Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

RADA MČ PRAHA 13 mj.

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro.

RADA MČ PRAHA 13 mj.

 • SOUHLASILA
  s předloženým záměrem úprav ulice Červeňanského na Velké Ohradě (parkovací stání, chodníky, stavební úpravy autobusových zastávek, zeleň) v katastrálním území Stodůlky za podmínky :
  - splnění koeficientů míry využití území (koeficient zeleně)
  - projednání s příslušnými dotčenými orgány (Policie ČR, Dopravní podnik hl.m. Prahy)
   
 • SOUHLASILA
  s předloženým záměremvýstavby parkoviště na pozemcích parc. č. 2342/484 a parc. č. 2342/534 při komunikaci Janského, v katastrálním území Stodůlky
   
 • SCHVÁLILA
  výběr nejvhodnější nabídky nadlimitní veřejné zakázky formou jednacího řízení s uveřejněním na rekonstrukce energetických topných systémů ve vybraných školských objektech podané uchazečem Sdružení ENESA a EVČ a výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na akci Stavební úprava ulic K Řeporyjím, K Náplavce a Na Klínech–Třebonice, podané Uchazečem KERT, s.r. o., a výběr nejvhodnější nabídky, podané uchazečem spol. CENTRA, a.s., na veřejnou zakázku malého rozsahu Úklid komunikací ve správě MČ Praha 13
   

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 13 mj.

 • VZALO NA VĚDOMÍ
  - rozbor hospodaření za I. pololetí roku 2009 (rozbor hlavní činnosti, Střediska sociálních
  služeb a zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem)
  - rozbor hospodaření školských subjektů MČ Praha 13 za I. pololetí roku 2009
  - rozpočtové změny za měsíce červen (II. část), červenec, srpen a září 2009
  - změnu finančního plánu správcovských firem a zdaňované činnosti MČ k 1. 9. 2009
  - přesuny finančních prostředků z prodeje technologických celků určených na realizaci schválených investičních akcí v rámci jednotlivých odborů ÚMČ mezi dílčími investičními
  akcemi a
   
 • SCHVÁLILO
  zařazení dvou nových investičních akcí a provedení přesunů finančních prostředků mezi OŠ a OMBAI v návrhu investičních akcí pro r. 2009 krytých finančními prostředky z prodeje technologických celků a navýšení celkové částky o 40 milionů korun
   
 • VZALO NA VĚDOMÍ
  předloženou zprávu o plnění usnesení ZMČ Praha 13 za uplynulé období k termínu 31. 7. 2009 včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ a splnění uložených úkolů a zápis z jednání valné hromady Společnosti Západního Města, a. s., konané dne 19. 6. 2009, výroční zprávu Společnosti Západního Města, a. s., za rok 2008 včetně zprávy auditora a zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti Západního Města, a. s.
   
 • SCHVÁLILO
  uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na rekonstrukci sportovního areálu FZŠ Mezi Školami 2322
   

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS