Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Voličské průkazy

Informace o volbách na území Městské části Praha 13 Volby do Evropského parlamentu pro období let 2009 - 2014 se konají ve všech členských státech Evropské unie. Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni na dobu 5 let. V ČR probíhá hlasování ve dnech 5. a 6. června 2009.

Na území MČ Praha 13 probíhá hlasování ve stálých volebních okrscích. Volební místnosti, jejichž adresy a popisy okrsků jsou uvedeny na internetových stránkách Městské části Praha 13 – www.praha13.cz, budou otevřeny v pátek 5. 6. 2009 od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. 6. 2009 od 8 do 14 hodin.

Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb., tj. má na území ČR pobyt. Uvedenou minimální lhůtu pro zápis v evidenci obyvatel, předcházející dni voleb, stanoví zákon v návaznosti na možnost podání žádosti o zápis do seznamu voličů.

Překážkami ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a zbavení způsobilosti k právním úkonům.

Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu vede obecní úřad samostatně pro každé volby do Evropského parlamentu.

Státní občan ČR je do tohoto seznamu zařazen, pokud je zapsán ve stálém seznamu voličů vedeném podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí.

Zákon na rozdíl od předchozí praxe neumožňuje dopisování voličů, kteří nejsou uvedeni v seznamu voličů okrskovou volební komisí přímo ve volební místnosti, a to ani tehdy, prokáží-li trvalé bydliště v okrsku a právo volit. Proto doporučujeme voličům, aby si přišli ověřit, zda jsou správně v seznamu uvedeni. Údaje výlučně o své osobě si můžete osobně ověřit v úředních hodinách u paní Přikrylové v kanceláři č. 134 v přízemí budovy po předložení průkazu totožnosti.

Voličské průkazy

Řada voličů bude v době konání voleb mimo své trvalé bydliště. Ve volbách do Evropského parlamentu bude možno volit také na voličský průkaz, který vydá:

 1. obecní úřad voliči, který nebude moci nebo nehodlá volit ve „svém“ volebním okrsku, nebo
 2. zastupitelský úřad v zahraničí voliči, který je státním občanem ČR, má bydliště
  v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem.

Voličský průkaz opravňuje ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoli volebním okrsku pouze na území ČR. Na rozdíl od předchozí praxe voliči nemohou žádat o voličský průkaz osobně v posledních dnech před volbami, jak byli zvyklí. Požádat o něj musí osobně nebo písemným podáním doručeným úřadu, kde jsou vedeni v seznamu voličů, nejpozději do 21. 5. 2009.

Žádost o vydání voličského průkazu musí být doručena příslušnému úřadu (voliči vedení v seznamu voličů MČ Praha 13 podávají žádost Úřadu MČ Praha 13, Sluneční nám. 2580/13, Praha 5) nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 21. 5. 2009 do 16 hodin. Na tuto skutečnost opět důrazně upozorňuji, neboť jde o další změnu proti předchozí právní úpravě. Omezením lhůty pro podávání žádostí o vydání voličského průkazu do 21. 5. 2009 má být zabráněno možnosti dvojího hlasování ve volbách do Evropského parlamentu.

Pokud volič zasílá žádost o vydání voličského průkazu poštou, musí být jeho podpis úředně ověřen. Úředně ověřený podpis voliče se vyžaduje i v případě, že jeho žádost o vydání voličského průkazu doručí na obecní úřad jiná osoba.

Volič může samozřejmě požádat u obecního úřadu nebo zastupitelského úřadu o vydání voličského průkazu osobně. Žádost o vydání voličského průkazu může volič (pokud ji již nemá sepsánu) vyhotovit na tomto úřadě, potom není třeba, aby byl jeho podpis na písemné žádosti úředně ověřen, neboť příslušný pracovník, kterému volič žádost předává, může nahlédnutím např. do platného občanského průkazu nebo platného cestovního pasu ověřit jeho totožnost
a učinit o tom záznam.

Pro zjednodušení administrativy spojené s touto problematikou jsou pro Vás k dispozici žádosti o vydání voličských průkazů ke stažení na www.praha13.cz, získat je můžete i na informacích ÚMČ Praha 13 v přízemí budovy, nebo u sl. Koppové, tel. 235 011 317, v kanceláři č. 433, kde vám také budou poskytnuty bližší informace a také zde můžete osobně požádat o výdej voličského průkazu.

Obecní nebo zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 21. 5. 2009, předá voličský průkaz voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej voliči zašle.

Výdej voličských průkazů bude probíhat od 21. 5. do 3. 6. 2009 do 16 hodin v budově ÚMČ Praha 13 v kanceláři č. 433 ve 3. patře v pondělí a ve středu od 8 do 18 hodin s výjimkou středy 3. 6. 2009, kdy bude výdej pouze do 16 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 16 hodin a v pátek od 8 do 14.30 hodin.

