Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

RADA MČ PRAHA 13 MJ.

souhlasila

s přijetím finančního daru od firmy Zahradní architektura Kurz, s.r.o., ve výši 40 000 Kč do rozpočtu odboru životního prostředí na nákup vzrostlé jedle, která byla zasazena na Velké Ohradě jako další živý vánoční strom v Praze 13

souhlasila

se stavbou č. 0006 – Centrální park v Praze 13, etapa 0006 – parkové úpravy na pozemcích parc. č. 1853/2 o výměře 734 m2 a parc. č. 2267/2 o výměře 157 m2, v k.ú. Stodůlky, za podmínky, že před zahájením vlastních stavebních prací bude uzavřena smlouva o výpůjčce

souhlasila

s výpůjčkou části pozemků parc. č. 3120 a 3121 v k.ú. Stodůlky o výměře cca 50 m2 za účelem zřízení dočasného odběrového místa na provádění testů na covid-19, vč. umístění zázemí pro personál, společnosti NH Hospital, a.s. Výpůjční smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou ode dne podpisu, s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Vypůjčitel je povinen projednat zřízení a provozování odběrového místa s  dotčenými orgány státní správy

vzala na vědomí

předložený materiál Bydlení v Domě pro seniory Lukáš (DS Lukáš), který tvoří tyto dokumenty: Pravidla pro přijímání a vyřizování žádostí o ubytování v DS Lukáš, Žádost o ubytování v DS Lukáš, Statut Odborné pracovní skupiny pro výběr ubytovaných v DS Lukáš, Jednací řád Odborné pracovní skupiny pro výběr ubytovaných do DS Lukáš, Smlouva o ubytování v DS Lukáš, Domovní a provozní řád DS Lukáš

schválila

návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DOT/82/03/001135/2021 mezi hlavním městem Prahou a městkou částí Praha 13 na  poskytnutí dotace v celkové výši 1 093 000 Kč pro MČ Praha 13 jako zřizovatele příspěvkové organizace – Středisko sociálních služeb Prahy 13  – na výdaje související s poskytováním sociálních služeb, konkrétně na pečovatelskou službu a denní stacionář

vzala na vědomí

harmonogram prací zabezpečovaných ÚMČ Praha 13 při přípravě a zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 8. a 9. října 2021

souhlasila

s tím, aby společnost FINEP CZ, a.s., provedla na pozemcích parc. č. 367 a parc. č. 368 v k.ú. Třebonice dva průzkumné vrty za účelem  hydrogeologického průzkumu podloží pro výstavbu kanalizačního sběrače Třebonice

souhlasila

s pronájmem části pozemku parc. č. 2131/128 v k.ú. Stodůlky o výměře 15 m2 společnosti Maso Vojenice, s.r.o., za účelem umístění pojízdné prodejny masa a masných výrobků na dobu neurčitou s tím, že prodej bude probíhat každé pondělí kromě dnů, na které připadá státní svátek

schválila

zapojení 9 základních a mateřských škol do projektu Operačního programu potravinové a materiální pomoci

schválila

poskytnutí dotace pro ZS Asociace samaritánů ČR Praha – západ, z.s., ve výši 50 000 Kč

schválila

návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DVS/82/03/001277/2021 mezi hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 13 na  poskytnutí dotace v celkové výši 2 314 000 Kč pro MČ Praha 13 jako zřizovatele příspěvkové organizace – Středisko sociálních služeb Prahy 13 – na výdaje související s poskytováním sociálních služeb, konkrétně na realizaci pečovatelské služby a denního stacionáře

souhlasila

s podnětem na změnu územního plánu za podmínky, že budoucí záměr bude realizován dle předložené objemové studie Metro Nové Butovice/200904, včetně navržených sportovišť a volnočasových aktivit

a konstatovala,

že budoucí záměr je nutné koordinovat s projednávaným záměrem změny severně od stanice metra Nové Butovice ve funkční ploše "SMJ - K", zejména z důvodu společné investice města a soukromého investora pro stavbu P+R podél Rozvadovské spojky

souhlasila

s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení se spol. ANTA, spol. s r. o., se sídlem Hanzlíkova 527/13, 181 00 Praha 8, na akci Navýšení kapacity parkoviště mezi ulicemi Bellušova a Mukařovského

Zpracovala Helena Šlitrová