Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vyjádřete se k dopravnímu řešení náměstí Na Lužinách

Veřejné projednávání návrhu řešení dopravní situace v okolí náměstí Na Lužinách se uskutečnilo 10. 11. v budově ZŠ Mládí. Na základě připomínek občanů a rodičů dětí vypracoval projektant Ing. Luděk Zatloukal nový návrh, který je veřejnosti předkládán k vyjádření. Návrh zahrnuje prvky zklidnění včetně přechodů a míst pro přecházení chodců jak v ulici Mládí, tak i na náměstí Na Lužinách a v ulicích, které do něj  ústí.

Zásady řešení náměstí Na Lužinách a okolí

Nový návrh se soustředil mimo plochy náměstí na okolní ulice, především na ulici Mládí, kde se nachází základní škola a kterou před  zahájením ranního vyučování ucpávají vozidla rodičů přivážejících děti. Součástí je jasné vymezení parkování.

Ulice Mládí

Stávající směr jednosměrného provozu v ulici před ZŠ bude zachován. Ranní vzdutí popojíždějících vozidel před vstup do budovy školy ve směru od ulice Kovářova je delší, než by tomu bylo v opačném případě při směru pojíždění od nám. Na Lužinách. V tomto případě by hrozilo, že délka fronty popojíždějících vozidel omezí provoz v ulici Armády, páteřní komunikaci oblasti. Vozovka bude pomocí vodorovného dopravního značení rozdělena na pojížděný pruh minimální šířky 4 m a oboustranné parkovací pruhy šířky 2 m. U napojení na nám. Na Lužinách bude zřízen nový přechod pro chodce šířky 4 m. Z důvodu šířky vozovky v místě přechodu bude k severnímu chodníku připojena nástupní pěší plocha v šířce parkovacího pruhu. U slepé východní části ulice za nám. Na Lužinách bude zřízeno místo pro přecházení v úrovni pěší cesty k ulici U Cikánky. Vodorovné dopravní značení – šikmé rovnoběžné pruhy V 13a budou před přechody pro pěší a místy pro přecházení doplněny krátkými příčnými prahy (Z 12).

Náměstí Na Lužinách

Na náměstí bude mezi bočními ulicemi Za Lužinami a U Cikánky zřízen nový přechod pro chodce. Pro dodržení normové délky přechodu budou stávající chodníky z obou stran rozšířeny s ohledem na odvodnění (polohu uličních vpustí). Mezi ulicemi U Cikánky a Mládí bude zatím dopravně neupravená plocha náměstí směrově rozdělena středním dlážděným ostrůvkem. Podél západního chodníku bude vytvořen parkovací pruh pro zákazníky prodejny tisku.

U Cikánky

Jižní část ulice bude zaslepena a bude napojena z nám. Na Lužinách. Zaslepení bude pro vozidla provedeno pomocí dvou koncových dílů betonové zábrany Citybloc. Přes slepou část ulice za nám. Na Lužinách bude zřízeno místo pro přecházení v úrovni příčné boční pěší cesty. Provede se demontáž stávajících krátkých příčných prahů včetně svislého dopravního značení. Severní část ulice bude komunikačně napojena pomocí stávající spojky na ulici Za Lužinami.

Za Lužinami, U Cikánky

Ulice nejsou vybaveny souvislými chodníky. Z důvodu bezpečné chůze pro chodce směrem k nám. Na Lužinách budou v obou ulicích zřízena místa pro přecházení včetně rozšíření chodníku na vzájemné křižovatce obou ulic a úseky budou označeny novými svislými dopravními značkami A 12a – Chodci a V7b – Místo pro přecházení (vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích).

Své názory a připomínky k tomuto návrhu můžete zasílat do 31. ledna na e-mail namesti@p13.mepnet.cz. Návrh včetně plánu úprav v plném rozlišení najdete na www.praha13.cz pod odkazem Návrh dopravního řešení náměstí Na Lužinách. Po zpracování vašich názorů bude zadáno zpracování projektové dokumentace a v průběhu roku 2016 budou dopravní opatření realizována.

Studie úpravy náměstí Na Lužinách a okolí

Josef Zobal, předseda výboru pro dopravu a bezpečnost