Zásady hlasování a způsob hlasování


Právní úprava způsobu hlasování ve volbách do Evropského parlamentu je téměř shodná
s úpravou hlasování při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné,

 • voliči předstupují před okrskovou volební komisi v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti
 • volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky nebo jiného členského státu EU.

Prokazování totožnosti a státního občanství

 • Volič, který je státním občanem ČR, po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem ČR, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR nebo cestovním průkazem ČR. V této souvislosti vás opět upozorňuji na to, abyste si včas zkontrolovali platnost svých občanských průkazů a cestovních dokladů. S neplatným občanským průkazem nebo cestovním dokladem nelze hlasovat.
 • Volič, který je občanem jiného členského státu EU, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu a že je na území ČR veden
  v evidenci obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb. nejméně od 22. 4. 2009.
 • Skutečnost, že je volič na území ČR veden v evidenci obyvatel, se má za prokázanou zápisem v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, není ji proto nutné prokazovat opět ve volební místnosti. V případě nesrovnalostí v tomto zápise je třeba předložit průkaz o povolení k pobytu, o který lze žádat podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců. Podrobnější informace lze získat u cizinecké policie.
 • Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise do tohoto seznamu nedopisuje (nelze vyloučit případné duplicity zápisu vzniklé přihlášením se do volební evidence v jiném členském státě EU) a hlasování takové osobě neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz.
 • Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství jej odevzdat okrskové volební komisi, která jej přiloží k výpisu ze seznamu pro volby a voliče do tohoto seznamu dopíše,
  – po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá jiné hlasovací lístky za chybějící, škrtané nebo jinak označené,
  – v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo nemůže číst a psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoli však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho v souladu s jeho pokyny upravit a vložit do úřední obálky.

Úprava hlasovacího lístku


V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než dvěma kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice; ani k jednomu přednostnímu hlasu se však nepřihlíží.

Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, komise mu hlasování neumožní.

Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Hlasování do přenosné hlasovací schránky


Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad (v našem případě Úřad městské části Praha 13, tel. 235 011 314 a 235 011 316, paní Herychová a paní Vendlová) a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který je komise zřízena. Vzhledem k tomu, že dosud neznáme telefonní spojení do okrskových volebních komisí, volejte výše uvedená čísla
i ve dnech voleb.

Pozor na chyby při hlasování


Neplatný je hlasovací lístek,

 • který není na předepsaném tiskopise,
 • který je přetržený,
 • který není vložený do úřední obálky.

Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrné potřebné údaje.

Neplatný je hlas,

je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

Hlasovací lístky


budou doručeny všem voličům nejpozději tři dny přede dnem voleb do poštovních schránek – proto prosíme, umožněte ke schránkám přístup.

Informace pro voliče - občany ČR nebo cizince s povolením k pobytu, u kterých dojde ke změně trvalého pobytu po 26. 4. 2009:

– volič zůstává zapsán v seznamu voličů pro volby do EP u obecního úřadu (úřadu městské části) v místě svého předešlého pobytu, neboť tento úřad nemůže voliče z důvodu změny bydliště po uplynutí 40. dne přede dnem voleb ze seznamu voličů vyškrtnout,
a úřad v místě nového trvalého pobytu do seznamu dopsat. Volič, který se přestěhuje po 26. 4. 2009, může volit dvěma způsoby:

 1. ve správním obvodu obecního úřadu v místě svého předešlého trvalého pobytu (ve volební místnosti pak volič prokáže svou totožnost a státní občanství občanským průkazem s novou adresou nebo cestovním dokladem),
 2. chce-li volit v místě, kam se přestěhoval, musí nejpozději do 21. 5. 2009 požádat
  u obecního úřadu, kde je veden v seznamu voličů pro volby do EP, o vydání voličského průkazu, který ho opravňuje hlasovat v kterémkoli volebním okrsku na území ČR, tedy i v místě, kam se přestěhoval.

Vážení občané, věřím, že poskytnuté informace jsou dostačující. V případě jakýchkoli nejasností vám na vaše dotazy ráda odpovím já i mé kolegyně z občansko-správního odboru.

Mgr. Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboruHLEDÁME ČLENY OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ

Pro volby do Evropského parlamentu, které se na území Městské části Praha 13 uskuteční ve dnech 5. a 6. června 2009, hledáme členy okrskových volebních komisí. Práce ve volební komisi bývá zajímavou zkušeností, ale i příležitostí, jak přilepšit rodinnému rozpočtu. Činnost člena okrskové volební komise je honorovaná, odměna je stanovena vyhl. č. 409/2003 Sb., v platném znění.

Bližší informace poskytne a přihlášky přijímá slečna Andrea Koppová, 3. patro, č. dv. 433, tel. 235 011 317, v její nepřítomnosti pak paní Pavla Herychová, 3. patro, č. dv. 427, tel. 235 011 314.