Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mezi dvěma potoky

Meandry Prokopského potoka u Albrechtova vrchu

Mezi dvěma potoky

Městská část Praha 13 leží v povodí dvou větších potoků. Na severu tvoří hranici Motolský potok a na jihu Dalejský potok. Oba potoky jsou ve správě Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy a udržuje je společnost Lesy hl. m. Prahy. Na pomyslné zelené páteři mezi oběma potoky leží přírodně krajinářské útvary, které slouží mimo jiné také ke krátkodobé rekreaci obyvatel městské části. Jsou to lesoparky Údolí s prameništěm Motolského potoka, Panská zahrada, Centrální park, který přes Arboretum Albrechtův vrch volně navazuje na Prokopské a Dalejské údolí v oblasti Dalejského potoka.

Motolský potok a jeho povodí


Délka toku Motolského potoka je 9,9 km a mezi jeho přítoky patří potůčky Cibulka, Větvený, Hlinitý a potok z krematoria. Motolský potok se vlévá do Vltavy u Palackého mostu. Prameniště se nachází nedaleko stanice metra Zličín ve velmi zastavěné komerční a nákupní oblasti. Tok je částečně zatrubněn. Z přírodovědného pohledu potok pramení na úpatí velmi dobře propustných cenomanských pískovců, ve kterých se dobře akumulují srážkové vody. Prameniště Motolského potoka je zrevitalizováno a jeho okolí tvoří přírodní rekreační park. Na potoce leží soustava rybníků - na horním toku Mlýnský rybník a Pivovarský rybník, pod motolskou nemocnicí leží upravený úsek tří větších rybníků.

Větvený potok


Do Motolského potoka ústí Větvený potok u křižovatky ulic 5. máje a Plzeňské v Praze 5. Potok o délce cca 700 metrů vytéká z retenční nádrže U Hájů, kam jsou svedeny pramenné přítoky i dešťová kanalizace. Horní část povodí Větveného potoka je tvořena areály Mototechny a Konstruktivy, střední zalesněná část přírodní památkou Háje a v dolní části povodí se nachází rodinné domky a zahrady. Z retenční nádrže Brouček (U Hájů) protéká potok lesem v mělkém přírodním korytě s řadou přítoků. Břehy jsou porostlé stromy. Větší průtoky způsobené přívalovými dešti se zde mohou rozlévat do přirozeně zaplavovaného území, čímž dochází ke zmírnění povodňových stavů. Ve spodním zastavěném úseku je Větvený potok zatrubněn. V minulosti zde často docházelo k zaplavování okolních pozemků a domů i při menších deštích či tání sněhu, z důvodu zastaralé technologie zatrubnění. Úsek prošel rozsáhlou rekonstrukcí v roce 2006. Cílem tohoto projektu bylo minimalizovat zatápění přilehlých pozemků v zastavěné části Větveného potoka. Nové potrubí má i otevřené úseky, které slouží k dalšímu odvedení povrchové vody do potoka.

Soutok Prokopského a Dalejského potoka

Dalejský potok a jeho povodí

Délka toku Dalejského potoka je 13,5 km. Mezi jeho přítoky patří důležitý Prokopský potok, dále Jinonický (přítok Prokopského), Jinočanský, Klukovický, Mirešický, Holyňský a Ořešský. Dalejský potok pramení v jižní části obce Chrášťany, tedy za hranicemi hlavního města. Na území Prahy vtéká za retenční nádrží Třebonice. Celý tok od pramene teče východním směrem, protéká Třebonicemi a Řeporyjemi a poté vtéká do CHKO Prokopské údolí. Dalejský potok je spolu s přilehlým povodím od Hlubočep až po Řeporyje v celkové délce 5,5 km chráněnou přírodní rezervací jak z hlediska přírodně biologického, tak i geologického. Do Vltavy se potok vlévá v oblasti Zlíchova. Nádrž Třebonice je určena převážně k zachycení dešťových vod, je však také používána k chovu kaprů. Povodím prochází několik důležitých komunikací, které tvoří silniční expresní obchvat Prahy. V posledních letech se v povodí prudce rozvíjí průmyslová výstavba, takže dochází ke zpevnění ploch a zrychlení odtoku vody z povodí. V okolí Hlubočep bylo koryto Dalejského potoka opevněno na začátku roku 2001. V roce 2004 až 2005 proběhla revitalizace této části toku. Břehy potoka jsou pravidelně udržovány prořezáváním břehových porostů, sečením trávy a odklízením černých skládek. Pohled do stoleté historie oblasti představuje zachovaný řez košíkářských vrb „na hlavu“ podél potoka.

Prokopský potok


Tento přítok Dalejského potoka je pro Prahu 13 nejvýznamnější. Pramení nad Panskou zahradou. Na jeho toku leží oba malé rybníčky v Panské zahradě, obě retenční nádrže v Centrálním parku a také retenční nádrž Asuán pod nákupním centrem Galerie Butovice. Prokopský potok tvoří osu mezi velkými sídlišti a osadami - Stodůlky, Malá a Velká Ohrada, Nové Butovice a Lužiny. Potok teče částečně volně, částečně je zatrubněn. O retenčních nádržích a cyklostezkách podél potoků se zmíníme příště.

Prameny: webové stránky společnosti Lesy Praha a archiv časopisu STOP.

Zpracovala Dana Céová