Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

TÉMA STOPU

Prioritou letošního roku je rekonstrukce Mlejna

Skončil další rok, vyměnili jsme kalendáře a chvíli si budeme zvykat na číslo 2008. Přelom roku je vždy příležitostí k ohlédnutí.

 

JAKÝ BYL ROK 2007?


Za největší pozitivum loňského roku považuji, že se nám podařilo úspěšně dokončit prodej velké části bytového fondu oprávněným nájemcům. Dalších 3100 obecních bytů přešlo do vlastnictví družstev vlastníků, kteří tak získali možnost přímo rozhodovat o správě své nemovitosti. V průběhu roku 2007 byl také dokončen výškový bytový dům vedle radnice v Petržílkově ulici s téměř 170 byty, který postavilo Bytové družstvo Petržílkova ve sdružení s naší městskou částí.

V uplynulém roce jsme opět věnovali velkou pozornost oblasti životního prostředí. Bylo vysázeno hodně zeleně a podařilo se nám vybudovat nebo zrekonstruovat výjimečný počet dětských hřišť a sportovišť - celkem devět. Dokončují se také dva doplňky vybavenosti Centrálního parku. V první budově bude prodejna občerstvení a veřejné toalety, které při procházkách v parku velmi chyběly. Druhou stavbou je půjčovna holí na minigolf s občerstvením, která by měla být v provozu od jarního otevření minigolfového hřiště. V závěru roku se nám podařilo získat miliónovou dotaci od hlavního města Prahy na rekonstrukci schodů a přístupové cesty u kostela sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách. Vzhledem k historické hodnotě této lokality si zasloužily opravu a zlepšení vzhledu.

Jsem také rád, že bylo možné provést nezbytné práce na Školním zimním stadionu Bronzová a vybudovat přístupové cesty. Samozřejmě mě mrzí, že nebylo v našich finančních možnostech realizovat závěrečnou etapu stavby se zvukovou a tepelnou izolací, vzduchotechnikou a tribunami. Odhad nákladů na dostavbu ale výrazně převyšuje naše možnosti, takže jsme od dokončení stadionu prozatím ustoupili.

Další věcí, kterou se nám nedaří vyřešit, je otázka parkování v sídlištích, zejména na Velké Ohradě. Diskutujeme o tom už léta, ale problém zůstává stále stejný. V okolí sídliště není dostatek vhodných pozemků ke stavbě parkovacích domů a současně chybí silný investor, který by prodával garážová stání za přijatelné ceny. Město bohužel prostředky na stavbu garáží nemá.

DVĚ STRÁNKY SOUKROMÉ VÝSTAVBY


Potěšilo mě, že dlouhá léta chátrající objekt u stanice metra Luka, který se nám podařilo prodat soukromému investorovi, byl konečně dostavěn, a dnes je v něm supermarket s dalšími obchody a službami.

Stavební boom ze strany soukromých investorů byl v roce 2007 mimořádný. Má však své klady i zápory. Na jedné straně přináší nové byty, obchody a pracovní příležitosti, na druhé straně způsobuje větší hustotu zástavby i provozu na silnicích. Radnice vždy dbá o to, aby byl dodržován územní plán a působí na investory, aby budovy měly rozumné rozměry, ne vždy máme úspěch. Teď nás čeká boj o dosud prázdné pozemky na Slunečním náměstí. Magistrát je chce prodávat, ale všechny došlé nabídky na zastavění plochy jsou pro nás nepřijatelné. Takže naše stanovisko k prodeji je nesouhlasné a budeme usilovat o to, aby hlavní město prodej pozastavilo.

ROZPOČET MÁME REKORDNĚ BRZY

Velkým úspěchem podle mě je, že se nám podařilo připravit a již na prosincovém zasedání zastupitelstva schválit dva významné dokumenty – jako jedna z prvních městských částí máme schválený rozpočet na rok 2008. Současně byla schválena také koncepce rozvoje městské části do roku 2013, která je nezbytným předpokladem pro čerpání některých dotací z evropských fondů.

Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2008 byl schválen jako přebytkový s celkovými příjmy 346 298 900 Kč a výdaji 334 686 000 Kč. Přebytek ve výši 11 612 900 Kč je určen na krytí splátek jistiny úvěru. Neinvestiční výdaje budou přes 276 miliónů korun, investice dosáhnou výše téměř 58,5 miliónu korun.

Více než 36,5 miliónu je určeno na opravy, služby a práce související s údržbou a obnovou městské části. Na rekonstrukce dětských hřišť, sportovišť, výsadbu stromů na Velké Ohradě a na případné výkupy pozemků je počítáno s více než 5 milióny Kč. Téměř 3,5 miliónu je vyčleněno na opravy komunikací, dopravní značení, zimní údržbu a čištění kanalizací. Dalších 4,5 miliónu půjde na projektovou a inženýrskou činnost, na průzkumné a geologické práce pro páteřní komunikace Západního Města.

Podstatná část veškerých výdajů - celkem 94,6 miliónu korun - směřuje do oblasti školství a mládeže. Z toho něco přes 56 miliónů tvoří příspěvky do škol, 1,1 miliónu je na granty. Na rekonstrukce škol, zejména vstupů a fasád, oken, úpravu hřišť a obnovu kuchyní je věnováno 24,8 miliónu korun.

Na zdravotnictví a sociální oblast je počítáno s 8 milióny korun, z toho 5,8 miliónu je příspěvek pro Středisko sociálních služeb. Do této částky nejsou zahrnuty sociální dávky, které budou uvolňovány ze státního rozpočtu průběžně.

Pro oblast kultury a sportu je určeno téměř 17 miliónů korun, z toho 5,6 miliónu Kč tvoří grant pro Kulturní dům Mlejn. Zbylé výdaje jsou především určeny na televizní vysílání, vydávání časopisu STOP a na výdaje spojené s pořádáním svatebních obřadů a vítání občánků. Na rekonstrukci střechy tělocvičny Kovářova a na projektovou dokumentaci k rekonstrukci Kulturního domu Mlejn bude vydáno přibližně 3,3 miliónu korun. Podrobně se můžete s rozpočtem městské části seznámit na www.praha13.cz.

Zcela jasnou prioritou v roce 2008 je kompletní rekonstrukce kulturního domu Mlejn, který patří k nejvýznamnějším kulturním zařízením v Praze a rozhodně si zaslouží nový kabát. Konečně se nám podařilo získat potřebné finance, takže rekonstrukce za desítky miliónů korun může letos začít. Stavební práce by měly být ukončeny v roce 2009. Hlavní město také letos podpoří další budování Centrálního parku. Kromě jiného máme v úmyslu více začlenit haldu do parku, zvažujeme například projekt bobové dráhy.

ÚŘAD NEMÁ OBČANA ZATĚŽOVAT

Rád bych se ještě zmínil o činnosti radnice. Pro státní správu byl uplynulý rok velmi náročný, protože došlo ke změně řady zákonů a úřad je musel rychle zavádět do praxe. Osobně si myslím, že je nejlépe, když občan potřebuje úřad jen výjimečně a je nucen jeho služeb využívat co nejméně. Úkolem státu by zase mělo být úřední záležitosti maximálně usnadnit a přiblížit občanům. Proto jsem moc rád, že právě náš úřad letos jako první zahájil provoz pracoviště Czech Point, které vám umožní získat na naší radnici na jednom místě výpis z katastru nemovitostí, obchodního i živnostenského rejstříku. Myslím, že se všechny odbory úřadu zhostily svých úkolů se ctí a doufám, že i vy jste byli při kontaktu s úřadem spokojeni.
Rád bych na tomto místě všem členům samosprávy i pracovníkům úřadu poděkoval za práci vykonanou pro městskou část v loňském roce. Vám všem bych rád popřál do roku 2008 hodně zdraví, úspěchů v práci, dobrých vztahů s okolím a aby se vám v Praze 13 líbilo.

David Vodrážka, starosta Prahy 13