Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru –  kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 13 MJ.

vyslovilo

  1. zánik mandátu členky Zastupitelstva MČ Praha 13 Miroslavy Nekolné ke dni 23. 11. 2021, z důvodu písemné rezignace, podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění
  2. vznik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Romana Michla ke dni 29. 11. 2021, následujícího náhradníka téže volební strany a téhož volebního obvodu z voleb do zastupitelstva obcí v roce 2018, podle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění

schválilo

rozbor hospodaření městské části Praha 13 za 1.–3. čtvrtletí 2021 a účetní závěrku MČ Praha 13 za 1.–3. čtvrtletí 2021

schválilo

rozpočtové provizorium městské části Praha 13 na rok 2022

schválilo

poskytnutí dotace na rok 2022 pro KD Mlejn, z.ú., ve výši 3 250 000 Kč a návrh smlouvy o poskytnutí dotace

vzalo na vědomí

oznámení Mgr. Veroniky Žlebkové o vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 5, její mandát tímto zaniká

schválilo

Akční plán rodinné politiky MČ Praha 13 pro období 2021–2024

RADA MČ PRAHA 13 MJ.

schválila

poskytnutí dotace pro TJ Stodůky Praha, z.s., ve výši 49 000 Kč a návrh smlouvy o poskytnutí dotace

schválila

podání žádosti Základní školy Janského 2189 o poskytnutí dotace v rámci programu 133 350 – Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami – subtitul 133D 351 v rámci výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

schválila

smlouvu o dílo s firmou CONEP, s.r.o., se sídlem Za Zastávkou 578/21, Praha 10 – Dolní Měcholupy, na základě protokolu hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem Obnova dětského hřiště při ul. Amforová

schválila

poskytnutí dotace pro Czech Photo Centre, s.r.o., ve výši 12 000 Kč a návrh smlouvy o poskytnutí dotace

vyhlásila

podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem Výměna výplní otvorů v obvodovém plášti – MŠ Trávníčkova, MŠ Horákova a MŠ Hostinského

souhlasila

s předloženým záměrem EYWA Kulturní a vzdělávací centrum Ovčí hájek a vítá návrh na případné využití shromažďovacích prostor (přednáškový sál, flexibilní jednací místnosti) pro veřejné účely

Zpracovala Helena Šlitrová