Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Obávám se, že po dalším zvýšení nájemného nebudu schopna platit nájem. Můžu dostat od radnice nějakou podporu?

Obávám se, že po dalším zvýšení nájemného nebudu schopna platit nájem. Můžu dostat od radnice nějakou podporu?

Od 1. 1. 2008 se nájemné v obecních bytech zvýší na 59,36 Kč/m2, t.j. o 13,13 Kč. Například v bytech typu 2+k.k. o velikosti 45 m2 se nájemné zvýší na 2 671 Kč měsíčně, tedy přibližně o 590 Kč. Sociální pomoc v oblasti nákladů na bydlení je obecně ošetřena zákonem o státní sociální podpoře a zákonem o pomoci v hmotné nouzi, a to prostřednictvím výplaty sociálních dávek. První dávkou, která v tomto případě přichází v úvahu, je příspěvek na bydlení, vyplácený odborem státní sociální podpory ÚMČ Praha 13. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu. Tuto dávku tedy nezískají rodiny, které využívají jiné formy bydlení, např. mají na byt uzavřenu podnájemní smlouvu nebo nejsou v bytě hlášeny k trvalému pobytu. Příspěvek na bydlení mohou v Praze získat domácnosti, jejichž náklady na bydlení jsou vyšší než 35 % rozhodného příjmu rodiny a zároveň musí platit, že 35 % rozhodného příjmu je nižší než částka normativních nákladů na bydlení stanovených v zákoně. Bydlíte-li v obecním bytě, jsou letos normativní náklady při jedné trvale hlášené osobě 3 339 Kč, při dvou osobách v bytě 4 926, při třech 6 764 a při 4 a více osobách 8 545 korun (od 1. 1. 2008 se stanovené částky změní). Samotný výpočet výše dávky je závislý na mnoha faktorech a je poměrně složitý. Pokud si chcete požádat o příspěvek na bydlení, navštivte v úředních hodinách přepážková pracoviště odboru státní sociální podpory, případně se informujte na tel. 235 011 642 (sekretariát odboru). V případě, že již vám byl přiznán příspěvek na bydlení a vaše příjmy přesto nestačí na zajištění základních životních podmínek, máte možnost zažádat o některou z dávek pomoci v hmotné nouzi. Tyto dávky vyměřuje a vyplácí odbor sociální péče a zdravotnictví ÚMČ Praha 13. Pokud se někdo do situace hmotné nouze dostane, mohl by pobírat až tři různé dávky – příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení či mimořádnou okamžitou pomoc. Podmínkou pro přiznání těchto dávek je, že člověk si nemůže příjem sám zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů. Také v tomto případě není výpočet rozhodujících částek vůbec jednoduchý. Možnost získání dávek hmotné nouze tedy konzultujte v úředních hodinách na odboru sociální péče a zdravotnictví ve 2. patře radnice nebo na tel. 235 011 440 nebo 235 011 443.
Městská část si na konci roku nechá vypracovat analýzu dopadů zvýšení nájemného na seniory a sociálně slabé skupiny občanů. Na základě této analýzy bude rozhodnuto, zda je nutné přijmout opatření k řešení možných nepříznivých důsledků a jaké formy přicházejí v úvahu.

-red-