Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zajímavými místy Zličína a Stodůlek

Buď dojedeme tramvají na konečnou Sídliště Řepy nebo vláčkem ze severního nástupiště smíchovského nádraží. Od stanice Zličín se vydáme doprava podél kolejí, pak přes můstek nad tratí a pokračujeme ulicí Do Blatin. Na jejím konci doprava k areálu PHL a před ním doleva do ulice V Pískách. Za zastávkou autobusu hned vlevo a pak doprava do ulice Nedašovské. Z ní se dáme doleva k hlavní silnici a k semaforům. Uličkou vpravo vyjdeme u autobusového nádraží Zličín. Rovně dojdeme až k metru. Ke Globusu můžete dojít i pěšky nebo jet autobusem. Přejdeme parkoviště a přes ulici za plotem už vidíme prameniště Motolského potoka. Pěšinkou se dáme za závorou dolů. Vlevo je zatopený malý lom. Málokdo ví, že přímo pod hlučným obchodním areálem je tato oáza klidu. Motolský potok má asi 10 km, i když z velké části teče pod zemí jako kanalizační stoka. Prameniště s jezírkem a tůňkami leží na oploceném soukromém pozemku. Za hřištěm dojdeme k zarostlé a nenapuštěné vodní nádrži, která by měla zachytit případné povodně. Po její hrázi dojdeme k domkům a ulicí Vstavačovou až k silnici a železničnímu mostu.

Těsně před ním odbočíme vpravo po úzkých schodech a pokračujeme pěšinkou podél kolejí až k barokní kapli Nalezení sv. Kříže. Architektem a stavitelem kaple je pravděpodobně Kilián Ignác Dientzenhofer. Zde nalezla 6. srpna 1742 vojenská posádka císařovny Marie Terezie v káceném stromu zarostlý kovový kříž, který byl předán císařovně. Ta zde při své korunovaci na českou královnu roku 1743 položila základní kámen kostelíka a věnovala 300 zlatých kapitálu. Z úroků připadlo ročně pět zlatých faráři, dva hudebníkům a osm zlatých na údržbu. Opuštěná kaple byla před několika lety opravena a od června 2011 se tu konají pravidelné nedělní bohoslužby. Pokračujeme dál pěšinou až k zahrádkářské kolonii, kde se dáme doprava a půjdeme až k zadnímu traktu dvora Háje, který v současnosti prochází opravou. Původně zde bývala i kovárna a krčma, neboť dvůr stál přímo na královské cestě z Pražského hradu na Karlštejn. Ve 30. letech 19. století byl majitelem průmyslník a bankéř Lämmel. Z té doby také pochází úhledný klasicistní letohrádek vpravo od brány. Ke dvoru tenkrát patřila i pískovna, mydlárna, dva rybníky a rozlehlé lesy. Od roku 1987 je památkově chráněn. Na rohu dvora sejdeme pěšinou do zalesněného údolí s několika loukami k rybníčku Brouček, kde žije skokan hnědý a ropucha obecná. Nejcennější částí je louka v severovýchodní části, na jejímž svahu je několik pramenišť s vodou obohacenou vápníkem. Kvalita vody hraje v přírodní památce U Hájů zásadní roli, protože předmětem ochrany jsou mokřadní luční společenstva např. prstnatec májový a ledenec přímořský na výstupech vápnitých pramenů. Přejdeme hráz a až vyjdeme z lesa, dáme se vpravo podél plotu sportovního areálu a pak rovně mezi různými firmami až k zastávce K Hájům. Zde můžeme naší pohodovou zimní procházku ukončit.

Marta Kravčíková, KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan