvidaci zeleně, a hlavně na vyvolané náklady placené z kapes občanů, u staveb podléhajících EIA by měla být poctivá a včasná informace samozřejmostí.

Jan Majer
Občanské sdružení Bellušova ulice, osbellus@volny.cz, www.bellusova.cz



Zpravodaj městské části nemůže být náhradou úřední desky a mechanizmů stanovených stavebním zákonem. V městské části se neustále zahajuje velké množství územních a stavebních řízení. Pokud by se měly všechny záměry zveřejňovat ve STOPu, nevešlo by se tam již nic jiného a čtení by bylo dost nezáživné. V zákoně je jasně stanoveno, kdo je účastníkem stavebního řízení, jakým způsobem má svůj záměr zveřejňovat stavebník a jak má informace o ústním jednání zveřejňovat úřad. Navrhovatel je povinen v rámci územního řízení podle § 8 vyhl. 503/2006 Sb. a § 87 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) zajistit vyvěšení informace o záměru na veřejně přístupném místě u navrhované stavby nebo pozemku do doby veřejného jednání. Stavební úřad Prahy 13 postupuje v průběhu územních i stavebních řízení v souladu se zákonem a vyžaduje to i od investorů. Poskytování informací nad rámec zákona často naráží např. na know-how investorů, autorská práva architektů a řadu dalších problémů. Nemluvě o tom, že vypreparování toho důležitého, co by občany z obsáhlých dokumentů mohlo eventuelně zajímat, by si vyžádalo další pracovní síly.

Samuel Truschka, šéfredaktor STOPu