Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

Rada MČ Praha 13 mj.

SCHVÁLILA

poskytnutí dotace pro:

 • Atletický oddíl TJ Stodůlky Praha, z.s. 49 000 Kč
 • Gymnázium Jaroslava Heyrovského 10 000 Kč

a

návrh smlouvy o poskytnutí dotací

SOUHLASILA

s rozpočtovým provizoriem MČ Praha 13 na rok 2019

JMENOVALA

na základě návrhu tajemníka ÚMČ Praha 13 Ing. Mareše podle výsledků výběrového řízení a v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění, JUDr. Šárku Maškovou do funkce vedoucí odboru občansko-správního s účinností od 1. 1. 2019

SCHVÁLILA

jmenování nových členů školských rad při základních školách zastupujících zřizovatele, a to s účinností od 1. 1. 2019

SOUHLASILA

s návrhem obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních a mateřských škol

SCHVÁLILA

návrh programu pro 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13 konané dne 12. 12. 2018

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.

SCHVÁLILO

rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1.–3. čtvrtletí 2018 a účetní závěrku MČ Praha 13 za 1.–3. čtvrtletí 2018

SCHVÁLILO

rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2019

SCHVÁLILO

uvolnění finančních prostředků z prodeje bytových jednotek ve výši 6 450 000 Kč (původně určených na záměr Realizace kamerového systému) pro akci Úprava venkovních ploch, úprava plochy pro venkovní učebnu plus realizace ocelové mříže a úprava elektroinstalace v ZŠ Kuncova 1580

SCHVÁLILO

poskytnutí dotací v souhrnné výši 270 000 Kč a návrh smlouvy pro:

 • TJ Stodůlky Praha, z.s. 200 000 Kč
 • PVK Olymp Praha, z.s. 70 000 Kč

Jedná se o peněžní prostředky získané z provozu výherních hracích automatů.

ZVOLILO

 • místopředsedkyní výboru majetkového Ludmilu Tichou, členy výboru majetkového Jaroslava Matýska, Ing. Víta Bobysuda, Ivanu Todlovou
 • místopředsedkyní výboru pro Agendu 21 Bc. Yvetu Kvapilovou, členy výboru pro Agendu 21 doc. Ing. Petra Prause, CSc., RNDr. Jiřího Maška, CSc., Ing. Josefa Zobala
 • místopředsedou výboru pro dopravu a bezpečnost doc. Ing. Petra Prause, CSc., členy výboru pro dopravu a bezpečnost Ondřeje Zemana, Ludmilu Tichou, Bc. Libora Hadravu
 • místopředsedou výboru pro životní prostředí Bc. Libora Hadravu, členy výboru pro životní prostředí Ing. Vojtěcha Provazníka, PaedDr. Blanku Janovskou, Ivanu Todlovou
 • místopředsedou výboru pro evropské fondy a informatiku Ing. Josefa Zobala, členy výboru pro evropské fondy a informatiku RNDr. Jiřího Maška, CSc., Ivanu Todlovou, Dariu Křivánkovou
 • místopředsedkyní výboru sociálního Bc. Yvetu Kvapilovou, členy výboru sociálního PaedDr. Blanku Janovskou, Dariu Křivánkovou, Ludmilu Tichou
 • místopředsedou výboru pro výchovu a vzdělávání Ing. Víta Bobysuda, členy výboru pro výchovu a vzdělávání Jeanette Cejnarovou, PaedDr. Blanku Janovskou, Anetu Ečekovou Maršálovou, Bc. Yvetu Kvapilovou, Ludmilu Tichou

Zpracovala Helena Šlitrová