Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

Rada MČ Praha 13 mj.

SOUHLASILA

s přijetím finančního daru od společnosti Kámen Zbraslav, spol. s r.o., ve výši 2 000 000 Kč na financování veřejně prospěšných věcí na území městské části Praha 13 a

SCHVÁLILA

uzavření darovací smlouvy mezi společností Kámen Zbraslav, spol. s r.o., a městskou částí Praha 13

SCHVÁLILA

smlouvu o dílo s firmou Prostor, a.s., Čimická 317/90, 182 00 Praha 8, na základě protokolu hodnotící komise se zprávou o výběru  nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Komplexní péče o předzahrádky v lokalitě Lužiny, Praha13

SCHVÁLILA

smlouvu o dílo s firmou Král – zahradnické práce, s.r.o., Kolovečská 1938/2, 155 00 Praha 5-Stodůlky, na základě protokolu hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na Komplexní péče o zeleň v lokalitě Prameniště a údolí Motolského potoka, Praha 13

VZALA NA VĚDOMÍ

protokoly z jednání hodnotící komise vztahující se k nadlimitní veřejné zakázce na služby vyhlášené v otevřeném řízení pod názvem Výkon správy objektů, sportovních zařízení a veřejných WC a zajištění služeb facility managementu a

SCHVÁLILA

výběr nejvhodnější nabídky, která byla podaná účastníkem IKON, spol. s r.o., se sídlem Nehvizdská 22/8, 198 00 Praha 9-Hloubětín, neboť nabídka tohoto účastníka byla dle předem zveřejněných hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a příkazní smlouvu s vybraným účastníkem

VZALA NA VĚDOMÍ

usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1495 ze dne 12. 6. 2018 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v MČ Praha 13 v roce 2017 a k návrhu na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny placeného stání na území MČ Praha 13 v roce 2017 a

SCHVÁLILA

smlouvu o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování Zóny placeného stání na území MČ Praha 13

VZALA NA VĚDOMÍ

předloženou zprávu o plnění usnesení RMČ za uplynulé období k termínu 31. 7. 2018, včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 3. 9. 2018, a splnění uložených úkolů a

SCHVÁLILA

nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů, a to ve smyslu návrhů nositelů úkolů

SCHVÁLILA

poskytnutí dotace ve výši 82 727 Kč pro:

Spolek Osvěta, z.s., ve výši 36 000 Kč

TJ Stodůlky Praha, z.s., ve výši 46 727 Kč

a

návrh smlouvy o poskytnutí dotace

VZALA NA VĚDOMÍ

provedené finanční kontroly v 1. pololetí roku 2018 včetně nedostatků zjištěných Odborem kontroly ÚMČ Praha 13 a rekapitulaci navržených opatření a jejich dodržování u hlavních zjištění

SCHVÁLILA

výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána účastníkem Domov třetího věku, s.r.o., se sídlem Na Srážku 2071/6, Praha 12-Modřany a koncesní smlouvu na provozování domova pro seniory a zajištění souvisejících služeb s vybraným účastníkem na základě protokolu z jednání hodnotící komise a protokol o posouzení žádostí a nabídek vztahujících se k veřejné zakázce na výběr dodavatele pro uzavření koncesní smlouvy na služby realizované ve zjednodušeném režimu pod názvem Koncese na provozování domova pro seniory a zajištění souvisejících služeb.

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS