Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nestačí jen strom vysadit, musí se o něj i pečovat

Rád bych v rámci iniciativy Sázíme budoucnost a podpůrných dotačních programů zorganizoval výsadbu nových stromů na veřejných prostranstvích Prahy 13. Obracím se na Vás s prosbou o pomoc při hledání vhodných míst. Předem děkuji za odpověď. Dopisů a dotazů s obdobným obsahem chodí na odbor životního prostředí stále více.

V současné době startuje celonárodní iniciativa Sázíme budoucnost – cílem projektu je do pěti let vysázet 10 milionů stromů mimo les. Je to projekt bezesporu chvályhodný, podle nás ale malinko nedomyšlený. Začínají se na nás obracet občané naší městské části s tím, že chtějí vysadit strom. Někdy už mají veřejné prostranství vybrané, jindy prosí, abychom nějaké označili sami. Najít vhodné plochy k výsadbě stromů je ale složité. Při volbě vhodného stanoviště musíme respektovat především majetkoprávní vztahy k danému pozemku.

Ty jsou mnohde nedořešeny, proto není možné vysazovat dřeviny na všech plochách, i když k tomu svým vzhledem vybízejí. Některá veřejná prostranství jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy, Technické správy komunikací nebo soukromých subjektů. Můžeme provádět výsadbu jen na pozemku ve vlastnictví městské části a ve správě odboru životního prostředí. Od všech ostatních vlastníků je potřeba si vyžádat souhlas s výsadbou. Pokud však je na pozemku plánovaná výstavba, tak není možné sázet stromy dříve, než bude stavba hotová. Není vhodné sázet stromy ani na předzahrádky, kde by v budoucnu stínily. Někteří lidé vidí louky v Centrálním parku jako možné plochy pro výsadbu stromů, ale koncepce anglického krajinářského parku je založena na střídání luk, vodních ploch a remízků. Výsadby nejsou nahodilé, ale respektují projektovou dokumentaci.

Výsadba stromů na veškerých plochách, které má ve své správě odbor životního prostředí je koncepční, zodpovědná a předem plánovaná. Je třeba pečlivě volit druh stromu vzhledem ke stanovištním podmínkám i s ohledem na jeho velikost v dospělosti. O tom, který druh dřeviny bude vysazen na veřejné prostranství ve správě OŽP rozhodují buď pracovníci odboru sami, nebo nechají navrhnout vhodné druhy dřevin projektanta v rámci revitalizace veřejného prostranství. O vysazené dřeviny se pak starají pracovníci z odboru ve spolupráci se zkušenými zahradnickými firmami.

Nejde tedy jen o to strom vysadit, ale také se o něj dále starat. Je to mladý živý organizmus, který potřebuje alespoň čtyři roky po výsadbě zvýšenou péči.

Opravdu nás těší, že se chcete k iniciativě Sázíme budoucnost připojit, ale volte, prosíme, raději pozemek vlastní nebo se dohodněte s některým jiným soukromníkem, který by rád vysadil stromy na svém pozemku a pak se o ně sám, nebo společně s vámi, postaral. Děkujeme za pochopení.

Dana Céová, odbor životního prostředí