Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání rady

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

Rada MČ Praha 13 mj.

SCHVÁLILA

výběr nabídky, která byla podána dodavatelskou firmou Vcomfort, s.r.o., se sídlem Uhříněveská 2324/42, 100 00 Praha 10, k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Vybavení deseti školských objektů na území MČ Praha 13 výukovými pomůckami pomocí projektu Primas Praha 13 a návrh kupní smlouvy předložený firmou Vcomfort, s.r.o.

SCHVÁLILA

výběr nejvhodnější nabídky podané účastníkem Z&D stavební společnost, s.r.o., se sídlem K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9-Satalice, k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem Výstavba kuchyně a jídelny v areálu školy ZŠ Kuncova 1580, MHMP-ORG 80382 pod evid. číslem P13-03296/2018, neboť nabídka tohoto účastníka byla dle předem zveřejněných hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a smlouvu o dílo s vybraným účastníkem Z&D stavební společnost, s.r.o.

VZALA NA VĚDOMÍ

protokol o výsledku následné finanční kontroly přijatých opatření a periodické finanční kontroly vyúčtování a využití dotací MČ Praha 13 udělených pro rok 2017 v oblasti sociální a

SOUHLASILA

s navrženými opatřeními

SCHVÁLILA

uzavření Smlouvy o spolupráci na provoz centra právní pomoci

VZALA NA VĚDOMÍ

protokol o výsledku následné finanční kontroly přijatých opatření a periodické finanční namátkové kontroly vyúčtování a využití dotací MČ Praha 13 udělených pro rok 2017 v oblasti využití volného času a

SOUHLASILA

s navrženými doporučeními uvedenými v protokolu

SCHVÁLILA

zapojení 2 základních škol do projektu financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci – ZŠ Mládí a FZŠ PedF UK Praha, Trávníčkova

SOUHLASILA

s poskytnutím dotace v oblasti volného času pro rok 2018 jednotlivým subjektům v celkové výši 400 000 Kč s tím, aby nerozdělená částka ve výši 200 000 Kč byla ponechána na realizaci akcí pro veřejnost v průběhu roku 2018 a

SCHVÁLILA

Závazné pokyny pro správné vyúčtování dotace v oblasti volného času pro rok 2018

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS