Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro

 

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.

 

VZALO NA VĚDOMÍ


rezignaci PharmDr. Lubomíra Chudoby na funkci člena Rady MČ Praha 13
 

a

 

ZVOLILO


členkou Rady MČ Praha 13 Mgr. Evu Montgomeryovou

 

VZALO NA VĚDOMÍ


-rozpočtové změny za měsíce září, říjen a listopad 2011
-rozbor hospodaření MČ Praha 13 za I. - III. čtvrtletí roku 2011 (hlavní činnost, příspěvkové organizace, zdaňovaná činnost MČ Praha 13 včetně správcovských firem)
-předložený materiál Rozpočtový výhled na roky 2013 - 2016

 

SCHVÁLILO


předložený materiál Provizorium rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2012

 

VZALO NA VĚDOMÍ


předloženou Strategii rozvoje Městské části Praha 13

 

VZALO NA VĚDOMÍ


- předloženou zprávu o plnění usnesení ZMČ Praha 13 za uplynulé období k termínu 31. 10. 2011, včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 23. 11. 2011
- splnění uložených úkolů

 

SCHVÁLILO


- nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů vyplývajících z usnesení ZMČ

 

ULOŽILO


Radě MČ předložit souhrnnou informaci o stavu rozvoje Západního Města a cílech městské části při rozvoji Západního Města, včetně požadavků na územní plán, veřejnou vybavenost a dopravní obslužnost (doplněnou o audit smluvních vztahů mezi MČ Praha 13 a Společností Západního Města, a.s.)

 

SCHVÁLILO


záměr na pořízení nemovitosti určené k nájemnímu bydlení (tzv. startovací byty) na území MČ Praha 13

 

SCHVÁLILO


investiční záměr realizace bezpečnostního kamerového systému na území MČ Praha 13 v rámci Strategického rozvoje MČ Praha 13 za následujících podmínek:
- snížení maximální ceny na 100 mil. Kč
- posunutí termínu výběru dodavatele na realizaci výběrového řízení do 31. 3. 2012
- účast zástupců všech politických stran ve výběrové komisi na výběr dodavatele s poskytnutím zadávací dokumentace
- RMČ Praha 13 učiní všechny kroky ke snížení budoucích provozních nákladů a k jejich přesunutí do gesce HMP

 

VZALO NA VĚDOMÍ


informaci o stavu přípravných prací a čerpání finančních prostředků na zpracování projektové dokumentace k dostavbě Školního zimního stadionu Bronzová

 

 

Rada MČ Praha 13 mj.

 

VZALA NA VĚDOMÍ


protokoly z jednání hodnotící komise vztahující se k veřejné zakázce vyhlášené formou jednacího řízení bez uveřejnění na Integraci solárních systémů do nadřazených řídících systémů energetiky v jednotlivých objektech a nutných rekonstrukčních prací

a

 

SCHVÁLILA


návrh Dodatků č. 2 a 3 ke Smlouvám o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem č. S/904/006/0801/MŠ/2010
a č. S/939/066/0801/E/2009

 

JMENOVALA


pana RNDr. Jiřího Maška, CSc., ředitelem příspěvkové organizace Střediska sociálních služeb Prahy 13 od 1. 2. 2012, na základě výběrového řízení vyhlášeného dne 22. 11. 2011

 

VYHLÁSILA


veřejnou zakázku na služby formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na Kompletní výrobu regionálního časopisu STOP Městské části Praha 13

 

VZALA NA VĚDOMÍ


- předloženou zprávu o plnění usnesení RMČ za uplynulé období k termínu 31. 10. 2011, včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 23. 11. 2011
- splnění uložených úkolů

 

a
 

 

SCHVÁLILA


ve smyslu návrhů nositelů úkolů 1. nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů 2. zrušení vybraných nesplněných úkolů

 

Zpracovala: Helena Šlitrová, OKS