Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Představujeme radnici

Aby na úřadě všechno klapalo


Náš seriál o radnici dospěl ke konci. Do závěrečného dílu jsem si nechal stručnou zmínku o pěti odborech. Dva z nich se zabývají servisními činnostmi pro samosprávu a ostatní odbory radnice. Občan s nimi při své cestě na radnici většinou nepřijde do styku, ale pro fungování úřadu jsou naprosto nepostradatelné.

Odbor legislativně-právní se podílí na přípravě interních právních předpisů, zajišťuje dokumentaci právních norem a posuzuje po právní stránce předkládané návrhy, zejména smlouvy a dohody. Provádí právní zastupování zájmů MČ a ÚMČ před soudy, státními orgány a jinými právními subjekty. Konečně dohlíží po právní stránce na způsob zadávání veřejných zakázek a spolupracuje při vymáhání pohledávek.
Odbor hospodářské správy má na starosti materiálně technické zabezpečení úřadu a celou škálu obslužných činností nutných k provozu objektu radnice. Stará se o zajištění funkčnosti všech sítí v budově, údržbu, běžné opravy, zabezpečuje úklid a ostrahu objektu. Má na starosti autoprovoz, fungování podatelny, archivu, telefonní ústředny a rozmnožovny. Zajišťuje nákup nábytku, přístrojového vybavení (s výjimkou počítačů), kancelářských potřeb a dalšího materiálu pro jednotlivé odbory radnice. Spravuje movitý i nemovitý majetek, provádí inventarizaci a stará se o bezpečnost práce.
Stejně jako dva předchozí jmenované odbory, ani následující nevykonává žádnou státní správu. Odbor kontroly provádí finanční kontrolu hospodaření příspěvkových organizací, vyřizuje reklamace týkající se bytového fondu a vykonává další kontrolní činnost podle požadavků starosty, tajemnice, rady či zastupitelstva. Současně eviduje a vyřizuje stížnosti, oznámení, podněty a petice občanů. Vedle odboru kontroly působí na radnici útvar interního auditu. Ten dohlíží na funkčnost celého systému úřadu, kontrolních mechanismů, na schopnost rozpoznat rizika a přijímat opatření, na hospodárnost a dodržování právních předpisů.
S posledním z odborů každý občan určitě do styku přijde. Na závěr jsem si nechal Odbor ekonomický, o jehož činnosti jsme již ve STOPu mnohokrát psali a nepochybně ještě psát budeme. Jeho úloha je samozřejmě velmi významná – hlavní měrou se podílí na přípravě plánu a rozpočtu, dohlíží na jeho dodržování, na rozpočtové změny, vede účetnictví, zajišťuje finanční a pokladní operace a mnoho dalšího. Kromě toho také vyměřuje, vybírá a vymáhá některé poplatky.
V průběhu roku a půl jsme vám představili všechny odbory radnice. Kontakty na ně a další podrobnosti o jejich agendách najdete na internetové stránce www.praha13.cz v sekci Odbory a oddělení nebo Poradna občana.

Samuel Truschka