Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Informace o nové obecně závazné vyhlášce

Dne 19. září 2019 byla Zastupitelstvem hl. města Prahy schválena obecně závazná vyhláška, kterou se na území hl. m. Prahy zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích. Ve sbírce právních předpisů hl. města Prahy byla tato obecně závazná vyhláška publikována pod č. 11/2019 Sb. hl. m. Prahy. S účinností ode dne 1. října 2020 je touto vyhláškou zakázáno na celém území hlavního města Prahy spalovat uhlí, uhelné brikety a koks ve spalovacích stacionárních zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW a nižším s výjimkou zdrojů, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, nejsou-li navrženy rovněž pro přímé vytápění místa instalace a dosahují alespoň emisních parametrů 3. emisní třídy.

S účinností ode dne 8. října 2019 je dále touto vyhláškou zakázáno, po dobu vyhlášení smogové situace na celém území hl. města Prahy, spalovat všechny druhy pevných paliv v krbech, kamnech a jiných spalovacích zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, které nemají sloužit jako hlavní zdroj vytápění objektu. Tento zákaz tedy dopadá jen na doplňkové spalovací zdroje, které jsou určeny pouze pro příležitostné vytápění. Informaci o vyhlášení smogové situace, společně s informací o tomto zákazu, přitom hlavní město Praha zveřejní při vzniku smogové situace na své úřední desce a webových stránkách.

Pro výměnu emisně nevyhovujících kotlů mohou občané využívat kotlíkové dotace, o které lze žádat od října 2019. Podrobné informace ke kotlíkovým dotacím jsou k dispozici na Portálu životního prostředí hl. m. Prahy: http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/ kotlikove_dotace_iii/index.html.

Další možností podpory výměny nevyhovujících zařízení bude dotační program Čistá energie Praha, který hlavní město vyhlásí na začátku roku 2020.

Anežka Váňová, odbor životního prostředí