Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání rady

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

Rada MČ Praha 13 mj.

SCHVÁLILA

poskytnutí dotací ve výši 45 000 Kč pro:

Cyklistický Spolek Stodůlky (25 000 Kč)

Gymnázium Jaroslava Heyrovského (20 000 Kč)

a návrh smlouvy o poskytnutí dotace na rozvoj sportu

VZALA NA VĚDOMÍ

harmonogram prací zabezpečovaných Úřadem městské části Praha 13 při přípravě a zajištění volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. 1. 2018 a v případě konání 2. kola 26. a 27. 1. 2018

STANOVILA

obřadní síň Úřadu městské části Praha 13 jako úředně určenou místnost pro uzavírání manželství na území městské části Praha 13 v roce 2018 a dobu pro uzavírání manželství na území městské části Praha 13 v roce 2018 v době od 9.00 hod. do 14.00 hod. v níže uvedených termínech: 2. 2., 16. 2., 2. 3., 16. 3., 23. 3., 6. 4., 13. 4., 27. 4., 11. 5., 25. 5., 1. 6., 15. 6., 29. 6., 13. 7., 27. 7., 10. 8., 24. 8., 31. 8., 7. 9., 23. 11., 30. 11., 7. 12., 14. 12.

SCHVÁLILA

výběr nabídky, která byla podána uchazečem IKON, s.r.o., Nehvizdská 22/8, 198 00 Praha 9-Hloubětín k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Výkon správy a zajištění údržby školských objektů ve vlastnictví MČ Praha 13 a návrh příkazní smlouvy předložený firmou IKON, s.r.o.

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.

POŽÁDALO Radu městské části Praha 13

  • aby vyzvala (požádala) investora k uspořádání veřejného projednání k záměru přestavby OC Paprsek s cílem představit svůj záměr i podepsané Memorandum o spolupráci s MČ, a to v termínu do 31. 3. 2018
  • aby zohlednila připomínky veřejnosti při dalších jednáních s investorem a zapracovala je formou přílohy ke schválenému memorandu o spolupráci


VZALO NA VĚDOMÍ

petici občanů Ne nové zástavbě na Šostakovičově náměstí

SCHVÁLILO

předložený materiál Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2018

SCHVÁLILO

rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1.–3. čtvrtletí 2017 a účetní závěrku MČ Praha 13 za 1.–3. čtvrtletí 2017

SCHVÁLILO

uvolnění finančních prostředků ve výši 17 mil. 107 tis. Kč vč. DPH na akci Rozšíření parkovacích míst v ul. Bellušova

SCHVÁLILO

návrh Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace DVS/04/03/006148/2017 mezi hl. městem Praha a MČ Praha 13 jako zřizovatele příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb Prahy 13 na poskytnutí dotace ve výši 650 000 Kč a 875 000 Kč pro MČ Praha 13 na výdaje související s poskytováním sociálních služeb, konkrétně na pečovatelskou službu a návrh Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace DOT/04/03/006163/2017 mezi hl. městem Praha a MČ Praha 13 na poskytnutí grantu formou dotace ve výši 976 000 Kč pro MČ Praha 13 jako zřizovatele příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb Prahy 13, a to na výdaje na pečovatelskou službu a denní stacionář

VZALO NA VĚDOMÍ

předloženou zprávu o plnění usnesení ZMČ Praha 13 za uplynulé období k termínu 31. 10. 2017 včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 22. 11. 2017 a splnění uložených úkolů

a SCHVÁLILO

nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů, a to ve smyslu návrhů nositelů úkolů

SCHVÁLILO

na základě žádostí o poskytnutí dotace na rozvoj sportu:

poskytnutí dotací v souhrnné výši 145 000 Kč pro:

PVK Olymp Praha (70 000 Kč)

Orthodocks Yacht Club (75 000 Kč)

a návrhy smluv o poskytnutí dotace

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS