Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro.

 

RADA MČ PRAHA 13 mj.

 • SOUHLASILA
  s oznámením záměru EXPLORA Business Centre – fáze 2, Administrativní objekt Neptune I, II, III Bucharova ul., Praha 13, k. ú. Stodůlky, zpracovaným v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, po zapracování připomínek odboru životního prostředí, odboru dopravy a odboru stavebního
   
 • SHVÁLILA
  předložený návrh vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 19/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje
   
 • SCHVÁLILA
  připomínky MČ Praha 13 ke konceptu nového územního plánu hl. m. Prahy (více na straně 9)

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 13 mj.

 • SCHVÁLILO
  prodej bytového fondu a ateliérů vč. zastavěných pozemků, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 13, za stanovených podmínek (více na str. 3 a na www.praha13.cz)
   
 • SCHVÁLILO
  předložený materiál „Provizorium rozpočtu na rok 2010“
   
 • VZALO NA VĚDOMÍ
  rozpočtové změny za měsíc listopad 2009 (III. část), rozpočtová opatření č. 235 - 255 a HMP č. 6063, 7043 a 8048 - rozbor hospodaření za 1. – 3. čtvrtletí roku 2009 (rozbor hlavní činnosti, Střediska sociálních služeb a zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem) - předložený materiál týkající se rozboru hospodaření školských subjektů MČ Praha 13 za I.- III. čtvrtletí roku 2009 - změnu finančního plánu správcovských firem Ikon, s.r.o., Intergate, s.r.o., a zdaňované činnosti MČ k 1. 12 .2009
   
 • SCHVÁLILO
  změny v návrhu investičních akcí pro r. 2009 krytých finančními prostředky z prodeje technologických celků bez zvýšení schváleného celkového limitu finančních prostředků
   
 • SCHVÁLILO
  návrh investičních akcí na rok 2010, které budou hrazeny finančními prostředky z prodeje technologických celků ve výši cca 391 805 000 Kč a s rezervou ve výši 42 610 237 Kč.

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS