Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak se radnice postaví k plánované výstavbě nového bytového domu v Chalabalově ulici?

Záměr výstavby bytového domu v Chalabalově ulici ve Stodůlkách jsme shodou okolností projednávali v říjnu na radě. Poprvé se záměr na zastavění proluky mezi dvěma bytovými domy v Chalabalově ulici objevil už v roce 2011. Dvakrát byl projednáván v komisi pro rozvoj a investice, která k němu pokaždé vydala nesouhlasné stanovisko a tento názor potvrdila i v lednu 2013. Na základě stanoviska komise přijala v dubnu 2013 také Rada MČ Praha 13 usnesení, že s předloženým záměrem nesouhlasí, neboť by se jednalo o nepřiměřené zahušťování dané lokality. Plánovaný bytový dům tehdy měl mít 6 nadzemních a 1 podzemní podlaží. Stavební úřad Prahy 13 záměr také zamítl a toto rozhodnutí potvrdil i Magistrát hl. m. Prahy.

Letos v září podal investor žádost o územní rozhodnutí na mírně upravenou stavbu. Záměr byl snížen o jedno nadzemní podlaží na 5. Přestože došlo ke zmenšení hmoty projektu, jsou komise rozvoje i rada městské části toho názoru, že z hlediska funkčního a prostorového uspořádání území není umístění navrhovaného záměru do území vhodné. Rada městské části přijala 19. října usnesení, že s předloženým záměrem nesouhlasí. Nyní bude záležet na tom, jak celý záměr, včetně stanovisek dotčených orgánů a účastníků řízení, vyhodnotí stavební úřad.

David Vodrážka
Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13,
tel. 235 011 212 nebo 235 011 202
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz