Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Energeticky úsporné projekty v Praze 13

Energeticky úsporné projekty v Praze 13

Vše začalo ve druhé polovině roku 2007, kdy Rada městské části Praha 13 z iniciativy starosty Davida Vodrážky a mojí zahájila přípravu projektu snižování energetické náročnosti a rozhodla o podání žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí pro vybraných sedm základních a osm mateřských škol. Z uvedeného dotačního programu je podpora poskytována na zateplení obvodových stěn objektů, zateplení střech a na výměnu oken. Žádosti byly připraveny za pomoci odborníků specializovaných na úspory energie ze společnosti SEVEn a v roce 2008 se tak podařilo získat dotace pro všech patnáct objektů. Poté bylo zadáno zpracování potřebné projektové dokumentace a v současné době je dokončován výběr dodavatelů zateplení pro jednotlivé objekty, aby práce mohly probíhat zejména v období letních prázdnin.

Zároveň s touto akcí byl pro stejné školské a další tři vhodné objekty připraven projekt na úpravu otopných systémů a instalaci moderních systémů měření a regulace spotřeby energie. Teprve v kombinaci zateplení budov s rekonstrukcí technologických zařízení vytápění v objektech bude dosaženo maximálního přínosu v úsporách energie a ve snížení negativního vlivu na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že na potřebné technologické změny nebylo možné využít dotací z evropských fondů, byla zvolena jiná cesta - splácení těchto investic z dosažených úspor. Jedná se o velmi progresivní metodu, která nezatíží městský rozpočet. Vybraný dodavatel sám uhradí potřebné investiční prostředky a smluvně zaručí dosažení úspor energie a tím také úspor provozních nákladů spojených se spotřebou energie. Z takto uspořených nákladů budou po dobu deseti let spláceny vynaložené investiční prostředky. Tato metoda „poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem“ (EPC) je od roku 2006 doporučována a podporována legislativou Evropské unie.

Zateplení ostatních menších školských objektů již bylo v posledních letech provedeno vynaložením vlastních investic. Nyní však je v konečné fázi příprava projektu rekonstrukce technologických zařízení i pro třináct mateřských škol opět metodou EPC. Pro poslední dva nezateplené větší objekty (FZŠ O. Chlupa ve Fingerově ulici a Dům dětí a mládeže) byla v roce 2010 úspěšně získána dotace z OPŽP. Tyto dva objekty jsou zařazeny v první skupině škol pro rekonstrukci technologických zařízení. Sledování spotřeby energie a její řízení pro všechny uvedené objekty bude možné provádět z centrálního dispečinku, jehož výstup bude mimo jiné i na úřadu městské části. Tyto aktivity jsou jasným signálem, že se radnice kvalitou svých školních budov intenzivně zabývá a neustále ji zvyšuje. Zateplení, výměna oken a dveří i rekonstrukce otopných soustav nepřináší pouze energetické a finanční úspory, ale zlepšuje vzhled objektů a významně zkvalitňuje vnitřní prostředí, ve kterém se vaše děti pohybují. V rekonstruovaných budovách již nebude prostor pro skryté plísně, vlhké a studené zdi, či jiné problémy, které se u staré výstavby mohly vyskytovat. Školy budou vypadat jako nové a vaše děti je budou mnohem raději navštěvovat.

Nezůstalo ovšem pouze u škol a školek. V průběhu roku 2009 byly připraveny a podány žádosti na zateplení tří zdravotnických zařízení Prahy 13. Největším je poliklinika Lípa. Žádosti byly úspěšné a dotace z OPŽP je rovněž přiznána. V současné době probíhají přípravné fáze těchto akcí. I zde proběhne modernizace vzhledu objektů.Místo starých zašedlých budov nás čeká moderní a pozitivně laděný design, který návštěvu zdravotnického zařízení určitě zpříjemní.

Kromě projektů úspor energie se zabýváme i instalací obnovitelných zdrojů energie. Na několika školách byly namontovány solární panely na přípravu teplé vody. Ty již léta přinášejí pozitivní vlivy v úsporách provozních nákladů příslušných objektů. Pro tři budovy bylo dále zažádáno o dotace na instalaci fotovoltaických elektráren. Žádosti byly opět úspěšné, dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR byly koncem uplynulého roku přiznány a projekty se připravují. V současné době intenzivně probíhá celková rekonstrukce kulturního domuMlejn, při které je kladen důraz na snížení energetické náročnosti. Na část projektu, který je zaměřen na snížení spotřeby energie, získala Praha 13 dotaci z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost. RekonstruovanýMlejn bude mít velmi nízkou spotřebou energie a zároveň ji bude ze značné části vyrábět v důmyslném systému několika tepelných čerpadel. Můžete se těšit na moderní, funkční a environmentálně šetrný kulturní dům.

Lze konstatovat, že vlivem již uvedených opatření dojde každým rokem ke snížení spotřeby tepelné energie o více než 41 tisíc GJ a k výrobě přibližně 50MWh elektrické energie z obnovitelných zdrojů, což se projeví snížením znečištění ovzduší o více než 2 300 tun CO2 každý rok. Instalace úsporných opatření bude mít samozřejmě finanční přínos. Po splacení projektů využitím metody EPC uspoří městská část každým rokem přes 25 miliónů korun. Strategie snižování energetické náročnosti přinese významné snížení emisí skleníkových plynů. Bude podpořena příspěvky z evropských fondů v celkové výši téměř 250 000 000 korun. Až se v budoucnosti všechny efekty naplno projeví, povedou k citelnému snížení plateb za energii z rozpočtu městské části.Tím se otevře cesta k financování některých jiných potřeb našich obyvatel.

Miloš Gregar, člen Rady MČ Praha 13

 


 

Sportem ke zdraví a proti kriminalitě

Naší dlouhodobou prioritou je prevence kriminality. V dnešní době se bohužel stále více trestných činů dopouští mládež a často i děti. Velkým problémem je také zneužívání návykových látek a s tím související kriminalita. Příčinou samozřejmě nejčastěji bývá zcela zanedbaná výchova, nefunkční rodiny, alkoholizmus rodičů... Mnohdy je ale také motivem mladistvých delikventů jen nedostatek aktivity, touha po nějakém zážitku nebo prostě nuda. Nahradit rodičovskou výchovu neumíme, ale jsme schopni připravit pro děti a mládež smysluplné dlouhodobé programy využívání volného času, které pomohou rozvíjet jejich osobnost. Může se tak alespoň částečně zabránit tomu, aby z nudy a nedostatku příležitostí provozovaly sociálně patologickou činnost.

Naše koncepce „Praha 13 – město sportu“ s podtitulem „zelená sportu – červená drogám“, kterou dne 21. dubna schválilo i zastupitelstvo městské části, spojuje významné momenty – budování a provoz nových sportovních zařízení, využívání těch stávajících a propojení sportovních aktivit s moderními prvky školství a plánování volného času. V současné chvíli máme připraveny k realizaci dva projekty nových sportovních zařízení. Prvním z nich je Centrum plavání - školní plavecký bazén při ZŠ Janského na Velké Ohradě, o kterém jsem se již ve STOPu stručně zmiňoval. Pětadvacetimetrový bazén s pěti drahami pomůže mateřským, základním i středním školám při organizaci školní výuky plavání, pořádání soutěží škol a plaveckých závodů. Současně se zde mohou konat tréninky klubů, rekreační a kondiční plavání nebo plavání seniorů.Menší bazén je určen pro výuku neplavců, fitness cvičení či rehabilitační plavání. Součástí areálu bude i posilovna s posilovacími stroji, regenerační centrum (sauna,masáže, rehabilitace), občerstvení a prodejna sportovních potřeb.

Druhým velkým projektem je Centrum míčových her a aerobiku – nová sportovní hala při ulicích Pod Hranicí a Armády. Moderně pojatý sportovní areál poskytne skvělé prostředí pro celoroční tréninky házené, basketbalu, volejbalu, nohejbalu nebo třeba aerobiku. Areál zahrnuje velkou halu pro míčové hry a dva malé sály, každý pro přibližně 20 osob, takže umožňuje i souběh několika různých aktivit. Kromě toho bude součástí posilovna s posilovacími stroji jako podpora sportovního tréninku a regenerační centrum, které nabídne saunu, masáže a kondiční a rehabilitační cvičení, a to buď individuálně nebo s trenérem. V areálu bude také možnost ubytování pro sportovce, restaurace a rychlé občerstvení a prostory pro prodejny sportovních potřeb.

Výstavba obou těchto zařízení začne v letošním roce a měla by být dokončena v průběhu dvou let. Stanou se vhodným doplněním stávajících zařízení, ať již jde o Školní zimní stadion Bronzová, halu v Kovářově ulici, školní tělocvičny, venkovní sportoviště nebo sportovní centra provozovaná soukromými subjekty. Návrh výstavby sportovní haly a školního bazénu byl zpracován vzhledem k nedostatku poskytovaných služeb ve zmiňovaných sportovních odvětvích. Výstavba umožní rozšířit spektrum služeb v této lokalitě a nabídne nové možnosti vyžití.

Samotné vybudování systému sportovišť je však samozřejmě jenom jedním z kroků. Stejně tak jako občasná zábava na atrakcích v aquaparcích nebo na ulicích sídliště nemůže nahradit pravidelnou činnost a plánovaný program harmonického a všestranného rozvoje osobnosti.

projektu tedy řeší využití sportovišť s ohledem na záměry městské části, a to jednak jako zázemí pro školní výuku, kolektivní sporty, tak i individuální sportovní aktivity. Sportoviště jsou zaměřena na poskytování širokého spektra služeb. Jde jak o volnočasové aktivity občanů, tak o vytvoření podmínek pro výkonnostní sport v návaznosti na školství.

Na území Prahy 13 je nyní deset základních škol. Projekt předpokládá, že v devíti školách budou vytvořeny sportovní kroužky pro 1. – 9. třídy. Současně by ve dvou školách měly vzniknout specializované sportovní třídy – v ZŠ Janského zaměřené na plavání, synchronizované plavání, aerobik a házenou a v ZŠ Kuncova třída zaměřená na házenou a další míčové hry. Z dětí navštěvujících sportovní kroužky na prvním stupni by pak odborný koordinátor (trenér) prováděl výběr do sportovních tříd na druhém stupni. Cílem je tedy vytvoření systému podpory sportovních aktivit mládeže a také podchycení mladých talentů.

Realizace projektu umožní zkvalitnění náplně školní tělesné výchovy (plavání, míčové hry, aerobik, krasobruslení, další sporty). Povede k vytvoření systému sportovního školství a tréninkové přípravy studujících. Vytvoří zázemí a podmínky pro fungování sportovních tříd nebo programů rozšířené výuky tělesné výchovy na místních základních a středních školách.

Další možností je například vytvoření systému dlouhodobých soutěží a turnajů mezi školami (liga škol), které už v malé míře probíhají i dnes. Kromě sportovních aktivit v rámci vyučování umožní sportovní zázemí samozřejmě také zapojení dětí a mládeže městské části do sportovních oddílů a kroužků a spolupráci se sportovními kluby (např. házená, volejbal, basketbal, plavání a další). Ta nejtalentovanější mládež bude mít lepší výchozí podmínky pro výběr do sportovních center, příp. pro přípravu na vrcholový sport.

Pravidelný sport je důležitý nejen pro mladé a občany v produktivním věku, kteří si tím chrání své zdraví a zvyšují svojí tělesnou kondici. Je přínosem i pro seniory, kteří tak mohou předcházet nemocem a zajišťují si náplň svého volného času. Sportovní zařízení Prahy 13 tedy samozřejmě mají být také zázemím pro volnočasové sportovní aktivity zdejších občanů a umožnit realizaci programů pro seniory a handicapované občany. Jsem přesvědčen, že uskutečnění této koncepce bude pro naši městskou část velkým přínosem.

David Vodrážka, starosta Prahy 13