Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Změny v úvěrech a hypotékách od prosince

Nový zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, nabude účinnosti dne 1. 12. 2016. Zákon zlepšuje postavení dlužníka při žádosti o úvěr i v průběhu splácení. Poskytovatelům a zprostředkovatelům úvěrů ukládá velký výčet nových povinností. V novém zákoně jsou upraveny:

  1. Spotřebitelský úvěr.
  2. Spotřebitelský úvěr na bydlení = spotřebitelský úvěr s účelem investicedo bydlení nebo zajištěný nemovitostí (hypotéky, americké hypotéky, tzv. předhypotéky a úvěry poskytované stavebními spořitelnami).
  3. Vázaný spotřebitelský úvěr = spotřebitelský úvěr, který je vázaný na koupi zboží, např. prodej na splátky nebo leasing.


HLAVNÍ OBLASTI ZMĚN:

1. Informace pro klienta

Zprostředkovatel bude povinen klienta vždy informovat o své registraci u ČNB a o tom, jaký typ úvěru je oprávněn zprostředkovávat. Klient má právo na informaci o výši provize vyplácené zprostředkovateli, která musí být také součástí předsmluvní informace. Na formulář předsmluvních informací bude nutné klientovi povinně poskytovat více informací, včetně roční procentní sazby nákladů (RPSN), „celkových nákladů úvěru“ a „celkové částky úvěru“, která je součtem jistiny a celkových nákladů. Bude rozlišeno, podobně jako je dnes běžné u investic, zda zprostředkovatel poskytuje klientovi „doporučení“ nebo „radu“. 

Tzv. rada – na základě analýzy je vybráno jedno řešení. „Rada“ má zákonem stanovené přísné formální požadavky na obsah.

Tzv. doporučení – výběr několika pro klienta vhodných řešení, rozhodnutí je na klientovi.

O komunikaci (jednání) s klientem je zprostředkovatel povinen vyhotovovat záznam, který bude povinně archivován.

2. Možnost rozmyslet se/odstoupit od smlouvy 

Pro spotřebitelské úvěry zůstane stávající pravidlo, že klient nejdříve podepíše smlouvu o úvěru a od ní může bez uvedení důvodu oznámením věřiteli bezplatně do 14 dnů odstoupit. U úvěrů na bydlení klient obdrží závazný návrh smlouvy nejméně 14 dnů předem a v této lhůtě si pak může rozmyslet, zda ji podepíše nebo nepodepíše.

3. Některé důležité nové povinnosti banky

  • Ověřování úvěruschopnosti. Zákon klade důraz na ověřování bonity a banky tak budou přísnější.

  • Informace o nové úrokové sazbě. Informaci o nové úrokové sazbě klienti nově obdrží nejméně 3 měsíce před koncem fixace.

  • Právo na získání vyčíslení bez zbytečného odkladu po sdělení záměru předčasné splátky. Ve vyčíslení bude uvedena celková částka s rozdělením na jistinu, úrok a další náklady spojené s předčasným splacením.


4. Předčasné splacení úvěrů od 1. 12. 2016

Spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení je nově možné předčasně splatit: v případě plnění z pojistného plnění určeného k zajištění úvěru a v případě variabilní sazby.

Spotřebitelské úvěry na bydlení (hypotéky) V případě prodeje financované nebo zastavené nemovitosti lze splatit úvěr zcela za poplatek 1 % z předčasně splácené výše úvěru, max. 50 tisíc Kč, a to nejdříve po 2 letech od uzavření úvěrové smlouvy. Dále jsou vyjmenovány případy, kdy lze splatit úvěr předčasně zdarma: z pojistného plnění určeného k zajištění úvěru; u úvěrů s variabilní sazbou; v důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity dlužníka.

Dále u všech hypoték od 1. 12. 2016 bude možné částečně splatit až 25 % celkové částky úvěru každý rok, a to vždy jeden měsíc před výročím uzavření úvěrové smlouvy. Banky nejsou jednotné v názoru, zda se 25 % bude počítat ze sjednané či vyčerpané výše úvěru.

Ondřej Marek
majetkový poradce, ondrej.marek@sbelter.cz