Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ověřování na úřadě

Odbor občansko-správní zdejšího úřadu zajišťuje kromě jiných agend také agendu ověřování. Pracoviště k tomu určené se nachází v přízemí budovy, dveře č. 111 a 112. Pořadí žadatelů o ověřování zajišťuje vyvolávací systém.
Co se vlastně ověřuje? Lze ověřit jednak listinu, kdy se opis nebo kopie shoduje s listinou, kterou předložíte. Dále se ověřuje podpis – žadatel před úředníkem listinu podepíše nebo uzná podpis na předložené listině za vlastní. Zákon pamatuje i na ty případy, kdy žadatel nemůže číst nebo psát a stanoví pravidla, za kterých lze podpis ověřit. Při ověření podpisu je vždy nutné prokázat svoji totožnost a to platným dokladem, kterým může být nejen občanský průkaz, ale také řidičský průkaz nebo další doklady v zákoně vyjmenované. Vždy se však musí jednat o doklad, který obsahuje fotografii žadatele.
I v případě ověření podpisu stanoví zákon případy, kdy podpis ověřit nelze – např. na listině bez jakéhokoli textu, nelze ověřit občanský průkaz, cestovní doklad, zdravotní průkaz, řidičský průkaz, šek, směnku, los či sázenku.
Nejde-li o zákonné případy osvobození od poplatku je ověření listiny či podpisu zpoplatněno. Poplatek je pro oba typy ověření stejný a činí 30 Kč za každou započatou stránku či podpis.
O ověření podpisu či listiny můžete požádat v úředních hodinách zdejšího úřadu. Termín návštěvy si můžete zarezervovat v objednávkové aplikaci na webových stránkách www.praha13.cz. Ze závažných důvodů je možné zajistit ověření na jiném vhodném místě, např. v domácnosti, vždy se však musí jednat o územní obvod Prahy 13. O tuto službu lze požádat na tel. 235 011 318/307/270.
V případě vytíženosti pracoviště ověřování se můžete se svojí žádostí o ověření obrátit také na pracoviště Czech POINT v prvním patře úřadu, anebo můžete využít služeb pošty, jejíž nejbližší pracoviště se nachází na adrese Sluneční náměstí 2567/8, Praha 13. 

Šárka Mašková, vedoucí odboru občansko-správního